ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/23

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-03-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 19η Μαρτίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2146 (2014) και για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αυτή, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές εξουσιοδοτούνται να επιθεωρούν στην ανοικτή θάλασσα σκάφη, που έχουν καθορισθεί, δυνάμει της παραγράφου 11 της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., από την Επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 24 της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές εξουσιοδοτούνται να κάνουν χρήση όλων των μέτρων που αναλογούν στις συγκεκριμένες περιστάσεις, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής, ώστε να διεξάγουν τέτοιες επιθεωρήσεις και να κατευθύνουν το σκάφος να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του αργού πετρελαίου στη Λιβύη, με τη συναίνεση της Κυβέρνησης της Λιβύης και σε συντονισμό με αυτή.
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, προτού προβούν στα μέτρα του άρθρου 1 του παρόντος, πρέπει να ζητούν τη συναίνεση του Κράτους της σημαίας του σκάφους
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν προβαίνουν σε επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος, υποβάλλουν ταχέως έκθεση στην Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος, σχετικά με την επιθεώρηση, στην οποία περιλαμβάνονται σχετικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών που έγιναν για να ζητηθεί η συναίνεση του Κράτους της σημαίας του σκάφους
Άρθρο 4
1.  
  Οι επιθεωρήσεις του άρθρου 1 του παρόντος διενεργούνται από πολεμικά πλοία και άλλα πλοία που ανήκουν ή τα οποία εκμεταλλεύεται η Ελληνική Δημοκρατία και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για κρατική, μη εμπορική υπηρεσία
Άρθρο 5
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 1 του παρόντος ισχύουν μόνον όσον αφορά σκάφη, που έχουν καθορισθεί, δυνάμει της παραγράφου 11 της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., από την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος, και δεν θίγουν δικαιώματα ή υποχρεώσεις ή ευθύνες της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, μεταξύ άλλων τη γενική αρχή της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Κράτους της σημαίας επί των σκαφών του στην ανοικτή θάλασσα, σε σχέση με σκάφη που δεν έχουν καθοριστεί δυνάμει της παραγράφου 11 της απόφασης 2146 (2014) και σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εκτός από εκείνη που περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος.
Άρθρο 6 "Από την 19η Μαρτίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2146 (2014) και για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αυτή:"
1.  
  Σε περίπτωση που η Ελληνική Δημοκρατία είναι το Κράτος σημαίας ενός σκάφους που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος δυνάμει της παραγράφου 11 της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δίνουν εντολή στο σκάφος να μη φορτώσει, μεταφέρει ή εκφορτώσει αργό πετρέλαιο που έχει εξαχθεί παράνομα από τη Λιβύη επί του σκάφους, εφόσον δεν υπάρχουν οδηγίες από το σημείο επαφής της Κυβέρνησης της Λιβύης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της απόφασης 2146 (2014)
2.  
  Απαγορεύεται η είσοδος σκαφών που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος, δυνάμει της παραγράφου 11 της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, στους λιμένες της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκτός αν η είσοδος αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς επιθεώρησης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε περίπτωση επιστροφής του σκάφους στη Λιβύη
3.  
  Απαγορεύεται η παροχή από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος υπηρεσιών ανεφοδιασμού, όπως η παροχή καυσίμων ή προμηθειών ή άλλης εξυπηρέτησης σκαφών προς τα σκάφη που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος, δυνάμει της παραγράφου 11 της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκτός εάν η παροχή αυτών των υπηρεσιών απαιτείται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή σε περίπτωση επιστροφής του σκάφους στη Λιβύη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4.  
  Απαγορεύεται στους έλληνες υπηκόους καθώς και σε φορείς και άτομα στο ελληνικό έδαφος να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε σχέση με αργό πετρέλαιο που έχει εξαχθεί παράνομα από τη Λιβύη επί σκαφών που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος, δυνάμει της παραγράφου 11 της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το Προεδρικό διάταγμα 76/2014 «Εφαρμογή των αποφάσεων 2009 (2011) και 2016 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 122).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 80/2014 «Εφαρμογή της απόφασης 2040 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 124).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 130/2014 « Εφαρμογή της απόφασης 2095 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209).
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Τις υπ’ αριθμ. 87/2015 και 29/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την Υ6/25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
 • Την από 20-5-2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ. Φ: 3440/ΑΣ 22635 «Σχετικά με την απόφαση 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβύη» (Α΄ 126).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 167/2013 «Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 44/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 78).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/167 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2095 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/130 2014
Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/44 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2009 (2011) και 2016 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/76 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2040 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/80 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή των αποφάσεων 2208 (2015) και 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/114 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 2016/33 2016