ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/34

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-06-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οργάνωση-Λειτουργία"
1.  
  Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, ως οργανωτική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 2 "Συγχωνευόμενες Οργανικές Μονάδες"
1.  
  Στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας συγχωνεύεται το προβλεπόμενο από την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. 248914/ 27-07-2006 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄/1056) Νομικό Γραφείο ΥΕΘΑ, με τις αρμοδιότητές του. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, το προσωπικό, το αρχείο και οι εκκρεμείς υποθέσεις του Νομικού Γραφείου ΥΕΘΑ μεταφέρονται στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και καταρτίζει τα νομοσχέδια που αναθέτει σε αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας ασκεί, ειδικότερα, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (1)Την παροχή της αναγκαίας επιστημονικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης. (2) Τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 ν. 4048/2012 (Α΄ 34), με την ταυτόχρονη επισήμανση των συναφών νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων. (3) Την επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του ΥΠΕΘΑ που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων. (4) Τη συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν.3133/2003 (Α΄ 85) κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης. (5) Τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής του άρθρου 9 του ν.4048/2012 (Α΄ 34). (6) Τη συμμετοχή, υποχρεωτικά, στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του ΥΠΕΘΑ και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών. (7) Την παρακολούθηση της εξέλιξης του εθνικού δικαίου και της νομολογίας, σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας και εν γένει λειτουργίας των ΕΔ. β. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (1) Τη μελέτη, γνωμοδότηση και υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας επί όλων των θεμάτων της αρμοδιότητάς του που απαιτούν νομική υποστήριξη. (2) Τον επιτελικό συντονισμό για τη λήψη σχετικών αποφάσεων επί ζητημάτων νομικής φύσεως. (3) Τη νομική υποστήριξη του Γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και τη συνεργασία με τα Γραφεία του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού, τις Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ καθώς και τα Γενικά Επιτελεία σε αναφυόμενα ζητήματα νομικής φύσεως. γ. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (1) Το συντονισμό, στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων. (2) Την επεξεργασία αυτών, σε συνεργασία με τα Γραφεία ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ. (3) Την προώθησή τους στη Βουλή μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. δ. Γραμματεία, με αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, καθώς και το χειρισμό των διοικητικών θεμάτων του προσωπικού του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Άρθρο 4 "Στελέχωση"
1.  
  Το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στελεχώνεται ως εξής:
 1. Διευθυντής του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας:
 2. Ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός του Κοινού Σώματος Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέση Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου
 3. Επιτελείς των Τμημάτων του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας:
 4. Δύο (2) ανώτεροι και πέντε (5) κατώτεροι Αξιωματικοί του Κοινού Σώματος Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων.
 5. Ειδικά στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας δύνανται να υπηρετούν και έως δύο (2) Αξιωματικοί άλλων Όπλων ή Σωμάτων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
 6. Βοηθοί Γραμματείας:
 7. Τρεις (3) Επαγγελματίες Οπλίτες του Κοινού Σώματος Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων
2.  
  Στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μπορούν να εντάσσονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες κατηγορίας ΠΕ Νομικών που υπηρετούν στα Πολιτικά Γραφεία ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ
Άρθρο 5 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 5 παρ. 8 ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35). β. Του άρθρου 72 παρ. 1 και 2 του ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 20). γ. Του άρθρου 54 παρ. 2 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ? Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167). δ. Των άρθρων 14 και 21 παρ. 2 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική διακυβέρνηση: αρχές, διαδικασίες και μέσα καλής νομοθέτησης» (Α΄ 34). ε. Του άρθρου 54 παρ. 6β του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), ως ισχύει σήμερα. στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ζ. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20). η. Του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21). θ. Της υπ’ αριθμ. 248914/27-07-2006 αποφ. ΥΕΘΑ «Διάρθρωση του Γραφείου Υπουργού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄/1056), ως ισχύει σήμερα. ι. Της υπ’ αριθμ. 56/2015 Εισήγησης του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 42/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/248914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/248914 2006
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης. 2003/3133 2003
Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 2006/3433 2006
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης. 2012/4048 2012
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 2013/4178 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία