ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/1

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-01-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-01-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις αντικατάστασης Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και Ειδικού Πτυχίου Μηχανοδηγού σε Φορτηγά (Φ/Γ) και Επιβατηγά (Ε/Γ) πλοία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κάτοχοι ειδικού πτυχίου Κυβερνήτη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.δ. 260/ 2001 «Περί ειδικών προσόντων απογραφής και απόκτησης αποδεικτικών ικανότητος - καθορισμός ειδών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος» (Α΄ 185) αποκτούν πτυχίο κυβερνήτη Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) που ορίζεται στο άρθρο 6 του Π.δ. 141/2014 όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον διαθέτουν τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:.
 1. Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος του άρθρου 6 του Π.δ. 141/2014 όπως ισχύει κάθε φορά.
 2. Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολική απαιτούμενη, ο υποψήφιος εκτέλεσε καθήκοντα υπευθύνου φυλακής γεφύρας ή διακυβέρνησης σε Επιβατηγά – Πετρελαιοκίνητα (Ε/Γ-Π/Κ) ή Φορτηγά - Πετρελαιοκίνητα (Φ/Γ-Π/Κ) πλοία έως 200 ο.χ.
 3. Επιτυχής αποφοίτηση από το οικείο κύκλο του Ειδικού Τμήματος Εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ).
 4. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους:
 5. ΒΑΣΙΚΟΣ - ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον εφόσον τους ανατίθενται σχετικά καθήκοντα) - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GΜDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
2.  
  Οι κάτοχοι του πτυχίου κυβερνήτη Γ΄ τάξης Ε.Ν. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, αποκτούν δικαίωμα υπηρεσίας διακυβέρνησης Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 200 ο.χ. (75 κ.ο.χ.) που εκτελούν παράκτιους πλόες εσωτερικού συνολικής διαδρομής 30 ν.μ.
Άρθρο 2
1.  
  Κάτοχοι Ειδικού πτυχίου Μηχανοδηγού σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.δ. 260/2001 οι οποίοι είχαν θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών κατά την τελευταία πενταετία, πριν την 01-01-2012, αποκτούν το πτυχίο Μηχανοδηγού Β΄ τάξης Ε.Ν. του άρθρου 15 του Π.δ. 141/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 3
1.  
  Από την δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 3 του Π.δ. 260/2001 για τα πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού ι) Φ/Γ-Π/Κ και ιι) Ε/Γ-Π/Κ μή δρομολογημένα ως προς την έκδοση των ειδικών πτυχίων Κυβερνήτη και Μηχανοδηγού, ενώ εξακολουθεί να ισχύει για Αλιευτικά (Α/Κ) μέχρι 100 κοχ.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 74, 75, της παραγράφου 2 του άρθρου 76, των άρθρων 77 και 78 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το Ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, β) του Ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης “Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978”» (Α΄ 2), όπως ισχύει, γ) του Ν. 4150/ 2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει, δ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής……» (Α΄ 114), ε) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116), στ) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170), ζ) του Π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978”, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε» (Α΄ 137), η) του Π.δ. 141/2014 “Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού διατάγματος 243/1998” (Α΄ 232), θ) του Π.δ. 376/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992» (Α΄ 206), ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το αριθμ. 3631.26/02/15/16-06-2015 έγγραφο προς το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού για γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 147/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
(1 ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992. 1995/376 1995
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
Περί ειδικών προσόντων απογραφής και απόκτησης αποδεικτικών ικανότητος-καθορισμός ειδών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος. 2001/260 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 2012/79 2012
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2014/141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/141 2014
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία