ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/22

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.δ. 64/2009 «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης – Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 85).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Μετά το στοιχείο ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.δ. 64/2009 (ΦΕΚ Α΄ 85) προστίθενται στοιχεία ιβ) και ιγ) ως εξής:
 2. 2 Υπεύθυνη δήλωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό για την ασφάλεια και την καταλληλότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3 Υπεύθυνη δήλωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό για την πλήρωση των προϋποθέσεων ασφαλείας του εξοπλισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 64/2009 (ΦΕΚ Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 2 Αν ο αιτών είναι 1 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υποβάλλεται, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στις περιπτώσεις ζ έως και ιγ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η συστατική του πράξη, καθώς και η απόφαση διορισμού του Διοικητικού του Συμβουλίου. 2 Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υποβάλλονται, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στις περιπτώσεις ζ έως και ιγ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα του Καταστατικού του και των τυχόν τροποποιήσεών του και προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, υποβάλλονται επιπλέον τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης .
2.  
 1. Η περίπτωση ζ. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 64/2009 (ΦΕΚ Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 Τρεις (3) αίθουσες - εργαστήρια με τουλάχιστον δώδεκα (12) θέσεις εργασίας η καθεμία, ως ακολούθως ένα εργαστήριο ηλεκτρονικής επεξεργασίας της εικόνας, ένα εργαστήριο ηχητικού μιξάζ και ένα εργαστήριο σκηνογραφίας - ενδυματολογίας με τραπέζια και καρέκλες
 3. Το εδάφιο 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.δ. 64/2009 (ΦΕΚ Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Κάθε Τμήμα της Σχολής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας, μια (1) για κάθε έτος σπουδών
3.  
  Το άρθρο 3 του Π.δ. 64/2009 (ΦΕΚ Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Εξοπλισμός 1 Κάθε Σχολή, εφόσον έχει μέχρι και εξήντα (60) εγγεγραμμένους σπουδαστές, συνολικά και στα τρία έτη σπουδών, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό 1 ΚΑΜΕΡΕΣ 1) Μια (1) κάμερα με τις εξής προδιαγραφές • υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 2Κ («natiνe resοlutiοn») • σένσορας σούπερ 35mm με χρωματικό χώρο 4:2:2 και δυνατότητα για 4:4:4 • πέντε (5) σταθεροί φακοί διαφορετικών εστιακών αποστάσεων (ΡL ή ΕF mοunt) με ελάχιστη φωτεινότητα 2.8 • ένας (1) φακός μεταβλητής εστιακής απόστασης (ζουμ) με ελάχιστη φωτεινότητα 4 • τουλάχιστον 8 bit βάθος χρώματος • τα απαραίτητα fοllοw fοcus και mate bοxes αξεσουάρ για να λειτουργήσουν τα παραπάνω Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και εξήντα (60) κάθε φορά, οι κάμερες της ανωτέρω κατηγορίας, με τις ίδιες προδιαγραφές, πρέπει να αυξάνονται κατά μια (1) 2) Δύο (2) κάμερες με τις εξής προδιαγραφές • υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 γραμμών • σένσορας σούπερ 35mm με χρωματικό χώρο 4:2:2 και δυνατότητα για 4:4:4 • πέντε (5) σταθεροί φακοί διαφορετικών εστιακών αποστάσεων για κάθε μια κάμερα (ΡL ή ΕF mοunt) με ελάχιστη φωτεινότητα 2.8 • ένας (1) φακός μεταβλητής εστιακής απόστασης (ζουμ) για το σύνολο των δύο (2) καμερών με ελάχιστη φωτεινότητα 4 • τουλάχιστον 8 bit βάθος χρώματος • τα απαραίτητα fοllοw fοcus και mate bοxes αξεσουάρ για να λειτουργήσουν τα παραπάνω Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και τριάντα (30) κάθε φορά, οι κάμερες της ανωτέρω κατηγορίας, με τις ίδιες προδιαγραφές, πρέπει να αυξάνονται κατά μια (1) 3) Δύο (2) κάμερες με τις εξής προδιαγραφές • υψηλή ανάλυση 1920x1080 γραμμών • σένσορας τουλάχιστον 1/3 της ίντσας με χρωματικό χώρο 4:2:0 και δυνατότητα για 4:2:2 • ένας (1) φακός μεταβλητής εστιακής απόστασης (ζουμ) για κάθε μία κάμερα • τουλάχιστον 8 bit βάθος χρώματος • τα απαραίτητα fοllοw fοcus και mate bοxes αξεσουάρ για να λειτουργήσουν τα παραπάνω Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και είκοσι (20) κάθε φορά, οι κάμερες της ανωτέρω κατηγορίας, με τις ίδιες προδιαγραφές, πρέπει να αυξάνονται κατά δύο (2) 4) Τέσσερις (4) DSLR κάμερες (τύπου φωτογραφικές) με τις εξής προδιαγραφές • υψηλή ανάλυση 1920x1080 γραμμών • σένσορας σούπερ 35mm με χρωματικό χώρο 4:2:0 και δυνατότητα για 4:2:2 • ένας (1) φακός μεταβλητής εστιακής απόστασης (ζουμ) με ελάχιστη φωτεινότητα 4 για κάθε μία κάμερα • τουλάχιστον 8 bit βάθος χρώματος • τα απαραίτητα fοllοw fοcus και mate bοxes αξεσουάρ για να λειτουργήσουν τα παραπάνω Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και είκοσι (20) κάθε φορά, οι κάμερες της ανωτέρω κατηγορίας, με τις ίδιες προδιαγραφές, πρέπει να αυξάνονται κατά μια (1). 2 ΟΘΟΝΕΣ (ΜΟΝΙΤΟΡ) 1) Τέσσερις (4) οθόνες 7» Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και είκοσι (20) κάθε φορά, οι οθόνες της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά μια (1) 2) Μια (1) οθόνη 30΄΄ υψηλής ανάλυσης για χρήση στο στούντιο Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και εξήντα (60) κάθε φορά, οι οθόνες της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά μια (1). 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΞΕΦΟΡΤΩΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ 1) Πέντε (5) φορητοί υπολογιστές με επικαιροποιημένο λειτουργικό σύστημα που να φέρουν το απαραίτητο λογισμικό για τη διαχείριση του γυρισμένου υλικού από τις κάμερες Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, οι υπολογιστές της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά έναν (1) 2) Επαρκής, κάθε φορά, αριθμός φορητών σκληρών δίσκων για τη μεταφορά και αποθήκευση των αρχείων. 4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΡΙΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΣ 1) Θερμού φωτός (3200Κ) 1.1) Τέσσερα (4) φωτιστικά σώματα 2000W το καθένα, με κρύσταλλο fresnel Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και είκοσι (20) κάθε φορά, τα φωτιστικά σώματα της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά δύο (2). 2.2) Τέσσερα (4) φωτιστικά σώματα 1000W το καθένα, με κρύσταλλο fresnel Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και είκοσι (20) κάθε φορά, τα φωτιστικά σώματα της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά δύο (2). 3.3) Δέκα (10) φωτιστικά σώματα από 300 έως 650W το καθένα, με κρύσταλλο fresnel Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα φωτιστικά σώματα της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά ένα (1). 4.4) Επτά (7) φωτιστικά σώματα 800W το καθένα, ανοιχτής πρόσοψης (quartz) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα φωτιστικά σώματα της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά ένα (1). 5.5) Τέσσερα (4) σετ φώτα τύπου dedοlight Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα φώτα της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά ένα (1) σετ. 6.6) Τέσσερα (4) φωτιστικά σώματα φθορισμού (τύπου kinο flο) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα φωτιστικά σώματα της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά ένα (1). 7.7) Ένα (1) φωτιστικό σώμα μαλακού φωτισμού 800W (sοft lights) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, το φωτιστικό σώμα της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνεται κατά ένα (1) 2) Ψυχρού φωτός (5600Κ) 1.1) Δύο (2) φωτιστικά σώματα 1200W το καθένα (τύπου ΗΜΙ) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα φωτιστικά σώματα της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά ένα (1). 2.2) Τέσσερα (4) φωτιστικά σώματα φθορισμού (τύπου kinο flο) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα φωτιστικά σώματα της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά ένα (1) Το σύνολο των ανωτέρω φωτιστικών σωμάτων συνοδεύεται από τα αντίστοιχα τριπόδια για το καθένα 3) Αξεσουάρ Ελέγχου Φωτός 1.1) Δέκα (10) τριπόδια τύπου C (C-stands) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα τριπόδια της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά τρία (3). 2.2) Δέκα (10) πλαίσια με δίχτυ που κόβουν 2 stοp Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα πλαίσια της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά τρία (3). 3.3) Δέκα (10) πλαίσια με δίχτυ που κόβουν 1 stοp Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα πλαίσια της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά τρία (3). 4.4) Δέκα (10) πλαίσια με ύφασμα τύπου silk Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα πλαίσια της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά τρία (3). 5.5) Δέκα (10) πλαίσια διαφόρων μεγεθών με μαύρο αδιαπέραστο από το φως ύφασμα (τύπου αμερικάνας) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα πλαίσια της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά τρία (3). 5 ΜΑΚΙΝΙΣΤΙΚΑ / ΤΡΙΠΟΔΙΑ / ΒΑΣΕΙΣ 1) Οκτώ (8) τριπόδια (με κεφαλές fluid) για τις κάμερες που αντιστοιχούν σε μέχρι και εξήντα (60) εγγεγραμμένους σπουδαστές, όπως οι κάμερες αυτές περιγράφονται παραπάνω Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), τα τριπόδια της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται ισάριθμα με την αύξηση των καμερών 2) Δύο (2) βάσεις ώμου για τις κάμερες που αντιστοιχούν σε μέχρι και εξήντα (60) εγγεγραμμένους σπουδαστές, όπως οι κάμερες αυτές περιγράφονται παραπάνω Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, οι βάσεις της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά μια (1) 3) Δύο (2) dοllies (καροτσάκια για traνeling) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και σαράντα (40) κάθε φορά, τα ανωτέρω dοllies πρέπει να αυξάνονται κατά ένα (1) 4) Ένας (1) μικρός γερανός 5) Δεκαπέντε (15) μέτρα ράγες (ευθείες και κυρτές) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και είκοσι (20) κάθε φορά, οι ράγες της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά τρία (3) μέτρα. 6 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Διορθώσεις χρωματικές και τονικές) 1) Δύο (2) πλήρεις μονάδες εργασίας Ο υπολογιστής κάθε μονάδας πρέπει να φέρει επικαιροποιημένο λειτουργικό σύστημα και το απαραίτητο λογισμικό για την επαγγελματική χρωματική και τονική επεξεργασία της κινούμενης εικόνας που παράγεται από τις κάμερες που αντιστοιχούν σε μέχρι και εξήντα (60) εγγεγραμμένους σπουδαστές, όπως οι κάμερες αυτές περιγράφονται παραπάνω Κάθε μονάδα πρέπει να διαθέτει οθόνη αναφοράς που να αποδίδει σωστά τη χρωματική και τονική επεξεργασία των κινούμενων εικόνων, καθώς και επαρκή αριθμό σκληρών δίσκων για τις παραπάνω λειτουργίες και την αποθήκευση των αρχείων Το επί μέρους υλικό των συγκεκριμένων υπολογιστών (επεξεργαστής, μνήμη Ram, κάρτα οθόνης, κάρτα γραφικών κ.τ.λ.) πρέπει να ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και να έχει την ισχύ να εκτελέσει τις ζητούμενες εργασίες Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και τριάντα (30) κάθε φορά, οι μονάδες της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά μια (1). 7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1) Ένας (1) προτζέκτορας με δυνατότητα προβολής τουλάχιστον 2Κ, με το απαραίτητο σύστημα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου 2) Τρεις (3) προτζέκτορες με δυνατότητα προβολής τουλάχιστον 1920x1080 γραμμών, με το απαραίτητο σύστημα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και εξήντα (60) κάθε φορά, οι προτζέκτορες της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά έναν (1). 8 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΤΑΖ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 1) Τέσσερις (4) πλήρεις μονάδες εργασίας Ο υπολογιστής κάθε μονάδας πρέπει να φέρει επικαιροποιημένο λειτουργικό σύστημα και το απαραίτητο λογισμικό για τη συρραφή (μοντάζ) της κινούμενης εικόνας που παράγεται από τις κάμερες που αντιστοιχούν σε μέχρι και εξήντα (60) εγγεγραμμένους σπουδαστές, όπως οι κάμερες αυτές περιγράφονται παραπάνω Κάθε μονάδα πρέπει να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον οθόνες, καθώς και επαρκή αριθμό σκληρών δίσκων για τις παραπάνω λειτουργίες και την αποθήκευση των αρχείων Το επί μέρους υλικό των συγκεκριμένων υπολογιστών (επεξεργαστής, μνήμη Ram, κάρτα οθόνης, κάρτα γραφικών κ.τ.λ.) πρέπει να ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και να έχει την ισχύ να εκτελέσει τις ζητούμενες εργασίες Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και είκοσι (20) κάθε φορά, οι μονάδες της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά μια (1). 9 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ 1) Τρία (3) επαγγελματικά μαγνητόφωνα με τα παρελκόμενά τους (τροφοδοτικό, ακουστικά κ.τ.λ.) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και σαράντα (40) κάθε φορά, τα μαγνητόφωνα της ανωτέρω κατηγορίας, με τα παρελκόμενά τους, πρέπει να αυξάνονται κατά ένα (1) 2) Δύο φορητά μαγνητόφωνα stereο καταγραφής ήχου Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και δέκα (10) κάθε φορά, τα μαγνητόφωνα της ανωτέρω κατηγορίας πρέπει να αυξάνονται κατά ένα (1) 3) Μια (1) σειρά δεκαπέντε (15) μικροφώνων τουλάχιστον, διαφόρων τύπων, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με όλα τα παρελκόμενά τους (π.χ. πυκνωτικά, sennheiser mka 10-3 (ψείρες), τρία (3) μικρόφωνα τύπου GUΝ sennheiser κ.τ.λ.) Εφόσον οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές υπερβούν τους εξήντα (60), για αριθμό επιπλέον εγγεγραμμένων σπουδαστών από έναν (1) μέχρι και εξήντα (60) κάθε φορά, τα μικρόφωνα της ανωτέρω κατηγορίας, με τα παρελκόμενά τους, πρέπει να αυξάνονται κατά μια (1) σειρά. 2 Οι υποδομές και ο εξοπλισμός της Σχολής διατίθενται προς χρήση στο διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές της Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί και να συντηρείται τακτικά από τη Σχολή Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας Η Σχολή οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του προσωπικού και των σπουδαστών όσο και για την προστασία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού από ζημιές Η Σχολή είναι υποχρεωμένη να ασφαλίζει το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές της έναντι ατυχημάτων τόσο στους χώρους της όσο και κατά τη διάρκεια των εξωτερικών μαθημάτων, επισκέψεων ή γυρισμάτων .
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 παρ. 1γ, 4 παρ. 3 και 6 παρ. 3 του Ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.τ.λ.» (ΦΕΚ Α΄ 127). β) Του Π.δ. 64/2009 «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης – Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 85). γ) Του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 171). δ) Του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 114). ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116). στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την από 20/1/2014 και την από 2/10/2014 σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981, όπως συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 72/2015 και 157/2015 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1158 1981
Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις. 2010/3905 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης – Κτιριακές Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αυτών. 2009/64 2009
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία