ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/132

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-12-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-12-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-12-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Εφετών και των Εισαγγελέων Πρωτοδικών της χώρας, οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περ. β και γ του άρθρου 19 του ν. 4429/2016 (Α΄199), κατανέμονται από την 1η Δεκεμβρίου 2016 στις Εισαγγελίε [...]"
1.  
  Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι τρεις (23)
2.  
  Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
3.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα τέσσερις (54)
4.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
Άρθρο 2 "Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας που συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 ν. 4429/2016 (Α΄199) κατανέμονται από την 1-1-2017 στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας ως εξής:"
1.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
2.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7)
3.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι επτά (27)
4.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
5.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαπέντε (15)
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α, υποπερ. αα του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄104). β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98)]. γ) Του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α 199). δ) Του π.δ. 125/2016 (Α210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Τη με αριθμό 43/2016 γνώμη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία για τη διατύπωση της έλαβε υπόψιν της τις αιτιολογημένες προτάσεις των Εισαγγελέων Εφετών που διευθύνουν τις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας, ήτοι: α) Τη με αριθμό 66941/9-11-2016 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. β) Τη με αριθμό 2822/4-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου. γ) Τη με αριθμό 5516/8-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης. δ) Τη με αριθμό 492/9-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου. ε) Τη με αριθμό 1018/8-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Δυτ. Μακεδονίας. στ) Τη με αριθμό 1890 Β/9-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. ζ) Τη με αριθμό 6435/9-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου. η) Τη με αριθμό 3913/2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ευβοίας. θ) Τη με αριθμό 11300/8-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης. ι) Τη με αριθμό 4889/7-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης. ια) Τη με αριθμό 3524/9-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων. ιβ) Τη με αριθμό 462/7-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Καλαμάτας. ιγ) Τη με αριθμό 2721/8-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας. ιδ) Τη με αριθμό 6221/7-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης. ιε) Τη με αριθμό 738/9-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Λαμίας. ιστ) Τη με αριθμό 761/9-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας. ιζ) Τη με αριθμό 6083/8-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου. ιη) Τη με αριθμό 4981/7-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών. ιθ) Τη με αριθμό 1823/7-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 226/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις. 2016/4429 2016
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία