ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/42

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διοικητικό Πρόστιμο σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 5 και 6 του νόμου 2121/1993 και αναπροσαρμόζεται το ύψος του προβλεπομένου στις ανωτέρω διατάξεις προστίμου.
Άρθρο 2 "Επιβολή Διοικητικού Προστίμου"
1.  
  Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας των διατάξεων του Ν. 2121/1993 ή του Κανονισμού του, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 του Ν. 2121/1993, μπορεί να επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
2.  
  Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 του παρόντος. Το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Για τον καθορισμό του επιβλητέου σε κάθε περίπτωση προστίμου λαμβάνονται υπόψη ιδίως η σοβαρότητα και η βαρύτητα της παράβασης, η διάρκειά της, εάν έχει προηγηθεί σχετική σύσταση από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) προς τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας για την ίδια παράβαση, η τυχόν επανάληψη της παράβασης, η τυχόν τέλεση άλλης παράβασης στο παρελθόν, οι δαπάνες ελέγχου για τη διαπίστωση της παράβασης καθώς και η οικονομική κατάσταση του ελεγχόμενου οργανισμού.
Άρθρο 3 "Διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου"
1.  
  Η υπουργική απόφαση επιβολής του διοικητικού προστίμου εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ι. Για τη διαπίστωση της παράβασης διενεργείται έρευνα από τον Ο.Π.Ι. είτε κατόπιν σχετικής εντολής του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε αυτεπαγγέλτως.
2.  
  Μετά την ολοκλήρωση της κατά την προηγούμενη παράγραφο έρευνας, ο εμπλεκόμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας ενημερώνεται εγγράφως από τον Ο.Π.Ι. για την αποδιδόμενη σε βάρος του παράβαση και καλείται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του στον Ο.Π.Ι., εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ημερολογιακών ημερών ούτε να υπερβαίνει τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3.  
  Η έρευνα του Ο.Π.Ι. μπορεί να περιλαμβάνει και έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, ο οποίος διατάσσεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 54 του Ν. 2121/1993. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας από τον Ο.Π.Ι. ή/και του ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Ο.Π.Ι. ή/και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών αμελλητί οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από τον Ο.Π.Ι. ή/και τους ελεγκτές.
4.  
  Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την υποβολή της αιτιολογημένης γνώμης του Ο.Π.Ι. μπορεί να επιβάλει πρόστιμο στην περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων αφού προηγουμένως απευθύνει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας έγγραφη προειδοποίηση, τάσσοντάς του προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες, για την άρση της αποδιδόμενης σε βάρος του παράβασης. Σε περίπτωση που ο οργανισμός δεν συμμορφωθεί με την προειδοποίηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο Υπουργός επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ι. που διαπιστώνει τη μη συμμόρφωση.
Άρθρο 4 "Είσπραξη Διοικητικού Προστίμου"
1.  
  Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου του άρθρου 2 του παρόντος επιδίδεται στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας και αποτελεί εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου το πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά
Άρθρο 5 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π.δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 54 παράγραφοι 5 και 6 του Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α΄ 25), β) του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 171), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), δ) του άρθρου 4 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20), ε) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21), στ) της αριθμ. Υ98/20-2-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Νικόλαο Ξυδάκη» (Β΄ 299).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 35/2015 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-07-03 Διοικητικό Πρόστιμο σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/71
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ98 2015
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. 1993/2121 1993
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/25 2015