ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/110

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-10-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-10-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-10-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φωκίδας στο Δήμο Δωρίδος Νομού Φωκίδας και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φωκίδας, που αφορούν στο Δήμο Δωρίδος Ν. Φωκίδας, στο Δήμο Δωρίδος και συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος» με έδρα τον οικισμό Αγίου Νικολάου της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Δωρίδος, που θα ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες.
2.  
  Το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος» με τη δημοσίευση του παρόντος υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει, και υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φωκίδος, που αφορούν στο Δήμο Δωρίδος. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Την αριθμ. 116/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος Ν. Φωκίδας με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του.
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Την με αριθμό 36166/19-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα» (Β΄ 2252).
 • Το Β.δ. 14/19-1-1939 «Περί Κωδικοποιήσεως των Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α΄ 24), όπως ισχύει.
 • Το Π.δ. 390/1993 «Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού» (Α΄ 165), όπως ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 173/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της πρότασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (Α΄ 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και η παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000 (Α΄ 196).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
 • Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/36166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/36166 2015
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1939/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/14 1939
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία