Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών-οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στις οικείες διατάξεις ηλικίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός πρόσθετων διαδικασιών ελέγχου, όρων και προϋποθέσεων για τη δρομολόγηση επιβατηγών και επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων που έχουν συμπληρώσει ηλικία:
 1. τριάντα (30) ετών, από το έτος καθέλκυσής τους, για να δραστηριοποιούνται μεταξύ των λιμένων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος καθώς και μεταξύ νησιωτικών λιμένων της, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του Ν. 2932/2001,.
 2. τριάντα πέντε (35) ετών, από το έτος καθέλκυσής τους, για να δραστηριοποιούνται μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 164 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος δημοσίου ναυτικού δικαίου».
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συναφούς με τα ρυθμιζόμενα ζητήματα κοινοτικής νομοθεσίας και τα οποία υποχρεούνται σε εφοδιασμό με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ), για την εκτέλεση πλόων μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: α) Πλοίο: κάθε επιβατηγό και επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο του άρθρου 1. β) ΚΕΠ: Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. γ) ΤΚΕΠ: Τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων σύμφωνα με το Π.Δ. 345/2000 (Α΄298), όπως ισχύει, δ) Εξουσιοδοτημένος Οργανισμός: Ο Οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών στα υπό ελληνική σημαία πλοία, όπως οι υπηρεσίες αυτές καθορίστηκαν διαδοχικώς: αα) στην απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας αριθμ. 4113.190/01/2004/25-2-2004 (Β΄379), και ββ) στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αριθ. 4113.297/01/2012 (Β΄334), όπως ισχύει, και γγ) στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αριθμ. 4113.311/01/2013 (Β΄3049), όπως ισχύει, ε) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ): Το πιστοποιητικό πλοίου που εκδίδεται για πλοίο, το οποίο δεν εμπίπτει στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 9 του π.δ. 103/1999 (Α΄ 110).
Άρθρο 3 "Πρόσθετες επιθεωρήσεις συμμόρφωσης"
1.  
  Ανεξάρτητα των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας [Β.Δ. 542/1968 (Α΄ 181) όπως ισχύει, η αριθμ. 1218.53/93/14.06.1993 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄424), όπως ισχύει] σχετικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων και έκδοσης ΠΓΕ αυτών, για τη διαπίστωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος διενεργούνται επιπρόσθετα οι ακόλουθες επιθεωρήσεις:.
 1. αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης
 2. ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης, η οποία διενεργείται κατά το χρόνο διεξαγωγής της επιθεώρησης για την ανανέωση του ΠΓΕ του πλοίου
 3. ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης, η οποία διενεργείται εντός διαστήματος δεκαπέντε ημερών πριν ή μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης μισού χρόνου της διάρκειας ισχύος του ΠΓΕ του πλοίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.β του άρθρου 9. δ)περιοδική επιθεώρηση συμμόρφωσης, η οποία διενεργείται κατά το χρόνο διεξαγωγής της επιθεώρησης για την ανανέωση του ΠΓΕ του πλοίου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται στο άρθρο 7.
2.  
  Οι επιθεωρήσεις της παραγράφου 1 διενεργούνται από τον φορέα (ΚΕΠ ή ΤΚΕΠ ή εξουσιοδοτημένο οργανισμό) που εφοδιάζει το πλοίο με ΠΓΕ
Άρθρο 4 "Αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου 1.Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα κατασκευής: α) επιθεώρηση του εξωτερικού της γάστρας στην ξηρά. β) ως προς τον έλεγχο των κατασκευαστικών στοιχείων, με την επιφύλαξη τη [...]"
2.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων:
 1. Επιθεώρηση και λήψη μετρήσεων ανοχής των εξής συστημάτων, εφ’ όσον διατίθενται:
  • πηδαλίων,
  • αξόνων, κωνικών, σφηνοδρόμων και τριβέων,
  • ελίκων σταθερού βήματος (cοnνentiοnal type),
  • ελίκων μεταβλητού βήματος και επιθεώρηση της βάσης του σώματος αυτών,
  • υδροπροωθητήρων,
  • ελικοπηδαλίων,
  • ελίκων ελιγμών (thrusters)
 2. εφοδιασμό των κυρίων μηχανών πρόωσης και ηλεκτρογεννητριών με σωληνώσεις παροχής καυσίμου διπλού τοιχώματος μετά τις αντλίες πετρελαίου, καθώς και με δεξαμενή περισυλλογής διαρροών καυσίμου που διαθέτει οπτική και ηχητική ένδειξη στο μηχανοστάσιο του πλοίου, καθώς και, εφόσον το πλοίο διαθέτει σύστημα τηλεχειρισμού, στη γέφυρα αυτού.
 3. Επίσης εφοδιασμό των κυρίων μηχανών πρόωσης και των ηλεκτρομηχανών ισχύος μικρότερης των 375 Κilοwatts (ΚW) με προφυλακτήρες για την αποφυγή περιπτώσεων διαρροής πετρελαίου προς τους οχετούς εξαγωγής καυσαερίων.
 4. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται για πλοία των οποίων οι οχετοί εξαγωγής καυσαερίων είναι ψυχόμενοι.
3.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα ενδιαίτησης – υγιεινής:
 1. εγκατάσταση κεντρικής μονάδας κλιματισμού ή επαρκών μονάδων παροχής ψύξης τύπου ντουλάπας στους κλειστούς χώρους επιβατών των πλοίων που εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής από έξι (06) έως τριάντα (30) ναυτικά μίλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 44/2011 (Α΄110), όπως ισχύει.
 2. αναβάθμιση των χώρων υγιεινής επιβατών κατ’ ελάχιστον με τα παρακάτω, εφόσον αυτά δεν υφίστανται:
  • επίστρωση των δαπέδων με αντιολισθητικά πλακίδια, ββ)επίστρωση των πλευρών των εσωτερικών χώρων σε ύψος τουλάχιστον 1.90μ. με κοινά πλακίδια ή άλλο κατάλληλο υλικό επένδυσης ανθεκτικό στην υγρασία, γγ)τοποθέτηση μίας (01) τουλάχιστον ηλεκτρικής συσκευής στέγνωσης χεριών σε κάθε τυχόν υφιστάμενο προθάλαμο.
4.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα σωστικών μέσων, ναυτιλιακού εξοπλισμού και πυρασφάλειας: α)εφοδιασμό με ατομικές σωσίβιες ζώνες με συσκευές φωτισμού, αμφότερες προδιαγραφών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) συνοδευόμενες από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σε ισχύ, σύμφωνα με το π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως ισχύει.
 1. εφοδιασμό με Σύστημα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (GΡS) και μαγνητικές πυξίδες, αμφότερα προδιαγραφών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) συνοδευόμενα από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σε ισχύ, σύμφωνα με το π.δ. 347/1998, όπως ισχύει.
 2. εφοδιασμό με συσκευή RΑDΑR με ελάχιστη διάμετρο οθόνης απεικόνισης 180mm, εμβέλεια 24 ν.μ. και πιστοποίηση για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60945 ή ισοδύναμο αυτού, για πλοίο μεγαλύτερο των 250 κόρων ολικής χωρητικότητας (κοχ) ή μεταφορικής ικανότητας άνω των 200 επιβατών.
 3. πλευστικές συσκευές, ώστε μαζί με τον ήδη προβλεπόμενο σωστικό εξοπλισμό να καλύπτεται το σύνολο των επιβαινόντων του πλοίου
Άρθρο 5 "Ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης"
1.  
  Η ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει την επιθεώρηση του εξωτερικού της γάστρας του πλοίου στην ξηρά
Άρθρο 6 "Ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης"
1.  
  Η ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης στον τομέα κατασκευής, περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:
 1. έλεγχο στεγανότητας και ασφάλισης των θυρών και λοιπών ανοιγμάτων του εξωτερικού περιβλήματος καθώς και των θυρών φορτώσεως,
 2. έλεγχο ύπαρξης στους χώρους οχημάτων αναρτημένου σχεδίου διαγραμμίσεων και διαπίστωση διαγραμμίσεων σύμφωνα με αυτό,
 3. δειγματοληπτικό έλεγχο δεξαμενών έρματος, χώρων αποθήκευσης αλύσεων αγκυρών καθώς και των χοάνων διέλευσης των αλύσεων αγκυρών,
 4. έλεγχο ύπαρξης αναρτημένων σχεδίων ελέγχου βλαβών και μονίμου ερματισμού επί της γέφυρας, εφόσον απαιτούνται
2.  
  Η ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης στον τομέα μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, περιλαμβάνει δειγματοληπτικό έλεγχο κατ’ ελάχιστον ως προς τα ακόλουθα, εφόσον διατίθενται, ανάλογα με το είδος του πλοίου:
 1. την καλή λειτουργία ηλεκτρομηχανής ανάγκης και φωτισμού ασφαλείας
 2. την καλή λειτουργία αντλιών πυρκαγιάς
 3. τα ταχύκλειστα επιστόμια παροχής καυσίμου
 4. τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια κυτών
 5. το κύριο και βοηθητικό σύστημα πηδαλιουχίας
3.  
  Η ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης στον τομέα ενδιαίτησης - υγιεινής, περιλαμβάνει δειγματοληπτικό έλεγχο των χώρων επιβατών, καμπινών, σαλονιών, εστιατορίων και λοιπών χώρων επιβατών και πληρώματος, εφόσον διατίθενται, ανάλογα με το είδος του πλοίου
4.  
  Η ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης στον τομέα σωστικών μέσων, ναυτιλιακού εξοπλισμού και πυρασφάλειας, περιλαμβάνει:
 1. δειγματοληπτικό έλεγχο κατ’ ελάχιστον ως προς τα ακόλουθα, εφόσον διατίθενται, ανάλογα με το είδος του πλοίου:
  • την καλή λειτουργία ναυτιλιακών οργάνων της γέφυρας,
  • την καλή λειτουργία συστήματος παραγωγής γενικού συναγερμού και μεγαφωνικής εγκατάστασης,
  • την καλή λειτουργία συστήματος πυρανίχνευσης,
  • το κλείσιμο πυροστεγών θυρών,
  • την καλή λειτουργία ζωνών συστημάτων κατάσβεσης χώρων γκαράζ και ενδιαίτησης (drencher και sprinkler),
  • την καλή κατάσταση πυροσβεστικών φωλεών και εύκαμπτων σωλήνων πυρκαγιάς,
  • την καλή λειτουργία μηχανών σωσιβίων λέμβων και λέμβων διάσωσης
 2. διενέργεια γενικού γυμνασίου πυρκαγιάς και εγκατάλειψης
5.  
  Η ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης στον τομέα τηλεπικοινωνιών, περιλαμβάνει έλεγχο για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας της τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης GΜDSS καθώς επίσης και της ύπαρξης των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία σχεδίων, βιβλίων και εντύπων, που φέρει το πλοίο ανάλογα με την κατηγορία του και τους πλόες που εκτελεί
Άρθρο 7 "Περιοδική επιθεώρηση συμμόρφωσης"
1.  
  Η περιοδική επιθεώρηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) κάθε δεύτερη ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης, λήψη αναλυτικών παχυμετρήσεων ελασμάτων και ενισχυτικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όρια φθοράς, καθώς και έλεγχο των κατασκευαστικών στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 4. β) κάθε δέκατη ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης, διενέργεια ελέγχου των οριζομένων στις παραγράφους 1, 2(α) και 3 του άρθρου 4, καθώς επίσης και διαπίστωση συνέχισης ισχύος των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4.
Άρθρο 8 "Επιπρόσθετοι έλεγχοι τομέα Διαχείρισης της Ασφάλειας"
1.  
  Στις περιπτώσεις πλοίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΙSΜ Cοde), πέραν των προβλεπομένων ελέγχων στα Κεφάλαια 13 και 14 αυτού, διενεργούνται με μέριμνα της διαχειρίστριας εταιρείας, οι αναγκαίοι επιπρόσθετοι έλεγχοι σε έκταση ενδιάμεσου, ώστε το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων να μην υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες
2.  
  Οι έλεγχοι της παραγράφου 1 διενεργούνται από το φορέα έκδοσης του πιστοποιητικού ασφαλούς διαχείρισης του πλοίου (SΜC). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων, ο φορέας θεωρεί το εν λόγω πιστοποιητικό.
3.  
  Οι κατά τόπον αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, πριν τον απόπλου του πλοίου, διαπιστώνουν τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2
Άρθρο 9 "Λοιπές Διατάξεις"
1.  
  Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εκδίδεται βεβαίωση που ισχύει μέχρι τη λήξη του ΠΓΕ. Υπόδειγμα της βεβαίωσης προσαρτάται ως προσάρτημα στο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Εφόσον, η ισχύς του ΠΓΕ παραταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθεί να ισχύει μέχρι λήξεως της παράτασης. Εφόσον πλοίο έχει εφοδιασθεί με ΠΓΕ χρονικής διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, δεν απαιτείται να διενεργηθεί η επιθεώρηση του άρθρου 6.
2.  
  Εφόσον, κατά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου απαιτείται να διενεργηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 του παρόντος ενδιάμεση επιθεώρηση, το πλοίο δεν διενεργεί δρομολόγια, η επιθεώρηση αυτή διενεργείται πριν την επανέναρξη δραστηριοποίησης του πλοίου. Σε περίπτωση που το πλοίο παραμείνει σε ακινησία για χρονικό διάστημα δύο, τουλάχιστον ετών, η περιοδική επιθεώρηση του άρθρου 7 περίπτωση (β) διενεργείται πριν την επαναδραστηριοποίηση του πλοίου.
3.  
  Εφόσον γίνει αντικατάσταση ναυτιλιακού ή σωστικού εξοπλισμού του πλοίου, ο νέος εξοπλισμός πληροί τις προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και συνοδεύεται από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σε ισχύ, σύμφωνα με το Π.Δ. 347/1998, όπως ισχύει. Η διενέργεια εργασιών ή η προσθήκη και αντικατάσταση εξοπλισμού για τη συμμόρφωση του πλοίου με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν συνιστά μετασκευή κατά το Β.Δ. 135/1968 (Α΄ 37).
Άρθρο 10 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες του παρόντος διατάγματος, ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική, διοικητική ή πειθαρχική ευθύνη, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου», όπως ισχύει.
Άρθρο 11 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθμ. 4113.154/22.10.2001 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου στα πλαίσια των τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων, των δρομολογημένων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές επιβατηγών (Ε/Γ) και επιβατηγών – οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία τριάντα (30) ετών κατά τη δρομολόγησή τους κατά το μεταβατικό στάδιο από 1 Νοεμβρίου 2002 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008» (Β΄ 1446).
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του Ν. 2932/2001 (Α΄145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις», όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102). β) της παραγράφου 3 του άρθρου 164 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄261) «Περί κώδικος δημοσίου ναυτικού δικαίου», όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτωση γ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102). γ) του Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει. δ) του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170). ε) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄160). στ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153). ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98). η) του άρθρου 3 του Ν.3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω ΥΕΝ Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄43) και το γεγονός ότι το παρόν σχέδιο απεστάλη προς γνωμοδότηση στο Σ.Ε.Ν.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 293/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/1218.53/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/1218_53_93 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/4113.154 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/4113_154 2001
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 . 1998/347 1998
«Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998». 1999/103 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/345 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/345 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων. 2011/44 2011
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/135 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/135 1968
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/542 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/542 1968