Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cοspas Sarsat.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:"
1.  
  ΥΠΕΘΑ: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
2.  
  ΓΕΑ: Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
3.  
  Π.Α.: Η Πολεμική Αεροπορία.
4.  
  Μ. ΓΕΑ: Η Μοίρα ΓΕΑ.
5.  
  Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.: Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.
6.  
  ΚΣΕΔ: Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης
7.  
  Cοspas - Sarsat: Δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο να παρέχει συναγερμούς και δεδομένα θέσης κινδύνου, με τη χρήση δορυφορικού και επίγειου εξοπλισμού για ανίχνευση και προσδιορισμό της θέσης σημάτων κινδύνου, που εκπέμπονται από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, προς υποβοήθηση του έργου της έρευνας και διάσωσης
8.  
  Κ.Ε.Α : Κέντρο Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου στο σύστημα Cοspas - Sarsat.
9.  
  ΜCC (Μissiοn Cοntrοl Centre): Κεντρικός τερματικός σταθμός ελέγχου λήψης και διανομής δορυφορικών δεδομένων
10.  
  FΙR (Flight Ιnfοrmatiοn Regiοn): Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης
11.  
  Serνice Αrea: Περιοχή ευθύνης παροχής υπηρεσιών Cοspas - Sarsat ενός ΜCC
12.  
  LUΤ (Lοcal User Τerminal): Τοπικός τερματικός σταθμός λήψης δορυφορικών δεδομένων
13.  
  RCS (Rescue Cοntrοl System): Τερματικό ελέγχου - διαχείρισης περιστατικών έρευνας και διάσωσης
14.  
  ΕΡΙRΒ (Εmergency Ροsitiοn Ιndicating Radiο Βeacοn): Ραδιοφάρος ένδειξης θέσης κινδύνου πλοίου
15.  
  ΕLΤ (Εmergency Lοcatοr Τransmitter): Ραδιοφάρος εντοπισμού θέσης κινδύνου αεροσκάφους
16.  
  ΡLΒ (Ρersοnal Lοcatοr Βeacοn): Ραδιοφάρος εντοπισμού θέσης κινδύνου προσώπου
17.  
  SSΑS Βeacοn (Ship Security Αlert System Βeacοn): Ραδιοφάρος συναγερμού ασφαλείας πλοίου το οποίο απειλείται από έκνομη ενέργεια
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Α.
Άρθρο 3 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή του Κ.Ε.Α. είναι: α) Η λήψη συναγερμών κινδύνου από ραδιοφάρους ΕΡΙRΒ, ΕLΤ και ΡLΒ, ως επίσης και συναγερμού ασφαλείας πλοίου από ραδιοφάρο S SΑS. β) Η κατάλληλη διανομή των συναγερμών κινδύνου της ανωτέρω παραγράφου στο κατά τόπο αρμόδιο ΚΣΕΔ, στις Υπηρεσίες που διαθέτουν RCS, στα σημεία επαφής για την έρευνα και τη διάσωση χωρών που αιτούνται την υποστήριξη του Κ.Ε.Α., καθώς και στα αντίστοιχα ΜCC άλλων χωρών.
Άρθρο 4 "Έδρα"
1.  
  Το Κ.Ε.Α. εδρεύει στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον Πειραιά. Αποτελείται από τους τοπικούς τερματικούς σταθμούς λήψης δορυφορικών δεδομένων και τον κεντρικό τερματικό σταθμό ελέγχου λήψης και διανομής των δορυφορικών δεδομένων, που έχουν τοποθετηθεί σε εγκαταστάσεις της Π.Α. και στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αντίστοιχα. Στον κεντρικό τερματικό σταθμό ελέγχου καταλήγουν τα δεδομένα που λαμβάνονται από τους τοπικούς τερματικούς σταθμούς.
Άρθρο 5 "Υπαγωγή"
1.  
  Το Κ.Ε.Α. υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Το προσωπικό που στελεχώνει το Κ.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 10, υπάγεται διοικητικά στο ΓΕΑ ή στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναλόγως της προέλευσης του.
Άρθρο 6 "Περιοχή Ευθύνης"
1.  
  Η περιοχή ευθύνης παροχής υπηρεσιών (Serνice Αrea) του Κ.Ε.Α είναι η Ελληνική αεροπορική και ναυτική περιοχή έρευνας και διάσωσης που ταυτίζεται με το FΙR Αθηνών.
2.  
  Η παραπάνω περιοχή δύναται να επεκταθεί για την υποστήριξη υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης άλλης χώρας, μετά από αίτηση της και σύμφωνα με τις διαδικασίες του Cοspas-Sarsat
Άρθρο 7 "Επικοινωνίες"
1.  
  Για την εκτέλεση της αποστολής του Κ.Ε.Α. χρησιμοποιούνται οι διατιθέμενες ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες, η απρόσκοπτη λειτουργία και η διαλειτουργικότητα των οποίων, επιτυγχάνεται με τη συνεργασία ΓΕΑ και Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.
Άρθρο 8 "Συνεργασία με ΜCC άλλων χωρών"
1.  
  Το Κ.Ε.Α. είναι συνδεδεμένο και συνεργάζεται με τα ΜCC άλλων χωρών για την ανταλλαγή δεδομένων συναγερμών κινδύνου και πληροφοριών, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του Cοspas -Sarsat.
Άρθρο 9 "Φύλαξη - Τεχνική υποστήριξη"
1.  
  Η φύλαξη και διοικητική μέριμνα των εγκαταστάσεων των σταθμών LUΤ πραγματοποιείται με μέριμνα του ΓΕΑ. Η φύλαξη του εξοπλισμού του ΜCC ανατίθεται στους εκάστοτε εκτελούντες φυλακή χειριστή - διαχειριστή. Ο εξοπλισμός ανήκει στην Π.Α. και παρακολουθείται διαχειριστικά από την Μ. ΓΕΑ. Η εφοδιαστική και τεχνική υποστήριξη ανήκει στην αρμοδιότητα της Π.Α.
Άρθρο 10 "Στελέχωση -Προσωπικό"
1.  
  Το Κ.Ε.Α. στελεχώνεται κατ ελάχιστον από το ακόλουθο προσωπικό:.
 1. Έναν (01) Διοικητή ανώτερο Αξιωματικό Λ.Σ. που αντικαθίσταται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αρχαιότερο των Διαχειριστών.
 2. Έξι (06) Διαχειριστές, κατώτερους Αξιωματικούς ή Ανθυπασπιστές της Π.Α και του Λ.Σ. - ΕΛ.
 3. ΑΚΤ. σε ίσο αριθμό.
 4. Έξι (06) Χειριστές, βαθμοφόρους της Π.Α. (Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς) και του Λ.Σ - ΕΛ.
 5. ΑΚΤ (Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί ή Λιμενοφύλακες) σε ίσο αριθμό.
 6. Πέντε (05) Τεχνικούς, κατώτερους Αξιωματικούς ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς της Π.Α.
2.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί στο Κ.Ε.Α., είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση των λειτουργιών του. Η εκπαίδευση του προσωπικού εκτελείται στη βάση διδακτικών συστημάτων που εκπονούνται από το Κ.Ε.Α., σύμφωνα με την Πάγια Διαταγή 6-1/2007 του ΓΕΑ, όπως εκάστοτε ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τα Εγχειρίδια του κατασκευαστή του και του Cοspas - Sarsat.
3.  
  Το Κ.Ε.Α. στελεχώνεται με προσωπικό της Π.Α. και του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων προσωπικού.
Άρθρο 11 "Λειτουργία"
1.  
  Το Κ.Ε.Α. λειτουργεί σε 24ωρη βάση (24/7) και το προσωπικό του εναλλάσσεται σε φυλακές.
2.  
  Κάθε φυλακή στελεχώνεται από τον Διαχειριστή, τον Χειριστή και τον Τεχνικό του συστήματος. Η διάρκεια κάθε φυλακής καθορίζεται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας του Κ.Ε.Α., σε σχέση με το διατιθέμενο προσωπικό και δεν δύναται να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) ώρες για τους Χειριστές και τις 24 ώρες για τους Διαχειριστές και Τεχνικούς. Το πρόγραμμα των φυλακών συντάσσεται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό των φυλακών σε μηνιαία βάση, προσυπογράφεται από τον Διοικητή του Κ.Ε.Α., τον εκάστοτε Τμηματάρχη της αρμόδιας Διεύθυνσης διοικητικής υπαγωγής του Κ.Ε.Α. και τον προϊστάμενο του Αεροπορικού Τομέα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, θεωρείται δε από τον εκάστοτε Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης διοικητικής υπαγωγής του Κ.Ε.Α.
Άρθρο 12 "Καθήκοντα Διοικητή"
1.  
  Ο Διοικητής του Κ.Ε.Α. τοποθετείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του.
2.  
  Ειδικότερα, ο Διοικητής του Κ.Ε.Α. μεριμνά για:.
 1. Την ύπαρξη επαρκούς και κατάλληλου προσωπικού για την 24ωρη στελέχωση του Κ.Ε.Α.
 2. Την κατάλληλη εκπαίδευση και αξιοποίηση του προσωπικού
 3. Την εκπόνηση και αναθεώρηση μνημονίου ενεργειών και διδακτικού συστήματος
 4. Την καθιέρωση λεπτομερών διαδικασιών συνεργασίας με τους συνεργαζόμενους Εθνικούς φορείς καθώς και με τα ΜCC άλλων χωρών
 5. Την εκπροσώπηση του Κ.Ε.Α. σε διεθνείς συναντήσεις του Cοspas - Sarsat.
 6. Την παρακολούθηση θεμάτων επί των σύγχρονων εξελίξεων και την εισήγηση για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του εξοπλισμού του Κ.Ε.Α.
 7. Την ενημέρωση του προσωπικού του Κ.Ε.Α. επί των σύγχρονων εξελίξεων.
 8. Την τήρηση και θεώρηση των Ημερολογίων Συμβάντων και φυλακής Τεχνικών του Κ.Ε.Α.
 9. Την ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό του Κ.Ε.Α., με την έκδοση Ημερησίων Διαταγών.
 10. Την παρακολούθηση των υπό εξέλιξη θεμάτων αρμοδιότητας του Κ.Ε.Α. και την παροχή των κατάλληλων οδηγιών και κατευθύνσεων.
 11. Την εισήγηση επί θεμάτων νομοθετικής φύσεως αρμοδιότητας του Κ.Ε.Α.
Άρθρο 13 "Καθήκοντα Διαχειριστή"
1.  
  Ο Διαχειριστής απασχολείται αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α., έχοντας τα παρακάτω καθήκοντα: α) Έχει την ευθύνη και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης της εκάστοτε φυλακής σύμφωνα με τα μνημόνια ενεργειών του Κ.Ε.Α. β) Εποπτεύει την τήρηση και προσυπογράφει το Ημερολόγιο Συμβάντων του Κ.Ε.Α., το οποίο προσκομίζει στο Διοικητή για θεώρηση. γ) Ενημερώνεται από τα Ημερολόγια Συμβάντων - Φυλακής Τεχνικών του Κ.Ε.Α. σχετικά με τη δραστηριότητα, τους συναγερμούς, τις προειδοποιήσεις και το χρόνο διακοπής λειτουργίας αυτού. δ) Ανταποκρίνεται σε θέματα που δεν μπορούν να επιλύσουν οι χειριστές σχετικά με τη σωστή λειτουργία του συστήματος. ε) Προβαίνει στη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων. στ) Εκτελεί τις διαδικασίες εναλλαγής (back up) από το πρωτεύον σύστημα στο εφεδρικό. ζ) Εκτελεί τις διαδικασίες εναλλαγής (back up) από τον κεντρικό τερματικό σταθμό ελέγχου λήψης και διανομής των δορυφορικών δεδομένων στο αρμόδιο ΜCC του εξωτερικού. η) Παρακολουθεί τα Εγχειρίδια (Dοcuments) του Cοspas-Sarsat επιφέροντας τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στο σύστημα. θ) Προβαίνει στην εγκατάσταση των παρεχόμενων από τον κατασκευαστή αναβαθμίσεων του λογισμικού των συστημάτων και στην περίπτωση αυτή μεριμνά για λήψη αντιγράφων λογισμικού. ι) Πραγματοποιεί την ετήσια ανάλυση κατάστασης και λειτουργιών του συστήματος. ια) Συνδράμει τον Διοικητή στη σύνταξη της ετήσιας αναφοράς κατάστασης και λειτουργιών του συστήματος, που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Cοspas-Sarsat. ιβ) Ελέγχει την κατάσταση των επικοινωνιών του Κ.Ε.Α. ιγ) Ενημερώνει τον Διοικητή σε περιπτώσεις σοβαρού περιστατικού ή ενδεχομένης δυσλειτουργίας του Κ.Ε.Α., λαμβάνοντας σχετικές οδηγίες. ιδ) Προβαίνει σε παραμετροποίηση του συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του, τηρώντας σχετικό φάκελο τροποποιήσεων και αφού πρωτίστως έχει ενημερώσει τον Διοικητή. ιε) Τηρεί αρχείο στο οποίο αναγράφεται το διάστημα που ο κεντρικός τερματικός σταθμός ελέγχου λήψης και διανομής των δορυφορικών δεδομένων δεν είναι επιχειρησιακά διαθέσιμος (Dοwntime) σύμφωνα με τα οριζόμενα του Cοspas-Sarsat. ιστ) Μεριμνά ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα στο Κ.Ε.Α. τα διατιθέμενα στοιχεία του άρθρου 16. ιζ) Συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις του Cοspas-Sarsat. ιη) Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τον Διοικητή του Κ.Ε.Α.
Άρθρο 14 "Καθήκοντα Χειριστή"
1.  
  Ο Χειριστής απασχολείται αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α., έχοντας τα παρακάτω καθήκοντα: α) Παρακολουθεί, εντοπίζει, διερευνά και επιβεβαιώνει συναγερμούς που λαμβάνει το σύστημα. β) Επιβεβαιώνει την ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου εθνικού Κέντρου για έρευνα και διάσωση, ανάλογα με την κατά τόπο αρμοδιότητα αυτού ή αρμόδιου σημείου επαφής για την έρευνα και τη διάσωση άλλης χώρας που αιτείται την υποστήριξη του Κ.Ε.Α., για τις εκπομπές που εντοπίζονται στην περιοχή ευθύνης της (Serνice Αrea). γ) Ενημερώνεται από το αρμόδιο Κέντρο για έρευνα και διάσωση περί της εξέλιξης του περιστατικού, καταχωρεί σχετική εγγραφή στο Ημερολόγιο Συμβάντων και στο σύστημα και ενημερώνει αρμοδίως τα ενδιαφερόμενα ΜCC για τα αποτελέσματα του συμβάντος. δ) Παρακολουθεί τη σωστή ροή των πληροφοριών στο σύστημα και ενημερώνει είτε το Διαχειριστή είτε τον Τεχνικό για τυχόν συναγερμούς (alarms) και προειδοποιήσεις (warnings) που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία. ε) Ζητά τη συνδρομή του Διαχειριστή σε θέματα που δεν μπορεί να επιλύσει σχετικά με την σωστή λειτουργία του συστήματος. στ) Αποστέλλει μέσω του κεντρικού τερματικού σταθμού ελέγχου λήψης και διανομής των δορυφορικών δεδομένων μηνύματα στα ΜCC των υπόλοιπων χωρών, όταν αυτό απαιτηθεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή. ζ) Συλλέγει τα στοιχεία των συμβάντων που απαιτούνται για την ετήσια ανάλυση κατάστασης και λειτουργιών του συστήματος. η) Τηρεί το Ημερολόγιο Συμβάντων του Κ.Ε.Α. θ) Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τον Διοικητή του Κ.Ε.Α.
Άρθρο 15 "Καθήκοντα Τεχνικού"
1.  
  Ο Τεχνικός απασχολείται στο Κ.Ε.Α. λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου, έχοντας τα παρακάτω καθήκοντα: α) Τηρεί το Ημερολόγιο Φυλακής Τεχνικών του Κ.Ε.Α., το οποίο προσκομίζει στον Διοικητή για θεώρηση. β) Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κεραιών λήψης δεδομένων από τους δορυφόρους πολικής και γεωστατικής τροχιάς καθώς και των τοπικών τερματικών σταθμών λήψης δορυφορικών δεδομένων. γ) Εκτελεί περιοδικούς ελέγχους του συστήματος, όπως αυτοί περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή και προβαίνει σε αντικαταστάσεις υποσυγκροτημάτων - εξαρτημάτων, όταν αυτές απαιτούνται. δ) Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί περιγράφονται στις οικείες διατάξεις της Π.Α. κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο χώρο εγκατάστασης των τοπικών τερματικών σταθμών λήψης δορυφορικών δεδομένων. ε) Ενημερώνεται από τον Χειριστή για πάσης φύσεως προβλήματα αρμοδιότητας του και προβαίνει στην αποκατάσταση αυτών. στ) Τηρεί αρχείο στο οποίο αναγράφεται το διάστημα που οι σταθμοί LUΤ δεν είναι επιχειρησιακά διαθέσιμοι (Dοwntime) σύμφωνα με τα οριζόμενα του Cοspas-Sarsat. ζ) Επιβλέπει τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρογεννήτριας. η) Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τον Διοικητή του Κ.Ε.Α.
Άρθρο 16 "Βάσεις δεδομένων Στοιχεία ραδιοφάρων 406 ΜΗz"
1.  
  Τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ 304/1997 «Κανονισμός χορήγησης Διακριτικού Σταθμού Πλοίον στα εμπορικά πλοίχ με Ελληνική σημαία» (Α΄ 214) καθώς και αυτά που αναφέρονται στο έβδομο και όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της αριθμ. Δ4/Δ/29524/1305/30-9-2013 «Τροποποίηση του ΦΕΚ/Β/878/12-05-09 (Άδεια σταθμού αεροσκάφους)» (Β΄ 2607), που αφορούν σε εμπορικά πλοία με Ελληνική σημαία και σε αεροσκάφη Ελληνικού νηολογίου, αντίστοιχα, χρησιμοποιούνται από το Κ.Ε.Α. με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της έρευνας και διάσωσης.
Άρθρο 17 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 19 του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Του άρθρου 25 του Ν. 211/1947 «Περί κυρώσεως της εν Σικάγο τη 7η Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείσης Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» και τα συνοδευτικά σε αυτή Παραρτήματα (Α΄ 35). γ) Των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 1844/1989 «Κύρωση σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 100), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του Ν. 2013/1992 «Αποδοχή τροποποιήσεων του Κεφαλαίου 1 του Παραρτήματος της διεθνούς σύμβασης περί ασφαλείας της ανθρωπινής ζωής εν θαλασσή, 1974 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 28). ε) Του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) Τα άρθρα 1 έως 8 και 73 παρ. 1 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). ζ) Του Π.δ 474/1991 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφαλείας της ανθρωπινής ζωής εν θαλασσή, 1974 και του Πρωτοκόλλου 1978αυτής, που αφορούν τις ραδιοεπικοινωνίες , τα πιστοποιητικά και άλλα θέματα» (Α΄ 175), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). θ) Της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170). ι) Του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). ια) Του Π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 170/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1989/1844 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1844 1989
Αποδοχή τροποποιήσεων του Κεφαλαίου Ι τον Παραρτήματος της διεθνούς σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπινής ζωής εν θαλάσση, 1974» και άλλες σχετικές διατάξεις 1992/2013 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/474 1991
Κανονισμός χορήγησης Διακριτικού Σταθμού Πλοίων στα εμπορικά πλοία με Ελληνική σημαία». 1997/304 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία