ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/81

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-11-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-08-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-11-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 (Α΄ 239), 39/2010 (Α΄ 79), 128/2011 (Α΄ 259), 121/2012 (Α΄ 214), 156/2013 (Α΄ 248) και 33/2015 (Α΄ 46) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/93/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2014 (L 220/1/25.07.2014).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/93/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2014 (L 220/1/25.07.2014), με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (L 46/17.2.1997), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998 (L 315/25.11.1998), 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2001 (L204/28.7.2001), 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002 (L 254/23.9.2002), 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2008 (L 171/1.7.2008), 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009 (L 113/6.5.2009), 2010/68/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 (L 305/20.11.2010), 2011/75/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 (L 239/1/15.09.2011), 2012/32/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2012 και 2013/52ΕΕ της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2013 οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τα προεδρικά διατάγματα 347/1998 (Α΄ 231), 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 (Α΄ 239), 39/2010 (Α΄ 79), 128/2011 (Α΄ 259), 121/2012 (Α΄ 214), 156/2013 (Α΄ 248) και 33/2015 (Α΄ 46) αντίστοιχα και αφορούν στον εξοπλισμό των πλοίων.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας)"
1.  
  Το Παράρτημα Α του άρθρου 19 του Π.δ. 347/1998 (Α΄ 231) (Παράρτημα Α της Οδηγίας 96/98/ΕΚ), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), το άρθρο 4 του Π.δ. 137/2002 (Α΄ 112), το άρθρο 4 του Π.δ. 294/2003 (Α΄ 251), το άρθρο 3 του Π.δ. 194/2009 (Α΄ 239), το άρθρο 3 του Π.δ. 39/2010 (Α΄ 79), το Παράρτημα του Π.δ. 128/2011 (Α΄ 259), το Παράρτημα του Π.δ. 121/ 2012 (Α΄ 214), το Παράρτημα του Π.δ. 156/2013 (Α΄ 248) και το Παράρτημα του Π.δ 33/2015 (Α΄ 46) αντικαθίσταται από το κείμενο του Παραρτήματος του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 2 της Οδηγίας)"
1.  
  Εξοπλισμός, περιλαμβανόμενος στη στήλη 1 του παραρτήματος Α.1 ως μεταφερθείς από το παράρτημα Α.2, ο οποίος είχε κατασκευασθεί πριν από τις 14 Αυγούστου 2015 σύμφωνα με διαδικασίες έγκρισης τύπου ήδη ισχύουσες πριν από την ημερομηνία αυτή στο έδαφος κράτους μέλους, επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται σε κοινοτικό πλοίο μέχρι τις 14 Αυγούστου 2017.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 14η Αυγούστου 2015. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113). β) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). γ) Του Ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43), όπως ισχύει. δ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄ 114). ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το αρ. φακ.: 610.4/15/ΑΣ 994Β/01-06-2015 έγγραφο ΔΑΝ προς το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού για παροχή γνωμοδότησης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 131/2015 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 . 1998/347 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α΄231) σύμφωνα με την οδηγία 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998. 1999/158 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001. 2002/137 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α 156) και 137/2002 (Α΄ 112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002. 2003/294 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112) και 294/2003 (Α΄251), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008. 2009/194 2009
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251) και 194/2009 (Α΄ 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. 2010/39 2010
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112), 294/2003 (Α΄251), 194/2009[...]" 2011/128 2011
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/20[...]" 2012/121 2012
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβου­λίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 [...]" 2013/156 2013
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ([...]" 2015/33 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015