ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/43

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Νέος καθορισμός ορίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ηρακλείου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Εντάσσουμε στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου: από την 3η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Ηρακλείου, την περιοχή Αγίας Τριάδας και από την 4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Ηρακλείου, την περιοχή των Ενετικών τειχών και την οδό Γεωργίου Γεωργιάδη από την αρχή έως το τέλος της. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 283, παρ. 5, εδ. πρώτο του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
  • Το Προεδρικό διάταγμα 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),
  • Το Προεδρικό διάταγμα 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 21, διόρθ. σφάλμ. με το Α΄ 22),
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την με αριθ. 922/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου του Νομού Ηρακλείου.
  • Τις με αριθ. 72/2011 και 101/2011 αποφάσεις της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου, την με αριθ. 154/2011 απόφαση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου και την με αριθ. 79/2011 απόφαση της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου.
  • Την 48/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-07-03 Νέος καθορισμός ορίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ηρακλείου
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/72
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/25 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία