ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/31

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Πρωτοδικών, οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 4285/2014, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν. 4312/2014, κατανέμ [...]"
1.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα τρεις (53)
2.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11)
3.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
4.  
  Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4)
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄, υποπερ. αα΄ του Ν. 1756/ 1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2408/1996 (Α΄ 104). β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)]. γ) Του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 4285/2014 (Α΄ 191), όπως η περίπτωση β΄ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν. 4312/2014 (Α΄ 260).
 • Το υπ’ αριθ. 77239/16-11-2015 έγγραφό μας προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
 • Την υπ’ αριθ. 5171α/3-12-2015 γνώμη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία για τη διατύπωσή της έλαβε υπόψιν της τις αιτιολογημένες προτάσεις των Εισαγγελέων Εφετών που διευθύνουν τις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας, ήτοι: α) Την υπ’ αριθ. 64663/30-11-2015 γνώμη του Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. β) Την υπ’ αριθ. 2956/18-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου. γ) Την υπ’ αριθ. 6404/27-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης. δ) Την υπ’ αριθ. 571/18-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου. ε) Την υπ’ αριθ. 972/19-11-2015 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Δυτ. Μακεδονίας. στ) Την υπ’ αριθ. 2231 Β΄/27-11-2015 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. ζ) Την υπ’ αριθ. 9371/30-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου. η) Την υπ’ αριθ. 4424/2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ευβοίας. θ) Την υπ’ αριθ. 15088/19-11-2015 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης. ι) Την υπ’ αριθ. 3791/18-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης. ια) Την υπ’ αριθ. 6283/24-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων. ιβ) Την υπ’ αριθ. 396/18-11-2015 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Καλαμάτας. ιγ) Την υπ’ αριθ. 3617/30-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας. ιδ) Την υπ’ αριθ. 6164/18-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης. ιε) Την υπ’ αριθ. 791/26-11-2015 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Λαμίας. ιστ) Την υπ’ αριθ. 987/3-12-2015 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας. ιζ) Την υπ’ αριθ. 7133/26-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου. ιη) Την υπ’ αριθ. 6056/23-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών. ιθ) Την υπ’ αριθ. 1863/24-11-2015 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
 • Τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή κίνηση των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Χώρας.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 12/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις. 2014/4285 2014
Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις. 2014/4312 2014
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία