ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/123

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-11-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης"
1.  
  Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Μακεδονίας και Θράκης σε Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανασυνιστάται και μετονομάζεται σε Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στο ανασυνιστώμενο υπουργείο μεταφέρονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/2015 πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο ανασυνιστώμενο υπουργείο μεταφέρεται η εποπτεία των φορέων που υπάγονταν στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2.  
  Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετονομάζεται σε Υπουργείο Εσωτερικών
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης νοείται εφεξής ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης νοείται εφεξής ο Υπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.
4.  
  Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
5.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2016 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.
Άρθρο 2 "Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού"
1.  
  Ανασυνιστάται το Υπουργείο Τουρισμού που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 24/ 2015 με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο εν συνεχεία με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στο ανασυνιστώμενο υπουργείο μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/2015 Υπουργείου Τουρισμού.
2.  
  Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μετονομάζεσαι σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Τουρισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.
4.  
  Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Τουρισμού, το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
5.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσσονται στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Τουρισμού εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2016 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.
Άρθρο 3 "Σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής"
1.  
  Συνιστάται Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες:.
 1. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (άρθρο 25 του Ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με εξαίρεση της Διεύθυνσης Ιθαγένειας που παραμένει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 2. Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (άρθρο 26 του Ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος.
2.  
  Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού και με το σύνολο των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτές, οι ακόλουθες υπηρεσίες:
 1. Η αυτοτελής Υπηρεσία Ασύλου (Ν. 3907/2011, Α΄ 7), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, β) η αυτοτελής υπηρεσία «Αρχή Προσφυγών» (άρθρο 4 του Ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και γ) η αυτοτελής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 28 του Ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος.
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, νοείται εφεξής ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής
4.  
  Έως τη σύσταση αντίστοιχων υπηρεσιών στο συνιστώμενο Υπουργείο, οι μεταφερόμενες με τις παραγράφους 1 και 2 υπηρεσιακές μονάδες εξακολουθούν να εξυπηρετούνται για υπηρεσιακά, διοικητικά και οικονομικά θέματα από τις αρμόδιες μέχρι την έκδοση του παρόντος υπηρεσίες
5.  
  Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το προσωπικό των υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
6.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών που εντάσσονται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2016 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.
Άρθρο 4 "Σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Μετονομασία Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων"
1.  
  Συνιστάται Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το οποίο συγκροτείται από:
 1. τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (άρθρα 159 επ. του Ν. 4389/2016, Α΄ 94), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφερόμενη σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού,.
 2. τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (άρθρα 29 επ. του Π.δ. 109/2014, Α΄ 176), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφερόμενη σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού.
 3. Στο συνιστώμενο υπουργείο μεταφέρεται η εποπτεία φορέων που ασκούν έργο τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων για τους οποίους έως την έκδοση του παρόντος αρμόδιος ήταν ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,.
 4. τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (άρθρο 28 του Ν. 4320/2015, Α΄ 29), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφερόμενη σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού.
 5. Στο συνιστώμενο υπουργείο μεταφέρεται η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
2.  
  Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάζεται σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα αρμοδιότητας τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Επικρατείας σε θέματα Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
4.  
  Έως τη σύσταση αντίστοιχων υπηρεσιών στο συνιστώμενο υπουργείο, οι μεταφερόμενες με την παράγραφο 1 υπηρεσιακές μονάδες εξακολουθούν να εξυπηρετούνται για υπηρεσιακά, διοικητικά και οικονομικά θέματα από τις αρμόδιες μέχρι την έκδοση του παρόντος υπηρεσίες
5.  
  Έως τη συγκρότηση των ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το προσωπικό των μεταφερόμενων υπηρεσιών στο συνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
6.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των μεταφερόμενων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υπηρεσιών εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2016 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για αυτές, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο συνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), γ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20), δ) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί.
 • Τις 209/2016 και 216/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό[...]" 2011/3907 2011
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2014/109 2014
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(1) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων- ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Τουρισμού. 2016/25_20-12-2016 2016
(1) Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων. 2018/10_24-8-2018 2018
(2) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων–ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών. 2018/11_24-8-2018 2018
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 2016/4447 2016
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. 2017/4508 2017
Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις. 2016/127 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση). 2016/128 2016
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2015/565 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/86/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 43 επ.) και της οδηγίας ΕΕ 2015/566 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή [...]" 2016/129 2016
Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας. 2016/133 2016
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). 2017/1 2017
Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας. 2017/10 2017
Ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών και Υπηρεσιών εντός Αερολιμένων. 2017/11 2017
Σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενικής Γραμματείας Συντονισμού θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης. 2017/119 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. 2017/121 2017
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Ιδρύματος του Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας, με την επωνυμία «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη». 2017/128 2017
Τροποποίηση διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131). 2017/13 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 2017/133 2017
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών. 2017/141 2017
Προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ΕURΟCΟΝΤRΟL) για την εναρμόνιση της Επιχειρησιακής Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΑΤ), βάσει Κανόνων Πτήσης με Όργανα (ΙFR), εντός του ελεγχόμενου Εναέριου Χώρου της Περιοχής της Συνδ[...]" 2017/143 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2017/147 2017
Ένταξη των αποφοίτων του τμήματος «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης, ΠΕ04.04 Βιολόγων. 2017/148 2017
Ένταξη των αποφοίτων των τμημάτων «Βιολογικής Γεωργίας» του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, «Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημί[...]" 2017/149 2017
Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ-ΣΟΥΔΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 2017/15 2017
Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ41-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και καθορισμός τυπικών προσόντων διορισμού. 2017/150 2017
Ένταξη των αποφοίτων του τμήματος «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής α) Κατεύθυνσης «Δημόσιας Οικονομικής» και β) Κατεύθυ[...]" 2017/151 2017
Ένταξη των αποφοίτων των Τμημάτων α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου, β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας , γ) Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου,[...]" 2017/154 2017
Σύσταση Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη. 2017/18 2017
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2017/2 2017
Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 584/1985. 2017/21 2017
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 2017/38 2017
Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 2017/39 2017
«Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών». 2017/49 2017
Προσαρμογή διατάξεων του π.δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων” (Α’ 101), όπως ισχύει, σε αυτές του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ[...]" 2017/5 2017
Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟ - ΑΙΘΙΟΠΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ». 2017/52 2017
Τροποποίηση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 177). 2017/53 2017
Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 2017/57 2017
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017
Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ». 2017/83 2017
Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από το σωματείο με την επωνυμία «ΕλληνοΚινεζικό Οικονομικό Συμβούλιο». 2017/84 2017
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 174/1983 «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής» (Α’ 68)». 2017/94 2017
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 2017/98 2017
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/10 2018
Κατάργηση του Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΊΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΕΡ-ΠΑ)» του Δήμου Παπάγου-Χολαργού του Νομού Αττικής, το οποίο συστήθηκε με το π.δ. 45/2002 (Α’ 45). 2018/56 2018
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018
Καθορισμός ειδικοτήτων, διαδικασία ένταξης και προσόντα προσωπικού της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 2018/67 2018
Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 2018/86 2018