ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/6

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-01-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) εφαρμόζονται στα αντικείμενα που απαγορεύονται από το άρθρο 1, παράγραφοι α), β) και γ) του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος και στα αντικείμενα που απαγορεύονται από τα άρθρα 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 13/2013 (Α΄ 39)
2.  
  Τα μέτρα του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) εφαρμόζονται επίσης αναφορικά με τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται επίσης σε μεσιτικές ή σε άλλες διαμεσολαβητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που αφορούν την παροχή, συντήρηση ή χρήση απαγορευμένων αντικειμένων σε άλλα Κράτη ή την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά προς άλλα Κράτη ή τις εξαγωγές από άλλα Κράτη.
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) εφαρμόζονται επίσης στα άτομα και στους φορείς που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της απόφασης 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα οποία παρατίθενται ως Παραρτήματα Α και Β του παρόντος καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, και σε φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά τα άτομα ή φορείς, μεταξύ άλλων μέσω παρανόμων μέσων. Τα προαναφερθέντα μέτρα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες ατόμων και φορέων που έχουν ήδη οριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή από την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά τα άτομα ή φορείς, μεταξύ άλλων μέσω παρανόμων μέσων.
Άρθρο 3
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) εφαρμόζονται επίσης στα άτομα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος και στα άτομα που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους.
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) και οι εξαιρέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 8 του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται επίσης σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι εργάζεται εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες ατόμου ή φορέα που έχει οριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή από την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας ή ατόμων που βοηθούν στην αποφυγή των κυρώσεων ή παραβιάζουν τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), του προεδρικού διατάγματος 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) και του παρόντος.
2.  
  Εάν άτομο από αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω είναι υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές το απελαύνουν από το ελληνικό έδαφος προκειμένου να επαναπατριστεί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο, εκτός εάν η παρουσία του ατόμου απαιτείται για την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας ή αποκλειστικά για σκοπούς ιατρικούς, ασφαλείας ή για άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση εκπροσώπων της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας προς την έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη διεξαγωγή εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Άρθρο 5
1.  
  Επιπρόσθετα των όσων προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113), απαγορεύεται η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή η μεταφορά προς, δια μέσου ή από το ελληνικό έδαφος, ή προς ή από έλληνες υπηκόους ή φορείς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων στο εξωτερικό), ή πρόσωπα ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα στο ελληνικό έδαφος, οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων στοιχείων ή πόρων, συμπεριλαμβανομένων ποσοτήτων χρημάτων σε μετρητά, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), από το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή από το παρόν ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), με το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή με το παρόν, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμευσης οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων στοιχείων ή πόρων στο ελληνικό έδαφος ή τα οποία εισέρχονται εφεξής στο ελληνικό έδαφος, ή εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή τα οποία εμπίπτουν εφεξής στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα οποία σχετίζονται με τα εν λόγω προγράμματα ή δραστηριότητες.
2.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ασκούν αυξημένη επίβλεψη προκειμένου να αποτραπούν όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
Άρθρο 6
1.  
  Απαγορεύεται το άνοιγμα, στο ελληνικό έδαφος, νέων υποκαταστημάτων, θυγατρικών ή γραφείων αντιπροσώπευσης τραπεζών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας καθώς και η σύσταση νέων κοινοπραξιών, η απόκτηση μεριδίου συμμετοχής σε τράπεζες που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή η δημιουργία ή διατήρηση σχέσεων ανταπόκρισης με αυτές, από τράπεζες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, προκειμένου να αποτραπεί η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους για να θεωρηθεί ότι αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν στα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), από το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) και από το παρόν ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), με το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή με το παρόν.
Άρθρο 7
1.  
  Απαγορεύεται σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα εντός του ελληνικού εδάφους ή υπό τη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας να ανοίγουν γραφεία αντιπροσώπευσης ή θυγατρικές ή τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους για να θεωρηθεί ότι τέτοιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), από το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) και από το παρόν.
Άρθρο 8
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές εφαρμόζουν τα μέτρα του άρθρου 5 του παρόντος στις μεταφορές χρημάτων σε μετρητά, μεταξύ άλλων μέσω των μεταφορέων χρημάτων σε μετρητά, που διέρχονται προς και από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω μεταφορές ποσοτήτων χρημάτων σε μετρητά δεν συμβάλλουν στα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), από το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή από το παρόν ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄113) και 13/2013 (Α΄ 39), με το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή με το παρόν.
Άρθρο 9
1.  
  Απαγορεύεται η παροχή δημόσιας οικονομικής υποστήριξης για διεξαγωγή εμπορικών δραστηριοτήτων με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης προς έλληνες υπηκόους ή φορείς που εμπλέκονται στις εν λόγω εμπορικές δραστηριότητες), όπου η συγκεκριμένη οικονομική υποστήριξη θα μπορούσε να συμβάλει στα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), από το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή από το παρόν ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), με το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή με το παρόν.
Άρθρο 10
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιθεωρούν όλα τα φορτία που βρίσκονται εντός του ελληνικού εδάφους ή διέρχονται μέσω αυτού, τα οποία προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προορίζονται για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, ή τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεσιτείας ή διαμεσολάβησης από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή από υπηκόους της, ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους, εάν διαθέτουν αξιόπιστες πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους για να θεωρηθεί ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), από το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή από το παρόν, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
Άρθρο 11
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αρνούνται την είσοδο οποιουδήποτε σκάφους σε λιμένες της Ελληνικής Δημοκρατίας εάν πρόκειται για σκάφος που αρνείται να επιτρέψει επιθεώρηση που έχει επιτραπεί από το Κράτος σημαίας του σκάφους, ή εάν πρόκειται για σκάφος με σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που αρνείται να επιθεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 13/2013 (Α΄ 39), εκτός εάν η είσοδος επιβάλλεται προκειμένου να διεξαχθεί επιθεώρηση, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε περίπτωση επιστροφής στο λιμένα προέλευσής του
2.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ενημερώνουν ταχέως την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας σε περίπτωση άρνησης σκάφους να επιτρέψει επιθεώρηση κατά τα ανωτέρω
Άρθρο 12
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αρνούνται την άδεια σε οποιοδήποτε αεροσκάφος να απογειωθεί από το ελληνικό έδαφος, να προσγειωθεί σε αυτό ή να υπερίπταται αυτού, εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους για να θεωρηθεί ότι το αεροσκάφος περιέχει αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), από το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή από το παρόν, εκτός της περίπτωσης προσγείωσης εκτάκτου ανάγκης.
Άρθρο 13
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με μεταβιβάσεις αεροσκαφών ή σκαφών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας προς άλλες εταιρείες που μπορεί να έχουν γίνει με σκοπό την αποφυγή των κυρώσεων ή την παραβίαση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), του προεδρικού διατάγματος 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της ονομασίας ή της επανεγγραφής στα μητρώα των αεροσκαφών, των σκαφών ή των πλοίων.
Άρθρο 14
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) εφαρμόζονται επίσης στα αντικείμενα, υλικά, εξοπλισμό, αγαθά και τεχνολογία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Γ του παρόντος.
Άρθρο 15
1.  
  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά προς ή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή τους υπηκόους της, δια μέσου του ελληνικού εδάφους ή από έλληνες υπηκόους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα και είτε προέρχεται από το ελληνικό έδαφος είτε όχι, οποιουδήποτε αντικειμένου, εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι το αντικείμενο αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), από το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή από το παρόν ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), με το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή με το παρόν.
Άρθρο 16
1.  
  Ο όρος «είδη πολυτελείας», ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος δ) του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV της απόφασης 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Δ του παρόντος.
Άρθρο 17
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ασκούν αυξημένη επαγρύπνηση αναφορικά με το διπλωματικό προσωπικό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ώστε να αποτραπεί η συμβολή των ατόμων αυτών στα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), από το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) και από το παρόν ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), με το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή με το παρόν.
Άρθρο 18
1.  
  Η Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) μπορεί να ορίσει κάθε άτομο στο οποίο θα εφαρμόζονται τα μέτρα των άρθρων 4 και 5 του προεδρικού διατάγματος 85/2009 (Α΄ 113) και κάθε φορέα στον οποίο θα εφαρμόζονται τα μέτρα του άρθρου 4 του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος, που έχει συμβάλει στα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), από το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή από το παρόν ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), με το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209) ή με το παρόν.
Άρθρο 19
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν ικανοποιείται καμία απαίτηση που προβάλλεται με πρωτοβουλία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προσώπων ή φορέων που έχουν οριστεί λόγω των μέτρων που παρατίθενται στις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι οποίες εφαρμόζονται με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113) και 13/2013 (Α΄ 39), με το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 209) και με το παρόν, αντίστοιχα, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει απαιτήσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, σε περίπτωση που η εκτέλεσή τους αποτράπηκε λόγω των μέτρων που επιβάλλονται με το παρόν ή που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 85/2009 (Α΄ 113), 13/2013 (Α΄ 39) και με το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 209).
Άρθρο 20 "Τα μέτρα του παρόντος ισχύουν από την 7η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2094 (2013). Παράρτημα Α Ταξιδιωτική απαγόρευση/ Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων"
1.  
  SΕCΟΝD ΑCΑDΕΜΥ ΟF ΝΑΤURΑL SCΙΕΝCΕS (ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) Έχουν χαμηλή πίεση ατμού, είναι ανθεκτικά στο εξαφθοριούχο ουράνιο (UF6), την αέρια ένωση ουρανίου που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της αέριας φυγοκέντρισης και χρησιμοποιούνται για την άντληση του φθορίου.
 1. Κοσμήματα με μαργαριτάρια
 2. Γενικός Αντιπρόσωπος της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD).
 3. Η Secοnd Αcademy οf Νatural Sciences (Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών) χρησιμοποιεί διαφόρους υποκείμενους οργανισμούς για την απόκτηση τεχνολογίας, εξοπλισμού και πληροφοριών από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Τangun Τrading Cοrpοratiοn, για χρήση στα προγράμματα πυραύλων και πιθανόν στα προγράμματα πυρηνικών όπλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
 4. Η Τangun Τrading Cοrpοratiοn ορίστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. τον Ιούλιο του 2009 και είναι η κύρια υπεύθυνη για την προμήθεια προϊόντων και τεχνολογιών προς υποστήριξη των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προγραμμάτων και προμήθειας όπλων μαζικής καταστροφής και μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων υλικών που ελέγχονται ή απαγορεύονται βάσει σχετικών πολυμερών ελεγκτικών καθεστώτων.
 5. Άλλες ονομασίες:
 6. 2ΝD ΑCΑDΕΜΥ ΟF ΝΑΤURΑL SCΙΕΝCΕS (2Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ), CΗΕ 2 CΗΑΥΟΝ ΚWΑΗΑΚWΟΝ, ΑCΑDΕΜΥ ΟF ΝΑΤURΑL SCΙΕΝCΕS (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ), CΗΑΥΟΝ ΚWΑΗΑΚ-WΟΝ, ΝΑΤΙΟΝΑL DΕFΕΝSΕ ΑCΑDΕΜΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΥΝΑΣ), ΚUΚΡΑΝG ΚWΑΗΑΚ-WΟΝ, SΕCΟΝD ΑCΑDΕΜΥ ΟF ΝΑΤURΑL SCΙΕΝCΕS RΕSΕΑRCΗ ΙΝSΤΙΤUΤΕ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ), SΑΝSRΙ
 7. Έδρα:
 8. Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
 9. Κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επενδεδυμένα με πολύτιμα μέταλλα
2.  
  ΚΟ CΗ’Ο’ L-CΗΑΕ Πυραυλικά αντικείμενα.
 1. Γιωτ (yachts)
 2. Αναπληρωτής Γενικός Αντιπρόσωπος της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD).
 3. Η ΚΟΜΙD ορίστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. τον Απρίλιο του 2009 και είναι ο κυριότερος έμπορος όπλων και κύριος εξαγωγέας αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
 4. Έδρα:
 5. Rakwοn-dοng, Περιφέρεια Ροthοnggang (Ροthοnggang District), Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.
 6. Παράρτημα Γ Αντικείμενα, υλικά, εξοπλισμός, αγαθά και τεχνολογία Πυρηνικά αντικείμενα.
 7. Αγωνιστικά αυτοκίνητα Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του
3.  
  ΜUΝ CΗΟ’ΝG-CΗ’Ο’L
 1. Περιγραφή:
 2. Ο Μun Chο’ng-Ch’ο’l είναι αξιωματούχος της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn (Τanchοn Cοmmercial Βank, ΤCΒ).
 3. Με την ιδιότητα αυτή, διευκόλυνε συναλλαγές για την Εμπορική Τράπεζα Τanchοn (ΤCΒ).
 4. Η Τanchοn ορίστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί τον κύριο οικονομικό φορέα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για πωλήσεις συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και αγαθών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των εν λόγω όπλων.
 5. Παράρτημα Β Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
4.  
  Εξοπλισμός μετρήσεως και ελέγχου που χρησιμοποιείται σε αεροσήραγγες (ζυγοί, μέτρηση θερμικού ρεύματος, έλεγχος ροής)
5.  
  Υπερχλωρικό νάτριο. Κατάλογος χημικών όπλων.
 • Τις υπ’ αριθμ. 59/2014 και 295/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το προεδρικό διάταγμα 132/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 28 Μαρτίου 2013 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ.4980/ΑΣ 15595 «Απόφαση 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας» (Α΄ 84).
 • Το προεδρικό διάταγμα 151/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1695 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 194).
 • Το προεδρικό διάταγμα 85/2009 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1718 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 113).
 • Το προεδρικό διάταγμα 13/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1874 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 39).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2009/85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/85 2009
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1695 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/151 2007
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1718 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/85 2009
Περί εφαρμογής της απόφασης 1874 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/13 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2087 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/132 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2018/3 2018