ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/117

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-10-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-10-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-10-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 4 του Π.δ. 56/2005 «περί εφαρμογής των αποφάσεων 1388(2002), 1390(2002) και 1452(2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (ΦΕΚ Α΄ 86) εφαρμόζονται και ως προς το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙSΙL) και ως προς το Μέτωπο Αλ-Νούσρα (ΑΝF).
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα της περίπτωσης (α) του άρθρου 4 του Π.δ. 56/2005 «περί εφαρμογής των αποφάσεων 1388(2002), 1390(2002) και 1452(2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (ΦΕΚ Α΄ 86) εφαρμόζονται και στο πετρέλαιο, τα προϊόντα πετρελαίου, τα σπονδυλωτά διϋλιστήρια και το σχετικό υλικό, τους άλλους φυσικούς πόρους, τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν κεφάλαια αλλά μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και τα κεφάλαια ή διαπραγματεύσιμο όφελος που προκύπτει από τους ως άνω οικονομικούς πόρους.
Άρθρο 3
1.  
  Η απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης διάθεσης, κεφαλαίων, χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων της περίπτωσης (α) του άρθρου 4 του Π.δ. 56/2005 «περί εφαρμογής των αποφάσεων 1388(2002), 1390(2002) και 1452(2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (ΦΕΚ Α΄ 86) εφαρμόζεται και στο άμεσο ή έμμεσο εμπόριο πετρελαίου, προϊόντων διΰλισης πετρελαίου, σπονδυλωτών διϋλιστηρίων και σχετικού υλικού.
2.  
  Η απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης διάθεσης, κεφαλαίων, χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων της περίπτωσης (α) του άρθρου 4 του Π.δ. 56/2005 «περί εφαρμογής των αποφάσεων 1388(2002), 1390(2002) και 1452(2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (ΦΕΚ Α΄ 86) εφαρμόζεται και στο πετρέλαιο, τα προϊόντα πετρελαίου, τα σπονδυλωτά διϋλιστήρια και το σχετικό υλικό, τους άλλους φυσικούς πόρους, που ταυτοποιείται ότι κατευθύνονται προς, συλλέγονται για ή προς όφελος του ΙSΙL, του ΑΝF και άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με την Αλ-Κάϊντα, καθώς και στα κεφάλαια ή διαπραγματεύσιμο όφελος που προκύπτει από τους ως άνω οικονομικούς πόρους.
Άρθρο 4
1.  
  Απαγορεύεται το εμπόριο, περιλαμβανομένου και του διασυνοριακού εμπορίου, από το ελληνικό έδαφος ή από Έλληνες υπηκόους, αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράκ και της Συρίας, καθώς και αντικειμένων αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής, σπάνιας επιστημονικής και θρησκευτικής σημασίας που αφαιρέθηκαν παράνομα από το Ιράκ από τις 6 Αυγούστου 1990 και από την Συρία από τις 15 Μαρτίου 2011 και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας για την επιστροφή τους στο Ιράκ ή τη Συρία
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 1 του Π.δ. 20/2013 «περί εφαρμογής της απόφασης 1904(2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (ΦΕΚ Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του στοιχείου α΄ του άρθρου 4 του Π.δ. 56/2005 «περί εφαρμογής των αποφάσεων 1388(2002), 1390(2002) και 1452(2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (ΦΕΚ Α΄ 86), εφαρμόζονται και στην καταβολή λύτρων σε φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που είναι καταχωρημένα στον Ενιαίο Κατάλογο ο οποίος έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267(1999) και 1989(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένων του ΙSΙL και του ΑΝF, ανεξαρτήτως του τρόπου καταβολής ή του προσώπου το οποίο καταβάλλει τα λύτρα.» Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α΄ 242).
 • Την υπ’ αριθμ. 88/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την Υ5/27-1-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β΄ 204).
 • Την Υ6/25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ Β΄ 2109).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 19 Μαΐου 2015 περί δημοσίευσης της απόφασης 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 58).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1388 (2002), 1390 (2002) και 1452 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2005/56 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2013/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/20 2013
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία