ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/100

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-09-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-09-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-09-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια Όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/1994 και ισχύει κάθε φορά, και για τα Π.δ. που εκδίδονται σε εκτέλεσή του για τα έργα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού είναι ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο όργανα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού).
Άρθρο 2 "Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία"
1.  
  Η «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» και η «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού), όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1418/1984, είναι ειδικότερα: α) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού). β) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού).
Άρθρο 3 "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί για θέματα που ορίζει η οικεία νομοθεσία για τα δημόσια έργα, όταν κύριος και φορέας κατασκευής του έργου είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (για θέματα αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού). Το ανωτέρω Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και αποτελείται από:.
 1. Τον Νομικό Σύμβουλο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού), ο οποίος αναπληρώνεται από Πάρεδρο του ίδιου Γραφείου, ως Πρόεδρο
 2. Ένα μηχανικό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού) με τον αναπληρωτή του, ως μέλος
 3. Ένα μηχανικό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος
 4. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) ως μέλος, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., οι οποίοι δε μετέχουν σε εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων.
 5. Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτών δημοσίων έργων, ο οποίος με τον αναπληρωτή του προτείνεται από τις οικείες πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 10 του άρθρου 11 του Π.δ. 724/1979 (Α΄/217).
 6. Εάν δεν υπάρξει σχετική πρόταση εντός μηνός, αφότου ζητηθεί, ο ορισμός γίνεται, αποκλειστικά, από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2.  
  Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται, ως εισηγητής, μηχανικός του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού) με τον αναπληρωτή του. Ο εισηγητής συμμετέχει στο Συμβούλιο χωρίς ψήφο. Γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου, όπως και αναπληρωτής του, ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού) με την ίδια απόφαση.
3.  
  Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο, ο οποίος αποχωρεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας
4.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του
5.  
  Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6.  
  Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής και είναι δυνατό να παραταθεί για άλλα δύο έτη
7.  
  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι σχετικές με τα συλλογικά όργανα διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α΄/45).
Άρθρο 4 "Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη"
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή έργων αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού, αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν όργανο, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
Άρθρο 5 "Διεθνείς Διαγωνισμοί"
1.  
  Οι προκηρύξεις ειδικών διεθνών διαγωνισμών για έργα του παρόντος διατάγματος εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
Άρθρο 6 "Αιτήσεις θεραπείας"
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984, όπως αυτό ισχύει, και αφορούν σε έργα αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζει ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης πράξης, κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται σε άμεση υποβολή της στο αρμόδιο να αποφασίζει όργανο και σε παροχή των απαραίτητων στοιχείων και όλων των πληροφοριών για τα θέματα της αίτησης θεραπείας.
Άρθρο 7 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δε ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από τον Ν. 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα Π.δ. και τις κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 8
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργείται το Π.δ. 214/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)» (Α΄/97).
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 18 παρ. 1 και του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄/23), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/1994 (Α΄/138) και ισχύει. β) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Κ.Δ.Ε.)» (Α΄/116). γ) Του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α΄/85), υποπαράγραφος ΙΔ.2 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού», παράγραφος 1, περίπτωση δ., για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Π.δ. 343/2001 «Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.» (Α΄/231) για τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Τεχνική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.) στο πρώην Υπουργείο Τουρισμού. δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το Π.δ. 63/2005 (Α΄/98). ε) Του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄/179). στ) Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄/20). ζ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…Μετονομασία…του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού…» (Α΄/114). η) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/116).
 • Την υπ’ αριθ. Υ7/25.09.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά (Β΄/2109), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ156/14.07.2016 όμοια απόφαση (Β΄/2199) και ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 73/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ7 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ156 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ156 2016
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων 2008/3669 2008
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 2014/4254 2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/724 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/724 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/214 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/214 1987
Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). 2001/343 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού. 2014/112 2014
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 2016/4447 2016