ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/114

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-10-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-10-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-10-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή των αποφάσεων 2208 (2015) και 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνεται, από την 5η Μαρτίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2208 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και έως την 31η Μαρτίου 2015, η ισχύς των μέτρων που προβλέπονται στο Προεδρικό διάταγμα 23/2016 «Εφαρμογή της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄38).
Άρθρο 2
1.  
  Παρατείνεται, από την 27η Μαρτίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και έως την 31η Μαρτίου 2016, η ισχύς των μέτρων που προβλέπονται στο Προεδρικό διάταγμα 23/2016 «Εφαρμογή της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄38).
Άρθρο 3
1.  
  Από την 27η Μαρτίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τα μέτρα της απαγόρευσης μετακινήσεων και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 12 του Προεδρικού διατάγματος 167/2013 (Α΄272), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 έως 4 του Προεδρικού διατάγματος 76/2014 (Α΄122), τα οποία εφαρμόζονται σε άτομα και φορείς που έχουν καθοριστεί βάσει των αποφάσεων 1970 (2011) και 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. που εφαρμόζονται με τα Προεδρικά διατάγματα 167/2013 και 44/2014 (Α΄78), καθώς και από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παρ. 24 της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας, εφαρμόζονται επίσης στα άτομα και στους φορείς που κρίνεται από την προαναφερθείσα Επιτροπή ότι εμπλέκονται σε ή παρέχουν υποστήριξη για άλλες πράξεις που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής της μετάβασης. Οι πράξεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις εξής: α) σχεδιασμό, καθοδήγηση ή τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το ισχύον διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το ισχύον διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή πράξεων που αποτελούν προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη Λιβύη, β) επιθέσεις κατά οποιουδήποτε αερολιμένα, επίγειου σταθμού ή θαλάσσιου λιμένα στη Λιβύη ή κατά Λιβυκών κρατικών ιδρυμάτων ή εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ή κατά οποιασδήποτε ξένης αποστολής στη Λιβύη, γ) παροχή υποστήριξης σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης αργού πετρελαίου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού πόρου στη Λιβύη, δ) απειλή ή εξαναγκασμό των κρατικών οικονομικών ιδρυμάτων της Λιβύης και της Λιβυκής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου ή ανάμειξη σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε ή να έχει ως αποτέλεσμα την υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων της Λιβύης, ε) παραβίαση ή συνδρομή στην αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη το οποίο επιβλήθηκε με την απόφαση 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας που εφαρμόζεται με το Προεδρικό διάταγμα 167/2013 (Α΄272), στ) ενέργειες για ή εκ μέρους ή υπό την καθοδήγηση καθορισμένου ατόμου ή φορέα.
Άρθρο 4
1.  
  Από την 27η Μαρτίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), οι αρμό­διες ελληνικές αρχές επιθεωρούν στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες περί πολιτικής αεροπορίας, σκάφη και αεροσκάφη που κατευθύνονται προς τη Λιβύη ή προέρχονται από αυτή, σε περίπτωση που διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 3 του Π.δ. 167/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Προεδρικού διατάγματος 76/2014, με τα άρθρα 1 και 2 του Προεδρικού διατάγματος 130/2014 και με το άρθρο 2 του Προεδρικού διατάγματος 33/2016 «Εφαρμογή της απόφασης 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄47), με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
2.  
  Σε περίπτωση που τα σκάφη που περιγράφονται στην παράγραφο 1 φέρουν την ελληνική σημαία ή τα αεροσκάφη που περιγράφονται στην παράγραφο 1 είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά μητρώα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καλούνται να συνεργάζονται στις επιθεωρήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ. 1 του παρόντος, τα κατάσχουν και τα διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε ένα Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού, για διάθεση), συνεργάζονται δε σχετικά με τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν προβαίνουν σε επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, υποβάλλουν ταχέως μια αρχική γραπτή έκθεση στην Επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος, στην οποία περιλαμβάνονται, ιδίως, επεξήγηση των λόγων για τους οποίους διεξήχθη η επιθεώρηση, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής και εάν υπήρξε συνεργασία ή όχι
2.  
  Σε περίπτωση που, κατά την επιθεώρηση, βρεθούν αντικείμενα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή, σε επόμενο στάδιο, μια μεταγενέστερη γραπτή έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με την επιθεώρηση, την κατάσχεση και τη διάθεση και σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αντικειμένων, της προέλευσης και του επιδιωκόμενου προορισμού τους, εάν αυτές οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Την υπ’ αριθ. 50/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Την, από 15.5.2015, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθ. Φ: 3440/ΑΣ 21147 «Απόφαση 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., περί Λιβύης» (Α΄ 52).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Την Υ6/25.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
 • Την, από 2.4.2015, «απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθ. Φ: 3440/ΑΣ 13803 σχετικά με απόφαση 2208 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., περί Λιβύης» (Α΄ 39).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2013/167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/167 2013
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2014/44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/44 2014
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/167 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2095 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/130 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2009 (2011) και 2016 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/76 2014
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/23 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 2016/33 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2278 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/25 2017