ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/61

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-08-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-08-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-08-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Γενικού Προξενείου Αργυροκάστρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Γενικού"
1.  
  Προξενείου Αργυροκάστρου Μεταβάλλεται η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Αργυρόκαστρο της Αλβανίας η οποία, πέραν των νομών Αγίων Σαράντα, Αργυροκάστρου, Πρεμετής Τεπελενίου, Σκραπαρίου, περιλαμβάνει πλέον και το νομό Δελβίνου
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 12 Αύγουστου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ.
 • την παράγραφο 8 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117), όπως τροποποιηθείς ισχύει,
 • την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν.2080/1992 «Σύσταση και κατάργηση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών. Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄153),
 • την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 284/1997 «Προαγωγή του Έμμισθου Υποπροξενείου της Ελλάδος στην Κορυτσά σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο, καθορισμός περιφέρειας δικαιοδοσίας του και οργανικής συνθέσεώς του» (Α΄ 207),
 • την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) όπως τροποποιηθέν ισχύει,
 • το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21),
 • τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, όπως διατυπώθηκε στο Α.Π.Φ. 2310/21/ΑΣ 742/05.06.2015 έγγραφό της,
 • το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 • την 70/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-08-18 Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Γενικού Προξενείου Αργυροκάστρου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/99