ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)/2015/82
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2015-11-30
ΦΕΚ: Α/2015/160 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2€ κοπής 2015 με θέμα α) «30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Σημαίας» και β) «Σπύρος Λούης: 75 χρόνια μνήμης» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.

Άρθρο 1


 1. Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικάκέρματα κυκλοφορίας των 2€, σε δύο παραστάσεις, μεδιπλή θεματολογία:
  1. «30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Σημαίας» και
  2. Σπύρος Λούης: 75 χρόνια μνήμης».

 2. Τα κέρματα αυτά κόπτονται-τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων ανά θέμα, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης και των δύο ως άνω κερμάτων είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2015.

 3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2€, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ, όπως τροποποιημένες ισχύουν. 75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ» - Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται, με φόντο το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ο Σπύρος Λούης με το κύπελλο που του απονεμήθηκε. - Εντός του πυρήνα περιμετρικά, αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και 75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ». - Εντός του πυρήνα, δεξιά και πάνω, αποτυπώνεται το έτος κοπής «2015». - Εντός του πυρήνα και δεξιά, αποτυπώνεται το ανθέμιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου. - Εντός του πυρήνα και κάτω, αποτυπώνεται η μονογραφή του καλλιτέχνη Γεώργιου Σταματόπουλου. - Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ, όπως τροποποιημένες ισχύουν. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων, ανά θεματολογία, είναι: Α) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ «30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ» - Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται μία σημαία ως ένα σύμβολο ένωσης ανθρώπων και πολιτισμών με κοινά οράματα και ιδεώδη που στοχεύουν σε ένα καλύτερο κοινό μέλλον. Δώδεκα αστέρια που μετουσιώνονται σε ανθρώπινες φιγούρες αγκαλιάζοντας τη γέννηση της νέας ευρώπης. - Εντός του πυρήνα περιμετρικά, αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και οι χρονολογίες«1985-2015» - Εντός του πυρήνα και δεξιά, αποτυπώνεται το ανθέμιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου. - Εντός του πυρήνα και κάτω από την τελευταία προς τα δεξιά φιγούρα, αποτυπώνονται τα αρχικά του ονόματος του καλλιτέχνη Γεώργιου Σταματόπουλου. - Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ, όπως τροποποιημένες ισχύουν. Β) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ:


Άρθρο 2


 1. Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων θα μεταφέρεται σε πίστωση σχετικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.


Άρθρο 3


 1. Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζονται οι νέες παραστάσεις της εθνικής όψης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2€ ΚΟΠΗΣ 2015:
  30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
  ͨɇɅɉɆɃɇ ȿɃɉȸɇ͗ ϳϱ ɍɆɃɁȻȰ ɀɁȸɀȸɇͩ


Άρθρο 4


 1. Η κυκλοφορία των υφιστάμενων κερμάτων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.


Άρθρο 5


 1. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.


Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 128 (παρ. 2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κείμενο της οποίας ενοποιήθηκε με την Συνθήκη της Λισσαβόνας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3671/2008 (Α΄ 129) και αποδόθηκε ενοποιημένα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 83/30.03.2010).
Τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν» (ΕΕ L 139 της 11.05.1998, σελ. 6), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 423/1999 της 22.02.1999 (ΕΕ L 52 της 27.02.1999, σελ. 2) και τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 566/2012 της 18.06.2012 (EE L 169 της 29.06.2012, σελ. 8) και αναδιατυπωθεί με τον Κανονισμό 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία» (αναδιατύπωση) (EE L 194 της 02.07.2014, σελ. 1).
Τις διατάξεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 651/2012 «σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ» της 04.07.2012 (EE L 201 της 27.07.2012, σελ. 135).
Την από 11 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/53), σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2015 (ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σελ. 163).
Την από 06.07.2015 έγκριση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN 581/UEM 284/06.07.2015).
Την από 22.07.2015 έγκριση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN 613/UEM 304/22.07.2015).
Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 (παρ. 1) και 6 (παρ. 1) του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α΄ 242).
Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου (παρ. 2) του Ν.δ. 488/1974 «περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21ην Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου, και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203).
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄98).
Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1α) και 2 της υπ’ αριθ. Υ 29/08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.δ/ τος προκαλείται δαπάνη η οποία προβλέπεται να ανέλθει περίπου στο ποσό των 550.000,00€, μέρος της οποίας αφορά στην προμήθεια κενών δίσκων κερμάτων των 2€ και καλύφθηκε από τις εγγραμμένες πιστώσεις του φορέα 23-200, ΚΑΕ 3326, έτους 2013 και το υπόλοιπο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, έτους 2015, φορέας 23-200, ΚΑΕ 3326, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου (παρ. 4) του Ν.δ. 488/1974 «περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21ην Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου, και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 (παρ. 2) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194) και τις διατάξεις του άρθρου 66 (παρ. 6) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις) (Α΄ 143).
Την υπ’ αριθμ. Δ134/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-11-30 Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2€ κοπής 2015 με θέμα α) «30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Σημαίας» και β) «Σπύρος Λούης: 75 χρόνια μνήμης» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους. "Α/2015/160"