ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/33

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 7 έως 12 του Προεδρικού διατάγματος 167/2013 (Α΄ 272), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 έως 4 του Προεδρικού διατάγματος 76/2014 (Α΄ 122), τα οποία εφαρμόζονται σε άτομα και φορείς που έχουν καθοριστεί βάσει των αποφάσεων 1970 (2011) και 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι οποίες εφαρμόζονται με τα Προεδρικά διατάγματα 167/2013 και 44/2014 (Α΄ 78) καθώς και από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παρ.24 της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας, εφαρμόζονται επίσης στα άτομα και στους φορείς που κρίνεται από την προαναφερθείσα Επιτροπή ότι εμπλέκονται σε ή παρέχουν υποστήριξη για άλλες πράξεις που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής της μετάβασης. Οι πράξεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις εξής: α) σχεδιασμό, καθοδήγηση ή τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το ισχύον διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το ισχύον διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή πράξεων που αποτελούν καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη Λιβύη, β) επιθέσεις κατά οποιουδήποτε αερολιμένα, επίγειου σταθμού ή θαλάσσιου λιμένα στη Λιβύη ή κατά Λιβυκών κρατικών θεσμών ή εγκαταστάσεων ή κατά οποιασδήποτε ξένης αποστολής στη Λιβύη, γ) παροχή υποστήριξης σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης αργού πετρελαίου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού πόρου στη Λιβύη, δ) ενέργειες για ή εκ μέρους ή υπό την καθοδήγηση καθορισμένου ατόμου ή φορέα.
Άρθρο 2
1.  
  Η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στη Λιβύη όπλων και σχετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πυρομαχικών και ανταλλακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 1, εδάφιο α) του Προεδρικού διατάγματος 76/2014 (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Προεδρικού διατάγματος 130/2014 (Α΄209), πρέπει να εγκρίνεται εκ των προτέρων από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιθεωρούν στο ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες περί πολιτικής αεροπορίας, κάθε φορτίο προς και από τη Λιβύη, σε περίπτωση που διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 3 του Π.δ. 167/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Προεδρικού διατάγματος 76/2014 και με τα άρθρα 1 και 2 του Προεδρικού διατάγματος 130/2014, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 2 ή 3 του Προεδρικού διατάγματος 167/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Προεδρικού διατάγματος 76/2014 και με τα άρθρα 1 και 2 του Προεδρικού διατάγματος 130/2014, τα κατάσχουν και τα διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε ένα Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού, για διάθεση), συνεργάζονται δε σχετικά με τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών Μελών του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν προβαίνουν σε επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, υποβάλλουν ταχέως μια αρχική γραπτή έκθεση στην Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος, στην οποία περιλαμβάνονται, ιδίως, επεξήγηση των λόγων για τους οποίους διεξήχθη η επιθεώρηση, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής και εάν υπήρξε συνεργασία ή όχι
2.  
  Σε περίπτωση που, κατά την επιθεώρηση, βρεθούν αντικείμενα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή, σε επόμενο στάδιο, μια μεταγενέστερη γραπτή έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με την επιθεώρηση, την κατάσχεση και τη διάθεση και σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αντικειμένων, της προέλευσης και του επιδιωκόμενου προορισμού τους, εάν αυτές οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση
Άρθρο 6
1.  
  Τα ανωτέρω μέτρα ισχύουν από την 27η Αυγούστου 2014, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2174 (2014). Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το Προεδρικό διάταγμα 130/2014 «Εφαρμογή της απόφασης 2095 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 209).
 • Την από 1.10.2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ. Φ: 3440/ΑΣ 42377 «Απόφαση 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβύη» (Α΄ 226).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 167/2013 «Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 44/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 78).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 76/2014 «Εφαρμογή των αποφάσεων 2009 (2011) και 2016 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 122).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 80/2014 «Εφαρμογή της απόφασης 2040 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 124).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 23/2016 «Εφαρμογή της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθ. 88/2015 και 30/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την Υ6/25.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2013/167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/167 2013
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2014/44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/44 2014
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/167 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2095 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/130 2014
Περί εφαρμογής της απόφασης 1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/44 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2009 (2011) και 2016 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/76 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2040 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/80 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/23 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή των αποφάσεων 2208 (2015) και 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/114 2016