ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/112

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-10-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-10-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 47 του Ν. 4356/2015 (Α΄ 181) κατανέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας ως εξής:"
1.  
  Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα (70)
2.  
  Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντιεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα οχτώ (18)
3.  
  Εισαγγελία Εφετών Εύβοιας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντιεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2)
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄, υποπερ. αα΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2408/1996 (Α΄ 104). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, [άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)]. γ) Του άρθρου 47 του Ν. 4356/2015 (Α΄ 181).
 • Το με αριθμό 95517/8-1-2016 έγγραφό προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
 • Την με αριθμό 3/2016 γνώμη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου η οποία για τη διατύπωσή της έλαβε υπόψιν της τις αιτιολογημένες προτάσεις των Εισαγγελέων Εφετών που διευθύνουν τις εισαγγελίες Εφετών της χώρας ήτοι: α. Την με αριθμό 5061/19-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. β. Την με αριθμό 120/15-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Εύβοιας. γ. Την με αριθμό 300/21-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου. δ. Την με αριθμό 193/20-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων. ε. Την με αριθμό 273/20-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης. στ. Την με αριθμό 438/19-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου. ζ. Την με αριθμό 38/20-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας. η. Την με αριθμό 152/15-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου. θ. Την με αριθμό 32/19-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου. ι. Την με αριθμό 59/19-1-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. ια. Την με αριθμό 419/18-1-2016 γνώμη της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. ιβ. Την με αριθμό 2/18-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης. ιγ. Την με αριθμό 10/19-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας. ιδ. Την με αριθμό 186/18-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας. ιε. Την με αριθμό 23/18-1-2016 γνώμη της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας. ιστ. Την με αριθμό 123/20-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. ιζ. Την με αριθμό 232/18-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών. ιη. Την με αριθμό 77/18-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. ιθ. Την με αριθμό 255/18-1-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης.
 • Τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή κίνηση των Εισαγγελιών Εφετών της Χώρας.
 • Το με αριθμό 31066/20-4-2016 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο διαφοροποιήθηκε ως προς τη γνώμη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, σχετικά με την κατανομή των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας.
 • Την με αριθμό 16/2016 γνώμη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου σε απάντηση του με αριθμό 31066/ 20-4-2016 εγγράφου του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Τις υπ’ αριθμ. 80/2016 και 121/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. 2015/4356 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία