ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/70

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-09-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-09-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-09-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 24/ 2015 με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανασυνιστάται. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/2015 Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
5.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως τις 31.12.2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 2
1.  
  Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανασυνιστάται και μετονομάζεται σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2.  
  Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/2015 Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου και μετονομαζόμενου με το παρόν Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
4.  
  Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
5.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως τις 31.12.2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο και μετονομαζόμενο με το παρόν Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 3
1.  
  Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανασυνιστάται σε Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2.  
  Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/2015 Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
4.  
  Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
5.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως τις 31.12.2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 4
1.  
  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανασυνιστάται και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2.  
  Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/ 2015 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νοείται εφεξής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5 του παρόντος.
4.  
  Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
5.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως τις 31.12.2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο οποίος είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 5
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 μεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού της, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτή φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.
2.  
  Όπου στη κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98), γ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 127/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση της 6/17.2.2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους». 2015/23_6-10-2015 2015
Τροποποίηση της 5/25-2-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.)». 2015/25_13-10-2015 2015
Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων των απαλλοτριώσεων ακινήτων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. 2016/4_22-2-2016 2016
Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων των απαλλοτριώσεων ακινήτων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. 2016/5_22-2-2016 2016
(1) Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων. 2018/10_24-8-2018 2018
(2) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2018/5_19-4-2018 2018
Μετατροπή της Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, σε Γυναικεία, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αιγείρου, της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου, του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφ[...]" 2015/77 2015
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στην κωμόπολη Νεοχωρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου Μεσολογγίου, της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Νομού [...]" 2015/78 2015
Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2015/80 2015
Τροποποίηση του Π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ([...]" 2015/81 2015
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2015/86 2015
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/110/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 και τροποποίηση του Π.δ. 138/2005 (Α΄195). 2015/87 2015
Τροποποίηση του Π.δ. 49/2005 “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης»” (Α΄ 66), με κύριο σκοπό [...]" 2015/88 2015
Προϋποθέσεις αντικατάστασης Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και Ειδικού Πτυχίου Μηχανοδηγού σε Φορτηγά (Φ/Γ) και Επιβατηγά (Ε/Γ) πλοία. 2016/1 2016
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού. 2016/100 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κ[...]" 2016/101 2016
Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966 σύμφωνα με την απόφαση Α. 1083 (28)/4-12-2013 της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2016/108 2016
Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966, σύμφωνα με την απόφαση ΜSC 375 (93)/22-5-2014 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2016/109 2016
Κανονισμός σχεδιαστικών κριτηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων μέτρων ασφαλείας για πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων. 2016/11 2016
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φωκίδας στο Δήμο Δωρίδος Νομού Φωκίδας και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος». 2016/110 2016
Περί εφαρμογής της απόφασης 2160 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/113 2016
Εφαρμογή των αποφάσεων 2208 (2015) και 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/114 2016
Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί. 2016/115 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/117 2016
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cοspas Sarsat. 2016/118 2016
Εφαρμογή των αποφάσεων 2140(2014), 2204 (2015) και 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/119 2016
Εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/ΕΕ «περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφά­λειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 1[...]" 2016/120 2016
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Μετονομασία της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Ειρηναίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, στην περιοχή «Φούνταρη», της τοπικής κοινότητας Πυργετού, της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου, του Δήμου Τεμ[...]" 2016/13 2016
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2016/130 2016
Επανασύσταση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου Αρκαδίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, που βρίσκεται στη θέση «Μετόχι», της Τοπικής Κοινότητας Ατσιχόλου, της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, του Δήμου Μ[...]" 2016/14 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2198 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/15 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2188 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/16 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2125 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/17 2016
Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.). 2016/19 2016
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, στο χωριό Σταυρός, της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσσης, της Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης, του Δήμου Προσοτσάνης, του Νομού Δράμας. 2016/20 2016
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, στο χωριό Κάτω Θόλος, της Τοπικής Κοινότητας Θολού, της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, του Δήμου Παρανεστίου, του Νομού Δράμας. 2016/21 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2196 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/24 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2153 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/25 2016
Τροποποίηση του Π.δ. 365/2002 «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτ[...]" 2016/27 2016
Τροποποίηση του π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του[...]" 2016/3 2016
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου της πόλεως των Φαρσάλων, της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων, της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας. 2016/30 2016
Κατάργηση του δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ευαγγελίστρια» του Δήμου Αιγάλεω το οποίο συστήθηκε με το Π.δ. 463/1989 (Α΄202). 2016/35 2016
Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966, σύμφωνα με την Απόφαση ΜSC 356 (92)/21.6.2013 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2016/36 2016
«Ρυθμίσεις διενέργειας αλιείας εντός της μη ενοικιαζόμενης ή μη παραχωρημένης περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού». 2016/40 2016
Εφαρμογή των αποφάσεων 2161(2014) και 2178(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/42 2016
Ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2016/45 2016
Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης. 2016/48 2016
Τροποποίηση του Π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ([...]" 2016/52 2016
Σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου», μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου στο Δήμο Λέσβου Ν. Λέσβου και κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου. 2016/53 2016
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας - Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014 (Α΄ 232). 2016/54 2016
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, στον οικισμό Νέας Καρδιάς, της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, του Νομού Κοζάνης. 2016/57 2016
Εφαρμογή της απόφασης 1940(2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/61 2016
Εφαρμογή της απόφασης 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/62 2016
Επανίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Φανερωμένης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κερασώνας, της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού του Νομού Πρεβέζης. 2016/63 2016
Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 2016/67 2016
Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας - Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 2016/68 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2134 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/7 2016
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, στον οικισμό «Μπασιάκου», της πόλης της Τρίπολης, της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης, του Δήμου Τρίπολης, το[...]" 2016/70 2016
Επανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Γεωργίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, που βρίσκεται στους πρόποδες των «Σκάρων», του οικισμού Κολυβάτων, της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου, της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας, της Δ[...]" 2016/71 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/72 2016
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 (Α’2), όπως αυτή τροποποιήθηκε. 2016/74 2016
Μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ίδρυση εισαγωγικών κατευθύνσεων σε αυτό. 2016/78 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2136 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/8 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, ως αυτές υιοθετήθηκαν την 3η Δεκεμβρίου 2010 με την απόφαση ΜSC 309 (88) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) 2016/83 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974» (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 1045/1980 (Α΄ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 22η Μαΐου 2014 με την απόφαση ΜSC 366 (93) της Επιτροπής Ναυτικής [...]" 2016/84 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974» (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 1045/1980 (Α΄ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 26η Μαΐου 2000 με την απόφαση ΜSC 91 (72) της Επιτροπής Ναυτικής Α[...]" 2016/85 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, ως αυτές υιοθετήθηκαν την 8η Δεκεμβρίου 2006 με την απόφαση ΜSC 227 (82) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2016/87 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974» (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 1045/80 (Α’ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 21η Ιουνίου 2013 με την απόφαση ΜSC 350 (92) της Επιτροπής Ναυτικής [...]" 2016/88 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης ’περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974’ (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1045/1980 (Α 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 5η Ιουνίου 2003 με την απόφαση ΜSC 142 (77) της Επιτροπής Ναυτικής Ασ[...]" 2016/89 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/9 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974 (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1045/1980 (Α 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 11η Ιουνίου 2015 με την απόφαση ΜSC 392 (95) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφ[...]" 2016/90 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης ‘περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974’ (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 1045/80 (Α’ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 3η Δεκεμβρίου 2010 με την απόφαση ΜSC 308 (88) της Επιτροπής Ναυτική[...]" 2016/91 2016
Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο». 2016/92 2016
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Περί των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεως εν θαλάσση, 1972», η οποία κυρώθηκε με το Ν.δ. 93/1974 (Α’ 293) και τροποποιήθηκε με το Ν. 635/1977 (Α’ 189), το Π.δ. 233/1983 (Α’ 86), το Π.δ. 116/198[...]" 2016/93 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974“ (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 1045/80 (Α’ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 24η Μαΐου 2012 με την απόφαση ΜSC 325 (90) της Επιτροπής Ναυτικής Ασ[...]" 2016/94 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974» (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1045/1980 (Α’ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 22η Μαΐου 2014 με την απόφαση ΜSC 365 (93) της Επιτροπής Ναυτικής Ασ[...]" 2016/96 2016
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974» (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 1045/80 (Α’ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 6η Ιουνίου 2001 με την απόφαση ΜSC 117 (74) της Επιτροπής Ναυτικής Α[...]" 2016/98 2016
Τροποποίηση του Π.δ. 76/2013 «Ίδρυση Σχολών-κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Α’ 119)». 2016/99 2016
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Ιδρύματος του Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας, με την επωνυμία «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη». 2017/128 2017
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2017/140 2017
Ένταξη των αποφοίτων των τμημάτων «Βιολογικής Γεωργίας» του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, «Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημί[...]" 2017/149 2017
Ένταξη των αποφοίτων του τμήματος «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής α) Κατεύθυνσης «Δημόσιας Οικονομικής» και β) Κατεύθυ[...]" 2017/151 2017
Ένταξη των αποφοίτων των Τμημάτων α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου, β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας , γ) Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου,[...]" 2017/154 2017
Ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Δημητρίου «Βαλέτσικο», της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος, που βρίσκεται στη θέση «Βαλέτσικο», της Δημοτικής Κοινότητας Τσαριτσάνης, της Δημοτικής Ενότητας Τσαριτσάνης, του Δήμου Ελασσόνας, του Νομού Λάρισας. 2017/16 2017
Ανασύσταση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Αθανασίου Ζηκοβίστης, της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία, της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού, της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ο[...]" 2017/17 2017
Τροποποίηση του β.δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογή Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κοχ και άνω» (Α΄ 158), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.». 2017/22 2017
Αποδοχή τροποποιήσεων του «Κώδικα που εφαρμόζει τους Κανονισμούς 2.5 και 4.2 και Παραρτημάτων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (ΜLC, 2006), που υιοθετήθηκαν από την Ειδική Τριμερή Επιτροπή την 11η Απριλίου 2014 (Τροποποιήσεις 2014 της Σύμβασης Να[...]" 2017/3 2017
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέου, της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου στην πόλη του Σουφλίου, της Δημοτικής Κοινότητας Σουφλίου, της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου, του Δήμου Σουφλίου, του Νομού Έβρου. 2017/36 2017
Μετονομασία της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Οσίας Πελαγίας Ακραιφνίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, που βρίσκεται στο όρος Πτώον, στη θέση «Αραπάς», της Τοπικής Κοινότητας Κοκκίνου, της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορ[...]" 2017/65 2017
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πόλεως Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας. 2018/26 2018
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2018/4 2018
Κατάργηση του Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΊΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΕΡ-ΠΑ)» του Δήμου Παπάγου-Χολαργού του Νομού Αττικής, το οποίο συστήθηκε με το π.δ. 45/2002 (Α’ 45). 2018/56 2018
Μεταφορά της έδρας της Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δομιανών Ευρυτανίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Δομιανών Ευρυτανίας, και μετονομασία της Ενορίας, σε Ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Δομιανών Ευρ[...]" 2018/77 2018