Περί εφαρμογής της απόφασης 2160 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του στοιχείου (α) του άρθρου 1, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 62/2016 «περί εφαρμογής της απόφασης 1988 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 101), εφαρμόζονται σε όλες τις προτεινόμενες χρήσεις κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων σε σχέση με τα ταξίδια των φυσικών προσώπων που έχουν καταχωρηθεί στον Κατάλογο της Επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1988 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή των φυσικών προσώπων που είχαν καταχωρηθεί ως Ταλιμπάν πριν από την υιοθέτηση της απόφασης 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μετακίνησης και διαμονής.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 3 του Π.Δ. 62/2016 «περί εφαρμογής της απόφασης 1988 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής: Τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του στοιχείου (α) του άρθρου 1 του παρόντος εφαρμόζονται και στην άμεση ή έμμεση καταβολή λύτρων, σε ή προς όφελος καταχωρημένων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του τρόπου καταβολής ή του προσώπου το οποίο καταβάλλει τα λύτρα.
Άρθρο 3
1.  
  Όταν οι αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας λαμβάνουν από τα Ηνωμένα Έθνη την προβλεπόμενη από την παράγραφο 24 της απόφασης 2160 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ειδοποίηση περί καταχώρησης κάποιου ονόματος στον Κατάλογο της Επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1988 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, γνωστοποιούν εγκαίρως στα καταχωρούμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την εγγραφή τους στον Κατάλογο
2.  
  Η γνωστοποίηση της παραγράφου 1 περιλαμβάνει: α) περίληψη των λόγων καταχώρησης, β) περιγραφή των επιπτώσεων της καταχώρησης, όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις, γ) τις διαδικασίες της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 1988 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την εξέταση αιτήσεων διαγραφής και δ) τις διατάξεις της απόφασης 1452 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 56/2005 (Α΄ 86), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 1735 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 67/2010 (Α΄ 118), σχετικά με τις διαθέσιμες εξαιρέσεις. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεση του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το Π.Δ. 24/2015 (Α΄ 20), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 70/2015 (Α΄ 114).
 • Το Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 13 Ιανουαρίου 2015 περί δημοσίευσης της απόφασης 2160(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 10).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 63/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1388 (2002), 1390 (2002) και 1452 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2005/56 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή των αποφάσεων 1735 (2006) και 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2010/67 2010
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Εφαρμογή της απόφασης 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/62 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία