ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/115

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-10-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-10-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-10-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι να καθορισθούν οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από τους δασικούς υπαλλήλους, ο τύπος της υπηρεσιακής ταυτότητας όλων των δασικών υπαλλήλων, η στολή και το σήμα που πρέπει να φέρουν αυτοί
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 1845/1989 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 του Ν. 2637/1998, ασκείται δασική προστασία από όλους γενικά τους δασικούς υπαλλήλους που τοποθετούνται και υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες.
2.  
  Οι περιπολίες των δασικών υπαλλήλων με σκοπό την πρόληψη δασικών αδικημάτων προγραμματίζονται από τις υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη από τους δασικούς υπαλλήλους η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως στην παράγραφο 3 του επομένου άρθρου 3, αυτή παρέχεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Άρθρο 3 "Διενέργεια ελέγχου - Συνδρομή λοιπών Αρχών"
1.  
  Οι δασικοί υπάλληλοι, δύνανται να προβαίνουν στον έλεγχο ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1845/1989 όπως ισχύει.
2.  
  Όταν ο οδηγός αρνείται τον έλεγχο ή όταν δεν είναι δυνατή η διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητας του, οι δασικοί υπάλληλοι ζητούν αμέσως τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά περίπτωση
3.  
  Ο έλεγχος ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων γίνεται σε κατάλληλα σημεία των δρόμων ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή ανάσχεση ή συμφόρηση και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος
Άρθρο 4 "Καθήκοντα"
1.  
  Οι δασικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ Γεωτεχνικών και ΥΕ Δασοφυλάκων κατά τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος και κατά την εκτέλεση όλων των υπηρεσιακών καθηκόντων τους υποχρεούνται: 1) Να φέρουν υπηρεσιακή στολή, χειμερινή ή θερινή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 2) Να φέρουν πηλήκιο τύπου τζόκεϊ με το σήμα της Δασικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος. 3) Να διαθέτουν υπηρεσιακή ταυτότητα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος την οποία επιδεικνύουν άμεσα στους ελεγχόμενους πριν από κάθε ενέργεια. 4) Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προς επίδειξη έγγραφα (απαγορευτικές διατάξεις κ.λπ.). 5) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση να προβαίνουν άμεσα σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες.
2.  
  Οι δασικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατά την εκτέλεση ελέγχων, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 1845/1989, επιδεικνύουν υποχρεωτικά την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
Άρθρο 5 "Ταυτότητα"
1.  
  Οι δασικοί υπάλληλοι φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα διαστάσεων 8,5 Χ 5.5 εκατοστά, όπως φαίνεται στο προσαρτώμενο παράρτημα Β. Στην εμπρόσθια όψη φέρει το εθνόσημο και στην οπίσθια όψη το σήμα της Δασικής Υπηρεσίας. Στην εμπρόσθια όψη υπάρχει πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου της ταυτότητας, διαστάσεων 3 Χ 3.5 εκατοστά και αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου, η υπηρεσία (ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) και ο κλάδος στον οποίο ανήκει, καθώς και η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί. Στην οπίσθια όψη αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η υπηρεσία, η ειδικότητα και η ομάδα αίματος του κατόχου.
Άρθρο 6 "Στολή Οι ανωτέρω δασικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ Γεωτεχνικών και ΥΕ Δασοφυλάκων κατά τον έλεγχο και την εκτέλεση όλων των υπηρεσιακών τους καθηκόντων φέρουν υποχρεωτικά στολή χειμερινή ή θερινή, όπως φαίνεται στο προσαρτώμενο παράρτημα Α αποτελού [...]"
1.  
  Στο αριστερό ημιθωράκιο του μπουφάν, του υποκάμισου και στο τζόκεϊ, υπάρχει το σήμα της Δασικής Υπηρεσίας, ενώ αυτοκόλλητο αναγράφει το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, τον κλάδο και την υπηρεσία που υπηρετεί. Στο χιτώνιο και στο γιλέκο, που φέρουν δύο αντανακλαστικές (φωσφορίζουσες) λωρίδες στο κάτω μέρος, αναγράφεται μπρος και πίσω στο ύψος του στήθους, με έντονα κίτρινα γράμματα η φράση «ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται λεπτομέρειες που αφορούν την στολή και την ταυτότητα των δασικών υπαλλήλων
Άρθρο 7
1.  
  Σήμα Δασικής Υπηρεσίας (Τροποποίηση του Π.δ. 242/1993) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 του Π. δ/τος 242/1993 (ΦΕΚ Α’- 107) σήμα φέρει εφεξής κυκλικά τον τίτλο «Δασική Υπηρεσία», όπως φαίνεται στο προσαρτώμενο παράρτημα Γ’.
Άρθρο 8 "Παραρτήματα"
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συνδημοσιευόμενα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα κατωτέρω παραρτήματα: Παράρτημα Α’ Σχέδιο Υπηρεσιακής Στολής δασικού υπαλλήλου Παράρτημα Β’ Σχέδιο Υπηρεσιακής Ταυτότητας Παράρτημα Γ’ Σχέδιο Σήματος Δασικής Υπηρεσίας
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την αριθ. πρωτ. 31332/12-7-2016 εισήγηση ΓΔΟΥ και την αριθ. πρωτ. 36582/20-7-2016 συμπληρωματική αυτής, καθώς επίσης την αρ. 108.2.2/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου και την αριθ. πρωτ. 1342/ 16-3-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καθώς και το 40802/23-8-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Τμήματος Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, στο οποίο βεβαιώνεται ρητά ότι ως προς την προκαλούμενη δαπάνη τηρούνται τα όρια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
 • Την υπ αριθμ. Υ 31/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β’/2183) και την Υ 29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’/2168).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για το έτος 2016, διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για το έτος 2017 και ενδεχόμενη δαπάνη ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ σε επίπεδο πενταετίας σε βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 2499), η οποία στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
 • Την με αριθμό Φ.456/251521/Σ. 1767/20-05-2013 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του α.ν. 1342/1938 «Περί κρατικών σημαιών και στολών των ενόπλων δυνάμεων και ιδιωτικών οργανισμών» (ΦΕΚ Α’ - 290).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 10 και 40 παρ. 9 του Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας. Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α’/102).
 • Τις υπαριθμ. 112/2014 και 186/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Π. δ/τος 63/2005 (Α’/98).
 • Τις διατάξεις του Π. δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’/194).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π. δ/τος 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’/20).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Π. δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’/114).
 • Τις διατάξεις του Π. δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/116).
 • Την Υ 6/25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β’/2109).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/31 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/31 2015
ΠΡΑΞΗ 2015/6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/6 2015
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Σύσταση Δασικού Σώματος (ΔΑ.ΣΩ.). 1993/242 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία