ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-07-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-07-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα­κείου Κιμώλου με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μήλου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τη συγχώνευση του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κιμώλου με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μήλου. Μετά τη συγχώνευση, το σύνολο της περιοχής τοπικής αρμοδιότητας του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κιμώλου, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών για τις οποίες έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, υπάγεται στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μήλου, το οποίο λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο για τις ίδιες περιοχές.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του Ν.δ/τος 811/1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του α.ν. 153/1967 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (Α΄ 9), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 325/1976 «Περί καθορισμού των εισπραττομένων εν τοις αμίσθοις και εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, τροποποιήσεως του Ν.δ/τος 811/1971 και του Ν. 294/1976 και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 125) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 11 του Ν. 4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 248), β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98), γ) των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου» (Α΄ 114), όπως ισχύουν
  • Τη με αριθμό Υ59/16-2-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256)
  • Τη με αριθμό 20/2014 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Σύρου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τη με αριθμό δ45/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ59 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ59 2015
ΝΟΜΟΣ 1976/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/294 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/325 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/325 1976
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις. 2013/4205 2013
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/811 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/811 1971
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/153 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/153 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία