ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/104

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ-ΤΑΧ), επιβατηγών – οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ-Ο/ Γ - ΤΑΧ) και δυναμικώς υποστηριζόμενων (ΔΥΣ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δραστηριοποίησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός πρόσθετων διαδικασιών ελέγχου, όρων και προϋποθέσεων για τη δρομολόγηση επιβατηγών, επιβατηγών - οχηματαγωγών, επιβατηγών - ταχυπλόων, επιβατηγών - οχηματαγωγών ταχυπλόων, και, δυναμικώς υποστηριζόμενων πλοίων τα οποία:
 1. έχουν συμπληρώσει ηλικία τριάντα ή συμπληρώνουν, εντός του έτους που υποβάλουν αίτηση για επιθεώρηση, ηλικία (30) ετών, από το έτος καθέλκυσής τους, για να δραστηριοποιούνται μεταξύ των λιμένων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος καθώς και μεταξύ νησιωτικών λιμένων της, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του Ν. 2932/2001 (Α΄ 145), ή έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν, εντός του έτους που υποβάλουν αίτηση για επιθεώρηση, ηλικία τριάντα πέντε (35) ετών, από το έτος καθέλκυσής τους, για να δραστηριοποιούνται μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 164 του Ν.δ 187/1973 (Α΄ 261) «Περί Κώδικος δημοσίου ναυτικού δικαίου»,.
 2. εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.δ. 103/1999 (Α΄ 110) και εφοδιάζονται με Πιστοποιητικά Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου (ΠΑΕΠ) ή με Πιστοποιητικό Κατασκευής και Εξαρτισμού Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους (ΠΚΕΔΥΣ) ή με Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους (ΠΑΤΣ), και,.
 3. εκτελούν πλόες μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή
2.  
  Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος εμπίπτουν και τα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις:
 1. του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του Ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102), ή.
 2. της παραγράφου 2 του άρθρου 164 του Ν.δ. 187/ 1973 (Α΄ 261) όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102) όπως ισχύει.
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: α) Πλοίο: κάθε επιβατηγό και επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο του άρθρου 1. β) ΚΕΠ: Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. γ) ΤΚΕΠ: Τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων σύμφωνα με το Π.δ. 345/2000 (Α΄ 298), όπως ισχύει κάθε φορά. δ) Εξουσιοδοτημένος Οργανισμός: Ο Οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών στα υπό ελληνική σημαία πλοία, οι οποίες καθορίζονται: αα) στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αριθ. 4113.297/01/2012 (Β΄ 334), όπως ισχύει κάθε φορά, ή, ββ) στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αριθ. 4113.311/01/2013 (Β΄ 3049), όπως ισχύει κάθε φορά. ε) Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου (ΠΑΕΠ): Το πιστοποιητικό που εκδίδεται για πλοίο το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.δ. 103/1999 (Α΄ 110), όπως ισχύει κάθε φορά. στ) Πιστοποιητικό Κατασκευής και Εξοπλισμού Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους (ΠΚΕΔΥΣ): Το πιστοποιητικό που εκδίδεται για πλοίο το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.δ. 103/1999 (Α΄ 110), όπως ισχύει κάθε φορά και με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών. ζ) Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους (ΠΑΤΣ): Το πιστοποιητικό που εκδίδεται για πλοίο το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.δ. 103/1999 (Α΄ 110) όπως ισχύει κάθε φορά και με τις απαιτήσεις του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών. η) Πιστοποιητικό ασφαλείας: Το ΠΑΕΠ ή ΠΚΕΔΥΣ ή ΠΑΤΣ.
Άρθρο 3 "Πρόσθετες επιθεωρήσεις συμμόρφωσης"
1.  
  Ανεξαρτήτως των εφαρμοζόμενων διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων και έκδοσης πιστοποιητικού ασφαλείας αυτών, για τη διαπίστωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος διενεργούνται επιπρόσθετα οι ακόλουθες επιθεωρήσεις:
 1. αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης,
 2. ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης, η οποία διενεργείται κατά το χρόνο διεξαγωγής της επιθεώρησης για την ανανέωση του πιστοποιητικού ασφαλείας του πλοίου,
 3. ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης, η οποία διενεργείται εντός διαστήματος δεκαπέντε ημερών πριν ή μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης μισού χρόνου της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού ασφαλείας του πλοίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.β του άρθρου 11,.
 4. περιοδική επιθεώρηση συμμόρφωσης, η οποία διενεργείται κατά το χρόνο διεξαγωγής της επιθεώρησης για την ανανέωση του πιστοποιητικού ασφαλείας του πλοίου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται στο άρθρο 9
2.  
  Οι επιθεωρήσεις της παραγράφου 1 διενεργούνται από τον φορέα (ΚΕΠ ή ΤΚΕΠ ή εξουσιοδοτημένο οργανισμό) που εφοδιάζει το πλοίο με πιστοποιητικό ασφαλείας
Άρθρο 4 "Αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΑΕΠ"
1.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΑΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα κατασκευής:
 1. επιθεώρηση του εξωτερικού της γάστρας στην ξηρά,
 2. υποβολή έκθεσης αναλυτικών παχυμετρήσεων ελασμάτων και ενισχυτικών υπογεγραμμένη από επιθεωρητή του εξουσιοδοτημένου οργανισμού στην κλάση του οποίου εντάσσεται το πλοίο.
 3. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ΚΕΠ δύναται να διενεργεί επί του πλοίου δειγματοληπτικό έλεγχο των αναφερομένων στην ανωτέρω έκθεση παχυμετρήσεων.
 4. Τα επιτρεπόμενα όρια φθοράς όλων των επί μέρους κατηγοριών ελασμάτων και ενισχυτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν γενικά το είκοσι τοις εκατό (20%) του αρχικού πραγματικού πάχους των ελασμάτων και ενισχυτικών του καταστρώματος, της γάστρας, των στεγανών φρακτών και του εσωτερικού πυθμένα του πλοίου.
 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα επιτρεπόμενα όρια φθοράς ελασμάτων και ενισχυτικών, σύμφωνα με τους κανονισμούς του εξουσιοδοτημένου οργανισμού στην κλάση του οποίου εντάσσεται το πλοίο,.
 6. όρια φθοράς επί του αρχικού πραγματικού πάχους επιμέρους ελασμάτων και ενισχυτικών, ανώτερα του προαναφερθέντος ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), γίνονται αποδεκτά εφόσον αποδεικνύεται με ειδική μελέτη η επάρκεια τοπικής αντοχής των ελεγχόμενων δομικών στοιχείων του πλοίου σύμφωνα με τους κανονισμούς του εξουσιοδοτημένου οργανισμού,
 7. εφοδιασμό του πλοίου, εφόσον απαιτείται, με αναθεωρημένα κατασκευαστικά σχέδια του παρακολουθούντος το πλοίο εξουσιοδοτημένου οργανισμού τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση των δομικών στοιχείων του πλοίου,
 8. εφοδιασμό του πλοίου με αναθεωρημένα στοιχεία ευστάθειας κατόπιν διενέργειας ελέγχου αφόρτου εκτοπίσματος (draft surνey), για την διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων των στοιχείων του αφόρτου σκάφους σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ή νέου πειράματος ευστάθειας, εφόσον αυτό απαιτείται, επί τη βάσει της επιθεώρησης αφόρτου εκτοπίσματος,
 9. εφοδιασμό του πλοίου, εφόσον απαιτείται, με αναθεωρημένη μελέτη διαγωγής και ευστάθειας, καθώς και ευστάθειας έναντι βλάβης,
 10. υποβολή πρακτικού δοκιμής αντοχής του εξουσιοδοτημένου οργανισμού για τα μόνιμα και φορητά μέσα του εξοπλισμού έχμασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Π.δ. 177/2000 (Α’ 164), όπως ισχύει κάθε φορά,.
 11. υποβολή έκθεσης του εξουσιοδοτημένου οργανισμού για τον έλεγχο της γενικής κατάστασης των σημείων έδρασης μέσων καθαίρεσης σωστικών σκαφών και λέμβων διάσωσης, εργατών αγκυρών και αλύσεων καθώς και των μέσων πρόσδεσης και των οδηγών
2.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΑΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων:
 1. Επιθεώρηση και λήψη μετρήσεων ανοχής των εξής συστημάτων, εφόσον διατίθενται:
  • πηδαλίων,
  • αξόνων, κωνικών, σφηνοδρόμων και τριβέων,
  • ελίκων σταθερού βήματος (cοnνentiοnal type),
  • ελίκων μεταβλητού βήματος και επιθεώρηση της βάσης του σώματος αυτών,
  • ελικοπηδαλίων,
  • ελίκων ελιγμών (thrusters)
 2. εφοδιασμό των κυρίων μηχανών πρόωσης και ηλεκτρογεννητριών με σωληνώσεις παροχής καυσίμου διπλού τοιχώματος μετά τις αντλίες πετρελαίου, καθώς και με δεξαμενή περισυλλογής διαρροών καυσίμου που διαθέτει οπτική και ηχητική ένδειξη στο μηχανοστάσιο του πλοίου, καθώς και, εφόσον το πλοίο διαθέτει σύστημα τηλεχειρισμού, στη γέφυρα αυτού.
 3. Επίσης εφοδιασμό των κυρίων μηχανών πρόωσης και των ηλεκτρομηχανών ισχύος μικρότερης των 375 Κilοwatts (ΚW) με προφυλακτήρες για την αποφυγή περιπτώσεων διαρροής πετρελαίου προς τους οχετούς εξαγωγής καυσαερίων.
 4. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται για πλοία των οποίων οι οχετοί εξαγωγής καυσαερίων είναι ψυχόμενοι.
3.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΑΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα ενδιαίτησης - υγιεινής:
 1. εγκατάσταση κεντρικής μονάδας κλιματισμού ή επαρκών μονάδων παροχής ψύξης τύπου ντουλάπας στους κλειστούς χώρους επιβατών των πλοίων που εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής από έξι (06) έως τριάντα (30) ναυτικά μίλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του Π.δ. 44/2011 (Α΄ 110), όπως ισχύει κάθε φορά,.
 2. αναβάθμιση των χώρων υγιεινής επιβατών κατ’ ελάχιστον με τα παρακάτω, εφόσον αυτά δεν υφίστανται,
  • επίστρωση των δαπέδων με αντιολισθητικά πλακίδια,
  • επίστρωση των πλευρών των εσωτερικών χώρων σε ύψος τουλάχιστον 1.90 μ. με κοινά πλακίδια ή άλλο κατάλληλο υλικό επένδυσης ανθεκτικό στην υγρασία,.
  • τοποθέτηση δυο (02) τουλάχιστον ηλεκτρικών συσκευών στέγνωσης χεριών σε κάθε προθάλαμο
Άρθρο 5 "Αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΚΕΔΥΣ"
1.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΚΕΔΥΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα κατασκευής:
 1. επιθεώρηση του εξωτερικού της γάστρας στην ξηρά,
 2. για πλοία κατασκευασμένα από χάλυβα ισχύουν τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4,
 3. εφοδιασμό του πλοίου, εφόσον απαιτείται, με αναθεωρημένα κατασκευαστικά σχέδια του παρακολουθούντος το πλοίο εξουσιοδοτημένου οργανισμού τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση των δομικών στοιχείων του πλοίου,
 4. εφοδιασμό του πλοίου με αναθεωρημένα στοιχεία ευστάθειας κατόπιν διενέργειας ελέγχου αφόρτου εκτοπίσματος (draft surνey), για την διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων των στοιχείων του αφόρτου σκάφους σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, ή νέου πειράματος ευστάθειας, εφόσον αυτό απαιτείται, επί τη βάσει της επιθεώρησης αφόρτου εκτοπίσματος,
 5. εφοδιασμό του πλοίου, εφόσον απαιτείται, με αναθεωρημένη μελέτη άθικτης και έναντι βλάβης ευστάθειας,
 6. υποβολή έκθεσης του εξουσιοδοτημένου οργανισμού για τον έλεγχο της γενικής κατάστασης των σημείων έδρασης εργατών αγκυρών και αλύσεων καθώς και των μέσων πρόσδεσης και τονοδηγών
2.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΚΕΔΥΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων:
 1. Επιθεώρηση με εξάρμωση - εξαγωγή και λήψη μετρήσεων ανοχής των εξής συστημάτων, εφόσον διατίθενται:
  • πηδαλίων,
  • αξόνων, κωνικών, σφηνοδρόμων και τριβέων,
  • ελίκων σταθερού βήματος (cοnνentiοnal type),
  • υδροπροωθητήρων,
 2. εφοδιασμό των κυρίων μηχανών πρόωσης και ηλεκτρογεννητριών με σωληνώσεις παροχής καυσίμου διπλού τοιχώματος μετά τις αντλίες πετρελαίου, καθώς και με δεξαμενή περισυλλογής διαρροών καυσίμου που διαθέτει οπτική και ηχητική ένδειξη στο μηχανοστάσιο του πλοίου, καθώς και, εφόσον το πλοίο διαθέτει σύστημα τηλεχειρισμού, στη γέφυρα αυτού.
 3. Επίσης εφοδιασμό των κυρίων μηχανών πρόωσης και των ηλεκτρομηχανών ισχύος μικρότερης των 375 Κilοwatts (ΚW) με προφυλακτήρες για την αποφυγή περιπτώσεων διαρροής πετρελαίου προς τους οχετούς εξαγωγής καυσαερίων.
 4. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται για πλοία των οποίων οι οχετοί εξαγωγής καυσαερίων είναι ψυχόμενοι.
3.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΚΕΔΥΣ περιλαμβάνει στον τομέα ενδιαίτησης - υγιεινής τον έλεγχο λειτουργίας κλιματισμού των κλειστών χώρων επιβατών με κατάλληλη εγκατάσταση κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ψύξη, πρέπει να επιτυγχάνονται οι τιμές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Π.δ. 44/2011 (Α΄ 110), όπως ισχύει κάθε φορά. Σε ό,τι αφορά στη θέρμανση, πρέπει να επιτυγχάνεται ελάχιστη θερμοκρασία είκοσι βαθμών Κελσίου (20ο C) κατά τη χειμερινή περίοδο.
4.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΚΕΔΥΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα σωστικών μέσων, ναυτιλιακού εξοπλισμού και πυρασφάλειας:
 1. τη διαπίστωση εφοδιασμού με ατομικές σωσίβιες ζώνες με συσκευές φωτισμού, αμφότερες προδιαγραφών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) συνοδευόμενες από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σε ισχύ, σύμφωνα με το Π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως ισχύει κάθε φορά, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία 1996/98 ΕΚ «σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων»,.
 2. τη διαπίστωση εφοδιασμού με GΡS και μαγνητικές πυξίδες, αμφότερα προδιαγραφών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) συνοδευόμενα από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σε ισχύ, σύμφωνα με το Π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως ισχύει κάθε φορά,.
 3. εφοδιασμό με συσκευή RΑDΑR τύπου ταχύπλοου σκάφους προδιαγραφών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) συνοδευόμενη από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σε ισχύ, σύμφωνα με το Π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 6 "Αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΑΤΣ"
1.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΑΤΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα κατασκευής:
 1. επιθεώρηση του εξωτερικού της γάστρας στην ξηρά,
 2. για πλοία κατασκευασμένα από χάλυβα ισχύουν τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4,
 3. εφοδιασμό του πλοίου, εφόσον απαιτείται, με αναθεωρημένα κατασκευαστικά σχέδια του παρακολουθούντος το πλοίο εξουσιοδοτημένου οργανισμού τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση των δομικών στοιχείων του πλοίου,
 4. εφοδιασμό του πλοίου με αναθεωρημένα στοιχεία ευστάθειας κατόπιν διενέργειας ελέγχου αφόρτου εκτοπίσματος (draft surνey), για την διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων των στοιχείων του αφόρτου σκάφους σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, ή νέου πειράματος ευστάθειας, εφόσον αυτό απαιτείται, επί τη βάσει της επιθεώρησης αφόρτου εκτοπίσματος,
 5. εφοδιασμό του πλοίου, εφόσον απαιτείται, με αναθεωρημένη μελέτη άθικτης και έναντι βλάβης ευστάθειας,
 6. υποβολή πρακτικού δοκιμής αντοχής του εξουσιοδοτημένου οργανισμού για τα μόνιμα και φορητά μέσα του εξοπλισμού έχμασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Π.δ. 177/2000 (Α΄ 164), όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον εφαρμόζονται,.
 7. υποβολή έκθεσης του εξουσιοδοτημένου οργανισμού για τον έλεγχο της γενικής κατάστασης των σημείων έδρασης μέσων καθαίρεσης σωστικών σκαφών και λέμβων διάσωσης, εργατών αγκυρών και αλύσεων καθώς και των μέσων πρόσδεσης και τονοδηγών
2.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΑΤΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στον τομέα μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων:
 1. Επιθεώρηση και λήψη μετρήσεων ανοχής των εξής συστημάτων, εφόσον διατίθενται:
  • πηδαλίων,
  • αξόνων, κωνικών, σφηνοδρόμων και τριβέων,
  • ελίκων σταθερού βήματος (cοnνentiοnal type),
  • ελίκων μεταβλητού βήματος και επιθεώρηση της βάσης του σώματος αυτών,
  • υδροπροωθητήρων,
  • πτερυγίων σταθεροποίησης (Τ-fοils),
 2. εφοδιασμό των κυρίων μηχανών πρόωσης και ηλεκτρογεννητριών με σωληνώσεις παροχής καυσίμου διπλού τοιχώματος μετά τις αντλίες πετρελαίου, καθώς και με δεξαμενή περισυλλογής διαρροών καυσίμου που διαθέτει οπτική και ηχητική ένδειξη στο μηχανοστάσιο του πλοίου, καθώς και, εφόσον το πλοίο διαθέτει σύστημα τηλεχειρισμού, στη γέφυρα αυτού.
 3. Επίσης εφοδιασμό των κυρίων μηχανών πρόωσης και των ηλεκτρομηχανών ισχύος μικρότερης των 375 Κilοwatts (ΚW) με προφυλακτήρες για την αποφυγή περιπτώσεων διαρροής πετρελαίου προς τους οχετούς εξαγωγής καυσαερίων.
 4. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται για πλοία των οποίων οι οχετοί εξαγωγής καυσαερίων είναι ψυχόμενοι.
3.  
  Η αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης πλοίου που εφοδιάζεται με ΠΑΤΣ περιλαμβάνει στον τομέα ενδιαίτησης – υγιεινής τον έλεγχο λειτουργίας κλιματισμού των κλειστών χώρων επιβατών με κατάλληλη εγκατάσταση κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ψύξη, πρέπει να επιτυγχάνονται οι τιμές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Π.δ. 44/2011 (Α΄ 110), όπως ισχύει κάθε φορά. Σε ό,τι αφορά στη θέρμανση, πρέπει να επιτυγχάνεται ελάχιστη θερμοκρασία είκοσι βαθμών Κελσίου (20ο C) κατά τη χειμερινή περίοδο.
Άρθρο 7 "Ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης"
1.  
  Η ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει την επιθεώρηση του εξωτερικού της γάστρας του πλοίου στην ξηρά
Άρθρο 8 "Ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης"
1.  
  Η ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης στον τομέα κατασκευής, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
 1. Σε πλοίο που εφοδιάζεται με ΠΑΕΠ ή ΠΑΤΣ:
  • έλεγχο λειτουργίας συστήματος τηλεοπτικής επιτήρησης θυρών φορτώσεως, θυρών και λοιπών ανοιγμάτων εξωτερικού περιβλήματος,
  • έλεγχο λειτουργίας ενδείξεων συστήματος ανίχνευσης διαρροής ύδατος εσωτερικών και εξωτερικών πρωραίων πρυμναίων θυρών και λοιπών ανοιγμάτων εξωτερικού περιβλήματος, καθώς και των στεγανών διαμερισμάτων κάτωθεν του κυρίου καταστρώματος,
  • έλεγχο ύπαρξης στους χώρους οχημάτων αναρτημένου σχεδίου διαγραμμίσεων και διαπίστωση διαγραμμίσεων σύμφωνα με αυτό,
  • έλεγχο ύπαρξης αναρτημένων σχεδίων ελέγχου βλαβών και μονίμου ερματισμού επί της γέφυρας,
  • έλεγχο λειτουργίας των υδατοστεγών και στεγανών θυρών διαφραγμάτων, με όλους τους διατιθέμενους τρόπους θέσης λειτουργίας αυτών,
  • έλεγχο λειτουργίας συστήματος ενδείξεων γέφυρας και μηχανοστασίου των θυρών και λοιπών ανοιγμάτων του εξωτερικού περιβλήματος και των θυρών φορτώσεως καθώς επίσης και των λοιπών μέσων κλεισίματος αυτών,
  • έλεγχο στεγανότητας και ασφάλισης των θυρών και λοιπών ανοιγμάτων του εξωτερικού περιβλήματος καθώς και των θυρών φορτώσεως,
  • Δειγματοληπτικό έλεγχο δεξαμενών έρματος, χώρων αποθήκευσης αλύσεων αγκυρών καθώς και των χοάνων διέλευσης των αλύσεων αγκυρών
 2. Σε πλοίο που εφοδιάζεται με ΠΚΕΔΥΣ:
  • έλεγχο στεγανότητας στεγανών διαμερισμάτων άνωθεν των βάσεων στήριξης πτερυγίων σταθεροποιητικού συστήματος,
  • έλεγχο στεγανότητας των θυρών υπερκατασκευών του σκάφους
2.  
  Η ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης στον τομέα μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, περιλαμβάνει δειγματοληπτικό έλεγχο κατ’ ελάχιστον ως προς τα ακόλουθα, εφόσον διατίθενται, ανάλογα με το είδος του πλοίου και ανεξαρτήτως τύπου πιστοποιητικού ασφαλείας:
 1. την καλή λειτουργία ηλεκτρομηχανής ανάγκης και φωτισμού ασφαλείας,
 2. την καλή λειτουργία αντλιών πυρκαγιάς,
 3. τα ταχύκλειστα επιστόμια παροχής καυσίμου,
 4. τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια κυτών,
 5. το κύριο και βοηθητικό σύστημα πηδαλιουχίας
3.  
  Η ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης στον τομέα ενδιαίτησης - υγιεινής, περιλαμβάνει δειγματοληπτικό έλεγχο των χώρων επιβατών, καμπινών, σαλονιών, εστιατορίων και λοιπών χώρων επιβατών και πληρώματος, εφόσον διατίθενται, ανάλογα με το είδος του πλοίου και ανεξαρτήτως τύπου πιστοποιητικού ασφαλείας
4.  
  Η ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης στον τομέα σωστικών μέσων, ναυτιλιακού εξοπλισμού και πυρασφάλειας, περιλαμβάνει:
 1. δειγματοληπτικό έλεγχο κατ’ ελάχιστον ως προς τα ακόλουθα, εφόσον διατίθενται, ανάλογα με το είδος του πλοίου και ανεξαρτήτως τύπου πιστοποιητικού ασφαλείας:
  • την καλή λειτουργία ναυτιλιακών οργάνων της γέφυρας,
  • την καλή λειτουργία συστήματος παραγωγής γενικού συναγερμού και μεγαφωνικής εγκατάστασης,
  • την καλή λειτουργία συστήματος πυρανίχνευσης,
  • το κλείσιμο πυροστεγών θυρών,
  • την καλή λειτουργία ζωνών συστημάτων κατάσβεσης χώρων γκαράζ και ενδιαίτησης (drencher και sprinkler),
  • την καλή κατάσταση πυροσβεστικών φωλεών και εύκαμπτων σωλήνων πυρκαγιάς,
  • την καλή λειτουργία μηχανών σωσιβίων λέμβων και λέμβων διάσωσης,
 2. διενέργεια γενικού γυμνασίου πυρκαγιάς, εκκένωσης και εγκατάλειψης
5.  
  Η ενδιάμεση επιθεώρηση συμμόρφωσης στον τομέα τηλεπικοινωνιών, περιλαμβάνει έλεγχο για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας της τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης GΜDSS καθώς επίσης και της ύπαρξης των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία σχεδίων, βιβλίων και εντύπων, που φέρει το πλοίο ανάλογα με την κατηγορία του και τους πλόες που εκτελεί
Άρθρο 9 "Περιοδική επιθεώρηση συμμόρφωσης"
1.  
  Η περιοδική επιθεώρηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) κάθε δεύτερη ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης, λήψη αναλυτικών παχυμετρήσεων ελασμάτων και ενισχυτικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και στην περίπτωση β της παραγράφου 1 των άρθρων 5 και 6 του παρόντος όρια φθοράς, β) κάθε δέκατη ετήσια επιθεώρηση συμμόρφωσης, διενέργεια ελέγχου των οριζομένων στις παραγράφους 1, 2(α) και 3 των άρθρων 4, 5 και 6 του παρόντος, καθώς επίσης και διαπίστωση συνέχισης ισχύος των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος
Άρθρο 10 "Επιπρόσθετοι έλεγχοι τομέα Διαχείρισης της Ασφάλειας"
1.  
  Στις περιπτώσεις πλοίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΙSΜ Cοde), πέραν των προβλεπομένων ελέγχων στα Κεφάλαια 13 και 14 αυτού, διενεργούνται με μέριμνα της διαχειρίστριας εταιρείας, οι αναγκαίοι επιπρόσθετοι έλεγχοι σε έκταση ενδιάμεσου, ώστε το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων να μην υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες
2.  
  Οι έλεγχοι της παραγράφου 1 διενεργούνται από το φορέα έκδοσης του πιστοποιητικού ασφαλούς διαχείρισης του πλοίου (SΜC). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων, ο φορέας θεωρεί το εν λόγω πιστοποιητικό.
3.  
  Οι κατά τόπον αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, πριν τον απόπλου του πλοίου, διαπιστώνουν τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2
Άρθρο 11 "Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά"
1.  
  Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εκδίδεται βεβαίωση που ισχύει μέχρι τη λήξη του πιστοποιητικού ασφαλείας. Υπόδειγμα της βεβαίωσης επισυνάπτεται ως προσάρτημα στο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.
2.  
  Εφόσον: α)η ισχύς του πιστοποιητικού ασφαλείας παραταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η βεβαίωση της παραγράφου 1 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι λήξεως της παράτασης
 1. πλοίο εφοδιαστεί με πιστοποιητικό ασφαλείας χρονικής διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, δεν απαιτείται να διενεργηθεί η επιθεώρηση του άρθρου 8,
 2. κατά το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου απαιτείται να διενεργηθεί η επιθεώρηση του άρθρου 8 του παρόντος, το πλοίο δεν διενεργεί δρομολόγια, η εν λόγω επιθεώρηση θα διενεργείται πριν την επανέναρξη δραστηριοποίησης του πλοίου,
 3. πλοίο παραμείνει σε ακινησία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών, πριν την επαναδραστηριοποίησή του θα διενεργείται επιθεώρηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το στοιχείο β’ άρθρου 9,
 4. γίνει αντικατάσταση ναυτιλιακού ή σωστικού εξοπλισμού του πλοίου, ο νέος εξοπλισμός πληροί τις προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και συνοδεύεται από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σε ισχύ, σύμφωνα με το Π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως ισχύει κάθε φορά.
3.  
  Η διενέργεια εργασιών ή η προσθήκη και αντικατάσταση εξοπλισμού για τη συμμόρφωση του πλοίου με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν συνιστά μετασκευή κατά το Β.δ. 135/1968 (Α΄ 37).
Άρθρο 12 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Τα πλοία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 οφείλουν να εναρμονισθούν με τις διατάξεις του παρόντος το αργότερο μέχρι τον πρώτο δεξαμενισμό μετά την 01.01.2020.
2.  
  Τα ήδη δρομολογημένα πλοία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δραστηριοποιούνται έως την 31η Οκτωβρίου 2016 με τις προϋποθέσεις και τους όρους δραστηριοποίησης που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος
3.  
  Η πλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος διαπιστώνεται, κατά την πρώτη φορά εφαρμογής του, κατόπιν επιθεώρησης των πλοίων του άρθρου 1, η οποία θα πρέπει να έχει περατωθεί πριν την έναρξη της δρομολογιακής περιόδου, όπως προσδιορίζεται και ισχύει στο Ν. 2932/2001, εντός του χρονικού διαστήματος αποκλειστικά από την 01η Αυγούστου έως και την 20η Οκτωβρίου του έτους της αίτησης δρομολόγησης. Σε περιπτώσεις πλοίων τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 175/1988 (Α΄ 77) όπως ισχύει, απαιτείται να επιθεωρηθούν στην ξηρά πριν την 01η Αυγούστου, η απαίτηση αυτή δύναται, κατά παρέκκλιση των εν λόγω διατάξεων και για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, να υλοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή, τα δε αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλείας με τα οποία θα εφοδιασθεί το πλοίο θα έχουν ισχύ το αργότερο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου του έτους της αίτησης δρομολόγησης.
Άρθρο 13 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Πλοία που δεν δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας δύνανται να δραστηριοποιηθούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος
2.  
  Η πλήρωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου διαπιστώνεται το αργότερο την 20ή Οκτωβρίου κάθε έτους, από το 2016 και μετά
Άρθρο 14 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες του παρόντος διατάγματος, ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική, διοικητική ή πειθαρχική ευθύνη, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δι­καίου» (Α΄ 261), όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις ειδικότερες διατάξεις του. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του Ν. 2932/2001 (Α΄ 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητήριου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 270), β) της παραγράφου 3 του άρθρου 164 του Ν.δ. 187/ 1973 (Α΄ 261) «Περί κώδικος δημοσίου ναυτικού δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητήριου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 270), γ) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει, δ) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170), ε) του Π.δ. 103/1999 (Α΄ 110) «Κανόνες και Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 (L 144/15-5-1998)», όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 66/2005 (Α΄ 100) «Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 103/1999 “Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998” (Α΄ 110) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2003/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/18/17.5.2003), στ) του Π.δ. 5/2015 (Α΄ 4) «Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών-οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στις οικείες διατάξεις ηλικίας», ζ) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 170) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». η) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116), θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
 • Την υπ’ αριθ. 95/16 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1998/1996 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1996 1998
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/175 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/175 1988
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 . 1998/347 1998
«Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998». 1999/103 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/177 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/345 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/345 2000
Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων. 2011/44 2011
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών-οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στις οικείες διατάξεις ηλικίας. 2015/5 2015
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/135 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/135 1968
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία