ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/12

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Διορίζουμε στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για θητεία πέντε (5) ετών, τη Μαρία Παπασπύρου-Ζεντέλη του Αριστείδη, Εφέτη ε.τ. (Α.Δ.Τ. Σ269615), η οποία επελέγη από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 2/2016 πράξη του. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 περ.α. και β. του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α΄) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α΄) «Συνήγορος του Πολίτη». β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». γ) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/21.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  • Την από 05.02.2016 εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την οποία προτάθηκε για τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης η Μαρία Παπασπύρου-Ζεντέλη, Εφέτης ε.τ.
  • Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 2/10.02.2016, με την οποία επελέγη από το Υπουργικό Συμβούλιο η Μαρία Παπασπύρου-Ζεντέλη, Εφέτης ε.τ. για τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα καλύπτεται από τις κατ’ έτος εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Ειδικό Φορέα Φ. 07-550. Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-02-23 Διορισμός Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/24