ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/119

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-10-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή των αποφάσεων 2140(2014), 2204 (2015) και 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για ένα έτος από τις 26 Φεβρουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας η απόφαση 2140(2014), και στη συνέχεια για ένα έτος από τις 26 Φεβρουαρίου 2015, ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται ή υποστηρίζουν πράξεις οι οποίες απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Υεμένης και έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας: (α) δεσμεύονται χωρίς καθυστέρηση όλα τα κεφάλαια, λοιπά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα προαναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους, ή από νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή ελέγχονται από τα πρόσωπα αυτά, και απαγορεύεται η διάθεση από τους έλληνες υπηκόους ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος οποιωνδήποτε κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων σε ή προς όφελος των προσώπων αυτών, (β) απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση μέσω του ελληνικού εδάφους των προαναφερόμενων φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν δημιουργεί υποχρέωση άρνησης εισόδου στο ελληνικό έδαφος ελλήνων υπηκόων. Η εν λόγω απαγόρευση δεν ισχύει: 1) σε περίπτωση που η Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, κρίνει, κατά περίπτωση μόνο, ότι το ταξίδι δικαιολογείται για ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή 2) σε περίπτωση που η είσοδος ή η διέλευση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας, ή 3) σε περίπτωση που η Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, κρίνει, κατά περίπτωση μόνο, ότι η εξαίρεση θα προωθούσε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στην Υεμένη, ή 4) σε περίπτωση που οι αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας καθορίσουν, κατά περίπτωση μόνο, ότι η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητες για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Υεμένη και κατόπιν ενημερώσουν σχετικά, εντός σαράντα οκτώ ωρών, την Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 1 περ. (α) του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους, που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν καθορίσει ότι: (α) απαιτούνται για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή τελών ή χρεώσεων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για τη συνήθη κατοχή ή διατήρηση δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, της πρόθεσής τους να επιτρέψουν, κατά περίπτωση, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση, (β) απαιτούνται για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή αυτή, (γ) αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης, οπότε τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση της δέσμευσης ή της απόφασης, εφόσον η δέσμευση ή απόφαση έχει ληφθεί πριν από τις 26 Φεβρουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας η απόφαση 2140(2014), δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει καταχωρηθεί από την Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή αυτή.
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 ανωτέρω, τόκων ή άλλων κερδών που οφείλονται στους λογαριασμούς αυτούς ή πληρωμών που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία υπαγωγής των εν λόγω λογαριασμών στις διατάξεις της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τόκοι, κέρδη και πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος και παραμένουν δεσμευμένοι
Άρθρο 4
1.  
  Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος, επιτρέπεται, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 11 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, να πραγματοποιεί πληρωμή οφειλόμενη δυνάμει σύμβασης που έχει συνάψει πριν από την καταχώρηση του, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας έχουν καθορίσει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται, άμεσα ή έμμεσα, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 11 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, και εφόσον οι αρμόδιες ελληνικές αρχές γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140(2014), την πρόθεση τους να πραγματοποιήσουν ή να εισπράξουν τέτοιες πληρωμές ή να επιτρέψουν, κατά περίπτωση, την αποδέσμευση κεφαλαίων, ή άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την παροχή της σχετικής άδειας
Άρθρο 5
1.  
  Από τις 14 Απριλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας η απόφαση 2216(2015), απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση από ή μέσω του ελληνικού εδάφους ή από έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα σε ελληνικά μητρώα, οπλισμού και σχετικού υλικού κάθε είδους, περιλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών των ανωτέρω, καθώς και τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης βοήθειας σε σχέση με στρατιωτικές δραστηριότητες, ή με την παροχή, συντήρηση ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και σχετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενόπλων μισθοφόρων είτε προέρχονται είτε όχι από το ελληνικό έδαφος, σε ή προς όφελος των: α) Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ (Αli Αbdullah Saleh), Αμπντουλάχ Γιαχιά Αλ Χακίμ (Αbdullah Υahya Αl Ηakim) και Αμπντ Αλ-Χαλίφ Αλ-Χούτι (Αbd Αl-Κhaliq Αl-Ηuthi), β) φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, γ) φυσικών και νομικών προσώπων που αναφέρονται στο Παράρτημα της απόφασης 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας και δ) φυσικών και νομικών προσώπων που ενεργούν στην Υεμένη εξ’ονόματος ή υπό την εποπτεία των υπό στοιχείο α΄, β΄ και γ΄ φυσικών και νομικών προσώπων
Άρθρο 6
1.  
  Από τις 14 Απριλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας η απόφαση 2216(2015), οι αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας επιθεωρούν στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων λιμένων και αερολιμένων, και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα το δίκαιο της θάλασσας και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για την πολιτική αεροπορία, όλα τα φορτία προς την Υεμένη, εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τούτα περιέχουν αντικείμενα η προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος
Άρθρο 7
1.  
  Από τις 14 Απριλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας η απόφαση 2216(2015), οι αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφόσον ανακαλύψουν αντικείμενα η προμήθεια, η πώληση ή η μεταβίβαση των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος, προβαίνουν σε κατάσχεση και στη συνέχεια σε απόσυρση αυτών με κατάλληλο τρόπο, όπως με καταστροφή, αχρήστευση, αποθήκευση ή μεταφορά σε Κράτος διαφορετικό από το κράτος προέλευσης ή προορισμού των ως άνω αντικειμένων για την απόσυρσή τους
Άρθρο 8
1.  
  Από τις 14 Απριλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας η απόφαση 2216(2015), οι αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφόσον προβούν στην προβλεπόμενη στο άρθρο 6 του παρόντος επιθεώρηση, υποβάλλουν εγκαίρως μια αρχική γραπτή αναφορά προς την Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία περιλαμβάνει επεξήγηση των λόγων του ελέγχου, τα αποτελέσματα του ελέγχου, εάν υπήρξε ή όχι συνεργασία, και εάν βρέθηκαν αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά απαγορεύεται και στη συνέχεια, εντός 30 ημερών από την επιθεώρηση, υποβάλλουν στην Επιτροπή μια μεταγενέστερη γραπτή αναφορά που περιέχει στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο, την κατάσχεση και την απόσυρση, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αντικειμένων, την προέλευση και τον σκοπούμενο προορισμό των αντικειμένων, εφόσον αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στην αρχική αναφορά. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 1 Απριλίου 2014 περί δημοσίευσης της απόφασης 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 111/2014).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 22 Ιουνίου 2015 περί δημοσίευσης της απόφασης 2204(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 86/2015).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 2 Σεπτεμβρίου 2015 περί δημοσίευσης της απόφασης 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 109/2015).
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α΄ 242).
 • Την υπ’ αριθμ. 87/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την Υ5/27-1-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β΄ 204).
 • Την Υ6/25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ Β΄ 2109).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2266(2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2018/68 2018