ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/56

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά θέσεως Πρεσβευτή Συμβούλου από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΟΥΝΕΣΚΟ (U.Ν.Ε.S.C.Ο.) στο Παρίσι στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μεταφορά θέσεως Πρεσβευτή Συμβούλου από τη"
1.  
  Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΟΥΝΕΣΚΟ (U.Ν.Ε.S.C.Ο.) στο Παρίσι στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο Μεταφέρεται μία (1) οργανική θέση Πρεσβευτή Συμβούλου από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΟΥΝΕΣΚΟ (U.Ν.Ε.S.C.Ο.) στο Παρίσι, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
 • Το Π.δ. 82/2008 «Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 121).
 • Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως τροποποιηθέν ισχύει.
 • Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).
 • Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).
 • Την υπ’ αριθ. Υ59/16.02.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256).
 • Την υπ’ αριθ. ΜΕ.2/085/0714/120.3516/21.05.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 34.000 ευρώ περίπου και, ανά διετία, ύψους 55.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (Ε.Φ.09-120, Κ.Α.Ε.0714).
 • Την 60/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ59 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ59 2015
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 2008/82 2008
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/25 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία