ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/34

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-03-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.δ. 308/2000 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 252), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2014/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 189, 27.06.2014, σ. 161).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιείται το Π.δ. 308/2000 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 252), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2014/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 «για την τροποποίηση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα κράτη μέλη» (ΕΕ L 189, 27.06.2014, σ. 161).
Άρθρο 2 "Τροποποίηση του άρθρου 14 του Π.δ. 308/2000, όπως ισχύει (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/64/ΕΕ)"
1.  
  Η υποπερ. Γ. 1.1. της περ. Γ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ. 308/2000, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:.
 1. το στοιχείο α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 τον αποκλειστικό αριθμό ή τους αποκλειστικούς κωδικούς αναγνώρισης, για τις περιπτώσεις των άρθρων 4 παράγραφος 1, 4β, 4γ παράγραφος 1 και 4δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 204, 11.8.2000, σ. 1), .
 3. το στοιχείο ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 4 τον κωδικό αναγνώρισης της μητέρας ή, στην περίπτωση ζώου που έχει εισαχθεί από τρίτη χώρα, τον αποκλειστικό κωδικό του ατομικού μέσου αναγνώρισης που αποδίδεται στο ζώο από το κράτος μέλος προορισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, .
 5. μετά το στοιχείο η΄ προστίθεται στοιχείο θ΄ ως εξής:
 6. 6 τον τύπο της ηλεκτρονικής συσκευής αναγνώρισης, αν χρησιμοποιήθηκε στο ζώο
2.  
  Οι υποπερ. Γ. 1.2. και Γ. 1.3. της περ. Γ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ. 308/2000, όπως ισχύει, καταργούνται.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/64/ΕΕ)"
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 αρχίζουν να ισχύουν από την 18η Ιουλίου 2019.
2.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 αρχίζουν να ισχύουν από την 18η Ιανουαρίου 2016. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24-1-1936 (Α ΄47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του Ν. 2637/1998 (Α΄ 200). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6-10-2015).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 61/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ26 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ26 2015
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/308 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία