Τροποποίηση του Π.δ. 49/2005 “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης»” (Α΄ 66), με κύριο σκοπό τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2014/100/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2014.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Κύριος σκοπός του παρόντος είναι η τροποποίηση του Π.δ. 49/2005 (Α΄ 66) “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης»”, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.δ. 17/2011 (Α΄ 37) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.δ. 49/2005 “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» και το Π.δ. 78/2012 (Α΄ 136) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.δ. 49/2005 “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης»” (Α΄ 66), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011» για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/100/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2014.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ του Π.δ. 49/2005 Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙ [...]"
1.  
  Γενική θεώρηση και αρχιτεκτονική
 1. Το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών της Ένωσης SafeSeaΝet καθιστά δυνατή τη λήψη, αποθήκευση, ανάκτηση και ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της ασφάλειας των πλοίων και των λιμένων, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της επίτευξης αποδοτικών θαλάσσιων μεταφορών και ναυτιλιακής κίνησης
 2. Το SafeSeaΝet είναι εξειδικευμένο σύστημα που έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσει την ανταλλαγή πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή μεταξύ των κρατών μελών και να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.
 3. Απαρτίζεται από ένα δίκτυο εθνικών συστημάτων SafeSeaΝet στα κράτη μέλη και ένα κεντρικό σύστημα SafeSeaΝet, το οποίο λειτουργεί ως κομβικό σημείο.
 4. Το δίκτυο ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών της Ένωσης θα συνδέει όλα τα εθνικά συστήματα SafeSeaΝet που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και θα περιλαμβάνει το κεντρικό σύστημα SafeSeaΝet
2.  
  Διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του SafeSeaΝet 2.1. Αρμοδιότητες 2.1.1. Εθνικά συστήματα SafeSeaΝet.
 1. Η Εθνική Αρμόδια Αρχή (ΕΑΑ), συντονίζοντας τις αρμόδιες Αρχές, δημιουργεί και διατηρεί ένα εθνικό σύστημα SafeSeaΝet που καθιστά δυνατή την ανταλλαγή ναυτιλιακών πληροφοριών μεταξύ εξουσιοδοτημένων χρηστών υπό την ευθύνη της
 2. — την τεχνική υλοποίηση και τεκμηρίωση του SafeSeaΝet, — την ανάπτυξη, εκμετάλλευση και ενοποίηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και δεδομένων, καθώς και για τη συντήρηση των διεπαφών με το κεντρικό σύστημα SafeSeaΝet, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ΑΙS που συλλέγονται μέσω δορυφόρου, και με τα διάφορα συστήματα πληροφοριών του παρόντος διατάγματος, όπως αναφέρεται στο σημείο 3.
 3. Η ΕΑΑ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος, η οποία περιλαμβάνει τον εθνικό συντονισμό των χρηστών και των παρόχων των δεδομένων, καθώς και για να διασφαλίζει ότι έχουν καθοριστεί οι κωδικοί UΝ LΟCΟDΕS και ότι έχουν δημιουργηθεί και συντηρούνται η αναγκαία εθνική υποδομή πληροφορικής και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο έγγραφο ελέγχου διεπαφής και λειτουργικότητας που αναφέρεται στο σημείο 2.3.
 4. Αρχές διαχείρισης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί διευθύνουσα ομάδα υψηλού επιπέδου, η οποία υιοθετεί τον εσωτερικό της κανονισμό, αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως αποστολή:
 5. - να διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συστήματος SafeSeaΝet, - να δίνει κατάλληλες οδηγίες για την ανάπτυξη του συστήματος, - να συνεπικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επανεξέταση των επιδόσεων του συστήματος, - να προσφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση για την ανάπτυξη διαλειτουργικής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων που θα συνδυάζει πληροφορίες από το σύστημα SafeSeaΝet με πληροφορίες από τα άλλα συστήματα πληροφοριών που αναφέρονται στο σημείο 3, - να εγκρίνει το έγγραφο ελέγχου διεπαφής και λειτουργικότητας που αναφέρεται στο σημείο 2.3. και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, - να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών μέσω του SafeSeaΝet, οι οποίες σχετίζονται με τις αρμόδιες αρχές που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη για να εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας, - να έρχεται σε επαφή με άλλα σχετικά φόρα, ιδίως με την ομάδα απλούστευσης των ναυτιλιακών διατυπώσεων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληροφοριών. 2.3.
 6. Έγγραφο ελέγχου διεπαφής και λειτουργικότητας και τεχνική τεκμηρίωση SafeSeaΝet.
 7. Το ΙFCD θα περιλαμβάνει κανόνες για:
 8. - την καθοδήγηση όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών για τη διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων, - την ενσωμάτωση των στοιχείων, όπως αναφέρεται στο σημείο 3, και τη διάδοσή τους μέσω του συστήματος SafeSeaΝet, - τις επιχειρησιακές διαδικασίες για τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη, καθορίζοντας τους μηχανισμούς ελέγχου για την ποιότητα δεδομένων του SafeSeaΝet, - τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη μετάδοση και ανταλλαγή δεδομένων και - την αρχειοθέτηση των πληροφοριών σε εθνικό και κεντρικό επίπεδο
 9. Το ΙFCD αναφέρει τους τρόπους αποθήκευσης και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών για επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα σχετικά με τακτικά δρομολόγια για τα οποία έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 15
 10. Ο Οργανισμός θα καταρτίσει και θα διατηρεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την τεχνική τεκμηρίωση του SafeSeaΝet, όπως πρότυπα για τον μορφότυπο ανταλλαγής δεδομένων, διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα και εφαρμογές, εγχειρίδια χρηστών, προδιαγραφές ασφαλείας του δικτύου και βάσεις δεδομένων αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των υποχρεώσεων αναφοράς
3.  
  Ανταλλαγή και γνωστοποίηση δεδομένων
 1. Το σύστημα χρησιμοποιεί βιομηχανικά πρότυπα και έχει την ικανότητα αλληλεπίδρασης με δημόσια και ιδιωτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την παροχή ή τη λήψη πληροφοριών εντός του SafeSeaΝet
 2. Η ΕΑΑ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη προκειμένου να εξετάσουν τη σκοπιμότητα και την ανάπτυξη λειτουργιών που εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι οι πάροχοι δεδομένων, καθώς και οι πλοίαρχοι, οι πλοιοκτήτες, οι πράκτορες, οι εφοπλιστές, οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενοι τα πλοία, οι ναυλωτές και οι αρμόδιες αρχές, θα χρειάζεται να υποβάλουν τις πληροφορίες μόνον μία φορά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 29.10.2010, σ.1) και της λοιπής σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.
 3. Η ΕΑΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν ότι οι υποβαλλόμενες πληροφορίες είναι διαθέσιμες προς χρήση σε όλα τα σχετικά συστήματα αναφοράς, κοινοποίησης, ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης διαχείρισης και ενημέρωσης για τη θαλάσσια κυκλοφορία (VΤΜΙS).
 4. Η ΕΑΑ, συντονίζοντας τις αρμόδιες αρχές, αναπτύσσει και συντηρεί τις αναγκαίες διεπαφές για την αυτόματη διαβίβαση δεδομένων στο SafeSeaΝet με ηλεκτρονικά μέσα
 5. Το κεντρικό σύστημα SafeSeaΝet πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διάδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων και την ανταλλαγή ή γνωστοποίηση δεδομένων σύμφωνα με το παρόν διάταγμα και τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, μεταξύ άλλων με:
 6. - την οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ.81), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ L 329 της 14.12.2007, σ.33) (ΚΥΑ 8111.1/41/09 (Β΄ 412)), όσον αφορά το άρθρο 12 παράγραφος 3? - την οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ.11), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ.52) (Ν. 4037/2012 (Α΄ 10)), όσον αφορά το άρθρο 10? - την οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57) (Π.δ. 16/2011 (Α΄ 36)), όσον αφορά το άρθρο 24? - την οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (ΕΕ L 283 της 29.10.2010, σ.1) (Π.δ. 125/2012 (Α΄ 221)).
 7. Η εκμετάλλευση του συστήματος SafeSeaΝet πρέπει να στηρίζει τη διευκόλυνση και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς εμπόδια
 8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες επιτρέπουν τη δρομολόγηση πληροφοριών LRΙΤ σχετικά με σκάφη τρίτων χωρών, τα δίκτυα του SafeSeaΝet θα χρησιμοποιούνται για τη διανομή μεταξύ των κρατών μελών, με κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, των πληροφοριών LRΙΤ που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 6β του παρόντος διατάγματος
4.  
  Ασφάλεια και δικαιώματα πρόσβασης
 1. Το κεντρικό και τα εθνικά συστήματα SafeSeaΝet συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος σχετικά με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών καθώς και με τις αρχές και προδιαγραφές ασφαλείας που περιγράφονται στο ΙFCD, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης
 2. Η ΕΕΑ προσδιορίζει όλους τους χρήστες για τους οποίους αναγνωρίζεται ρόλος και δέσμη δικαιωμάτων πρόσβασης σύμφωνα με το ΙFCD.»?.
Άρθρο 3 "Λοιπές τροποποιήσεις του Π.δ. 49/2005"
1.  
  Στο Π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου με προορισμό Ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο, υποχρεούται να κοινοποιεί τις πληροφορίες του παραρτήματος Ι παράγραφος 1 στην κατά τόπο αρμόδια λιμενική αρχή και την ΕΑΑ 24/7 1 τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες προηγουμένως, ή 2 το αργότερο, κατά το χρόνο απόπλου του πλοίου από τον προηγούμενο λιμένα, εφόσον η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από είκοσι τέσσερις ώρες, ή 3 εάν ο λιμένας κατάπλου είναι άγνωστος ή μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ευθύς μόλις η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή Η διαδικασία κοινοποίησης των πληροφοριών αυτών καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία τοιχοκολλείται σε όλες τις λιμενικές αρχές και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2 Τα πλοία που αποπλέουν από λιμένα εκτός της Κοινότητας με προορισμό ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης του άρθρου 13.»? 2) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:« 1 Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου, ανεξαρτήτως των διαστάσεών του, που μεταφέρει επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα και πρόκειται να αποπλεύσει από Ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο υποχρεούται να κοινοποιεί, το αργότερο κατά τον απόπλου, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι παράγραφος 3 στην κατά τόπο αρμόδια αρχή και την ΕΑΑ 24/7. 2 Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου, ανεξαρτήτως των διαστάσεών του, που μεταφέρει επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα και προέρχεται από λιμένα εκτός της Κοινότητας με προορισμό Ελληνικό λιμένα ή με κατεύθυνση προς αγκυροβόλιο εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων, υποχρεούται να κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι παράγραφος 3 στην λιμενική αρχή του πρώτου λιμένα προορισμού ή του πρώτου αγκυροβολίου και την ΕΑΑ 24/7, το αργότερο μόλις αποπλεύσει από το λιμένα φόρτωσης ή μόλις γίνει γνωστός ο λιμένας προορισμού ή η θέση αγκυροβολίου, εφόσον η εν λόγω πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη κατά τον απόπλου. 3 Με αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ. ? ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζεται η διαδικασία που επιτρέπει στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, τον πράκτορα ή τον πλοίαρχο πλοίου να κοινοποιεί τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι παράγραφος 3 πληροφορίες στη λιμενική αρχή του λιμένα απόπλου ή προορισμού εντός της Κοινότητας και στην ΕΑΑ 24/7, κατά περίπτωση Η ακολουθούμενη διαδικασία πρέπει να εγγυάται ανά πάσα στιγμή την πρόσβαση των αρμοδίων υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι παράγραφος 3, σε περίπτωση ανάγκης Για το σκοπό αυτό, η ενδιαφερόμενη λιμενική αρχή διατηρεί τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι παράγραφος 3 για χρονικό διάστημα που καθιστά δυνατή την αξιοποίησή τους σε περίπτωση θαλάσσιου συμβάντος ή ατυχήματος Η κατά τόπο αρμόδια λιμενική αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ηλεκτρονική μετάδοση των εν λόγω πληροφοριών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αμελλητί, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του, επί εικοσιτετραώρου βάσεως. 4 Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος του πλοίου οφείλει να κοινοποιεί τις σχετικές με το φορτίο πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι παράγραφος 3 στην κατά τόπο αρμόδια λιμενική αρχή και στην ΕΑΑ 24/7 Οι πληροφορίες πρέπει να μεταδίδονται ηλεκτρονικά, εφόσον είναι εφικτό Κατά την ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων, πρέπει να χρησιμοποιούνται η σύνταξη και οι διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.»? 3) Στο παράρτημα Ι, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής «Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος του πλοίου ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που κοινοποιούνται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ανατίθεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), και του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113). β. του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει. γ. του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170). δ. του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄ 114). ε) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ζ. του Ν. 3141 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ) (Α΄ 43)». η. Το υπ’ αριθμ. 631.1-2-4/ΑΣ 622Β/2015 ΦΕΣ έγγραφο της ΔΑΝ, για γνωμοδότηση του ΣΕΝ ως προς το σχέδιο Π.δ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 79/2015 και 140/2015 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης». 2005/49 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66), σ[...]" 2011/17 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), [...]" 2012/78 2012
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία