ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/29

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών Παρέδρων Εισαγγελίας της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 1ο "Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Χώρας, μετά την έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄του Ν. 4285/2014 (Α΄ 191), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 4 το [...]"
1.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε ογδόντα πέντε (85)
2.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
3.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄, υποπερ. αα΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2408/1996 (Α΄ 104). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/του 63/2005 (Α΄ 98). γ) Του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 4285/2014 “Τροποποίηση του Ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις”, (Α΄ 191), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 4312/2014 (Α΄ 260).
 • Το με αριθμό 95105/29-12-2014 έγγραφό μας προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
 • Τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή κίνηση των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Χώρας.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 31/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/927 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/927 1979
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις. 2014/4285 2014
Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις. 2014/4312 2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/Δ/ΤΟΥ63 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Δ_ΤΟΥ63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία