Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 (Α΄ 239), 39/2010 (Α΄ 79), 128/2011 (Α΄ 259), 121/2012 (Α΄ 214) και 156/2013 (Α΄248) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/52/ΕΕ της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2013 (L 304/1/14.11.2013).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/52/ΕΕ της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2013 (L 304/1/14.11.2013), με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (L 46/17.2.1997), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998 (L 315/25.11.1998), 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2001 (L204/28.7.2001), 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002 (L 254/23.9.2002), 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2008 (L 171/1.7.2008), 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009 (L 113/6.5.2009), 2010/68/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 (L 305/20.11.2010), 2011/75/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 (L 239/1/15.09.2011) και 2012/32/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2012 οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τα Προεδρικά διατάγματα 347/1998 (Α΄ 231), 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 (Α΄ 239), 39/2010 (Α΄ 79), 128/2011 (Α΄ 259), 121/2012 (Α΄ 214) και 156/2013 (Α΄ 248) αντίστοιχα και αφορούν στον εξοπλισμό των πλοίων.
Article 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας)"
1.  
  Το Παράρτημα Α του άρθρου 19 του Π.Δ. 347/1998 (Α΄ 231) (Παράρτημα Α της Οδηγίας 96/98/ΕΚ), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Π.Δ. 158/1999 (Α΄ 156), το άρθρο 4 του Π.Δ. 137/2002 (Α΄ 112), το άρθρο 4 του Π.Δ. 294/2003 (Α΄ 251), το άρθρο 3 του Π.Δ. 194/2009 (Α΄ 239), το άρθρο 3 του Π.Δ. 39/2010 (Α΄ 79), το Παράρτημα του Π.Δ. 128/2011 (Α΄ 259), το Παράρτημα του Π.Δ. 121/2012 (Α΄ 214) και το Παράρτημα του Π.Δ. 156/2013 (Α΄248) αντικαθίσταται από το κείμενο του Παραρτήματος του παρόντος διατάγματος.
Article 3 "(Άρθρο 2 της Οδηγίας)"
1.  
  Εξοπλισμός, περιλαμβανόμενος στη στήλη 1 του παραρτήματος Α.1 ως μεταφερθείς από το παράρτημα Α.2, ο οποίος είχε κατασκευασθεί πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με διαδικασίες έγκρισης τύπου ήδη ισχύουσες πριν από την ημερομηνία αυτή στο έδαφος κράτους μέλους, επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται σε κοινοτικό πλοίο μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2016.
Article 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 4η Δεκεμβρίου 2014. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113), β) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), γ) του Ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43), όπως ισχύει, δ) του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄20), ε) του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄21), στ) της αριθμ. Υ92/25.2.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (Β΄ 285), ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το αριθμ. 4113.317/02/2014/10.09.2014 έγγραφο προς το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ- Ν. 3141/1955) για παροχή γνωμοδότησης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 37/2015 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ92 2015
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 . 1998/347 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α΄231) σύμφωνα με την οδηγία 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998. 1999/158 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001. 2002/137 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α 156) και 137/2002 (Α΄ 112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002. 2003/294 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112) και 294/2003 (Α΄251), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008. 2009/194 2009
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251) και 194/2009 (Α΄ 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. 2010/39 2010
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112), 294/2003 (Α΄251), 194/2009[...]" 2011/128 2011
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/20[...]" 2012/121 2012
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβου­λίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 [...]" 2013/156 2013
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/25 2015