Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρκεια εκπαίδευσης"
1.  
  Η διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας είναι εννεάμηνη
2.  
  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια σπουδών στην Διπλωματική Ακαδημία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Δύναται επίσης, να ασκούνται σε διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του εξωτερικού και να συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.
Άρθρο 2 "Διδασκόμενα μαθήματα Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών, που περιλαμβάνει τα διδασκόμενα μαθήματα, τα σεμινάρια και τα εργαστήρια σπουδών, κατά τη διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η Εκ [...]"
1.  
  Εθνικά ζητήματα, όπως: - Σχέσεις με γειτονικές χώρες - Ζητήματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων - Κυπριακό Ζήτημα - Μειονοτικά θέματα - Νομικά ζητήματα διπλωματικής πρακτικής / νομικές πτυχές των εθνικών ζητημάτων
2.  
  Περιφερειακά ζητήματα, όπως: - Δυτικά Βαλκάνια - Μεσόγειος - Μεσανατολικό (και Εγγύς Ανατολή) - Εύξεινος Πόντος
3.  
  Διεθνή ζητήματα, όπως: - Δίκαιο θάλασσας - Καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος - Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων - Τρομοκρατία - Καταπολέμηση Πειρατείας - Ανθρώπινα Δικαιώματα - Διεθνείς Κυρώσεις - Αφοπλισμός - Όπλα Μαζικής Καταστροφής - Περιβάλλον - Κλιματική Αλλαγή - Οικονομικές κρίσεις - Θέματα και πρακτικές διπλωματικού και προξενικού δικαίου - Προσφυγικό και μετανάστευση - Διεθνής ασφάλεια: Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική
4.  
  Κυριότεροι διεθνείς οργανισμοί και λειτουργία τους, όπως: - Ευρωπαϊκή Ένωση - Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και σύστημα αυτού - Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου - Συμβούλιο της Ευρώπης - Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου - Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας - Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας - Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου • Μέθοδοι άσκησης της διπλωματίας (Διμερής, Πολυμερής, Συμβατική, Σύνοδοι Κορυφής, Διαμεσολάβηση, Διαπραγμάτευση, Θεωρία και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης, Τεχνική Διαχείρισης Κρίσεων. Διπλωματική επίλυση Διενέξεων και Διαφορών) • Συνεργασία και Συντονισμός με τους υπόλοιπους φορείς της δημόσιας διοίκησης • Θέματα εθιμοτυπίας. • Διπλωματική αλληλογραφία - διπλωματική διατύπωση: γλώσσα και ορολογία. • Προξενικά ζητήματα με έμφαση στην οικονομική διαχείριση και στο σύστημα Schengen. • Διαχείριση πληροφοριών • Διαχείριση εγγράφων και η παράμετρος του Ιστορικού Αρχείου • Πληροφορική - Μηχανοργάνωση - Τηλεπικοινωνίες: Τεχνολογίες της Επικοινωνίας, της Πληροφορικής, και των Δικτύων, Ψηφιακά Συστήματα • Πρακτικές πτυχές του διπλωματικού επαγγέλματος: βασικές αρχές και προσεγγίσεις περί την οργάνωση και την διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, ηγεσία, ιεράρχηση, στοχοθεσία • Επίσκεψη στο τέλος του Α κύκλου σε Αρχή ΥΠΕΞ εκτός Κεντρικής Υπηρεσίας ή στη μεθόριο Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ • Δημόσια Διπλωματία: διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, επικοινωνία, εκδηλώσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασκήσεις προσομοιώσεως • Κοινωνία των πολιτών • Πολιτιστική διπλωματία: οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων - προβολή και προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας και πολιτιστικών πτυχών, προώθηση Δημόσιας Εικόνας της Ελλάδας, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις Επισκέψεις σε πολιτιστικούς φορείς • Οικονομική διπλωματία με έμφαση σε: - Προώθηση ελληνικών οικονομικών συμφερόντων. - Διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό οικονομικό - εμπορικό περιβάλλον - Οργάνωση και λειτουργία Γραφείων Ο. ΕΥ. και ηλεκτρονικές εφαρμογές - Προσέλκυση επενδύσεων. - Προβολή - προώθηση ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων - Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί - Διεθνή ενεργειακά θέματα - Πρακτικές προώθησης διεθνών συνεργασιών, εξαγωγών επενδύσεων, κ.α.α. - Προώθηση τουρισμού - Μέθοδοι και τεχνικές - Επισκέψεις σε Επιμελητήρια, επιχειρηματικούς φορείς • Αναπτυξιακή Συνεργασία • Διπλωματία του περιβάλλοντος • Ενεργειακή διπλωματία • Αθλητική Διπλωματία - Ολυμπιακοί Αγώνες • Κλιματική Διπλωματία • Θρησκευτική διπλωματία • Επίσκεψη στο τέλος του Β΄ Κύκλου σε Αρχή ΥΠΕΞ εκτός Κεντρικής Υπηρεσίας Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • Μέθοδοι και κανόνες άσκησης διοίκησης γενικώς • Αρχές Διοικητικού Δικαίου και Διοικητικής Οργάνωσης • Πρακτικές διοίκησης Αρχών Εξωτερικού (Πρεσβείες, Προξενεία) • Πειθαρχική οργάνωση • Επισκέψεις σε μείζονες Ελληνικούς Φορείς και Θεσμούς άσκησης Δημόσιας Διοίκησης και ενημέρωση για τρόπο λειτουργίας τους και συνεργασία τους με το Υπουργείο Εξωτερικών • Επίσκεψη στο τέλος του Γ΄ Κύκλου σε Αρχή ΥΠΕΞ εκτός Κεντρικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 3 "Εξετάσεις"
1.  
  Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά την συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών, από τριμελή επιτροπή εξετάσεων, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου. Ο πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να έχει το βαθμό τουλάχιστον του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄. Δύναται, επιπλέον, να ορισθούν ως εξεταστές και άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα. Τα πρόσωπα αυτά είναι δυνατόν κατά περίπτωση να μην ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων (γραπτά ή προφορικά ή και τα δύο) προσδιορίζεται για κάθε μάθημα ή ενότητα μαθημάτων σε εύλογο χρόνο πριν από τις εξετάσεις από τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Σπουδών και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες.
Άρθρο 4 "Τρόπος αξιολόγησης"
1.  
  Για την εκτίμηση της επίδοσης των σπουδαστών της Διπλωματικής Ακαδημίας λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω τρία στοιχεία με ξεχωριστό για κάθε ένα από αυτά συντελεστή:
 1. Εξετάσεις:
 2. Συντελεστής 10
 3. Ενεργός συμμετοχή η οποία εκδηλώνεται με εύστοχες ερωτήσεις, απαντήσεις και παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της φοίτησης.
 4. Διπλωματικά προσόντα εκπροσώπησης (γενική αντίληψη, κρίση, ευστροφία πνεύματος, ήθος, ευγένεια, διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια παράστασης):
 5. Συντελεστής 6.
2.  
  Η βαθμολογία κλιμακώνεται από 0-10, σε ακέραιους αριθμούς
3.  
  Στην περίπτωση που οι βαθμολογούντες ένα μάθημα είναι περισσότεροι από ένας, ο αντίστοιχος βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο μέσος όρος που προκύπτει
4.  
  Κατά την εξέταση γραπτή ή προφορική, έκαστου μαθήματος θεωρείται επιτυχών ο σπουδαστής, ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον τον βαθμό έξι (6)
5.  
  Ο βαθμός των προσόντων της παραπάνω παραγράφου 1, σημείο β), δίνεται από τον Διευθυντή της Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του Διευθυντού Σπουδών και σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες
6.  
  Οι παραπάνω επιμέρους βαθμοί πολλαπλασιάζονται με τους προβλεπόμενους στην παράγραφο συντελεστές. Στα παραπάνω γινόμενα προστίθεται το σύνολο των μορίων που είχε λάβει ο σπουδαστής κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ακαδημία. Το άθροισμα που προκύπτει καθορίζει την κατάταξή του στον εισαγωγικό βαθμό της υπηρεσιακής επετηρίδας.
7.  
  Στην περίπτωση ισοψηφίας σπουδαστών στην τελική βαθμολογία, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, παρουσία των ενδιαφερομένων
8.  
  Όταν ο σπουδαστής δεν θεωρηθεί επιτυχών ή δεν προσέλθει σε εξέταση μαθήματος, μαθημάτων ή ενότητος μαθημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 4 δύναται να επαναλάβει την εν προκειμένω εξέταση στο μάθημα ή στα μαθήματα ή στην ενότητα μαθημάτων όπου απέτυχε εντός το πολύ δύο εβδομάδων από την ανακοίνωση της βαθμολογίας του μαθήματος και σε ημερομηνία/ες καθοριζόμενη/ες από τον Διευθυντή Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας. Εάν εκ νέου αποτύχει ή δεν προσέλθει στην εξέταση, θεωρείται ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις διορισμού ως Ακολούθου Πρεσβείας. Αποτυχία στη βαθμολογία ως προς τα ανωτέρω σημείο β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, θεωρείται τελεσίδικη.
Άρθρο 5 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Κατά τα λοιπά, τα θέματα της Διπλωματικής Ακαδημίας ρυθμίζονται από τον κυρωθέντα με το Ν.3566/2007 (Α΄ 117) Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και το Π.δ. 17/1999 (Α΄ 10) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
Άρθρο 6 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Το Π.δ. 129/2012 (Α΄234) καθώς και κάθε άλλη διάταξη κανονιστικής πράξης που ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος με άλλο τρόπο καταργούνται.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄117), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την 1/05.11.2015 γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 158/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1999/17 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. 2012/129 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία