ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/35

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-04-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-04-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-03-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ευαγγελίστρια» του Δήμου Αιγάλεω το οποίο συστήθηκε με το Π.δ. 463/1989 (Α΄202).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση"
1.  
  Καταργείται το Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» του Δήμου Αιγάλεω, το οποίο συστήθηκε με το Π.δ. 463/1989 (ΦΕΚ Α΄202). Ο Δήμος Αιγάλεω αναλαμβάνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνονταν στον καταστατικό σκοπό του υπό κατάργηση Ιδρύματος.
Άρθρο 2
1.  
  Περιουσία Όλη η κινητή ή ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος περιέρχεται στο Δήμο Αιγάλεω. Ειδικότερα, την αποκλειστική χρήση του κτιρίου της οδού Κερασούντος 9 και Σμύρνης, κληροδότημα του Νίκου Ράπτη, καθώς και τα σύμφωνα με τους όρους κληροδοτήματος Νίκου Ράπτη εναπομείναντα έσοδα από τη διαχείριση του κτιρίου της οδού Μάρκου Μπότσαρη και Ελλησπόντου 7 στο Αιγάλεω, εξακολουθεί να διαθέτει ο Δήμος Αιγάλεω αποκλειστικά για τον σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακού σταθμού για τον οποίο αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη και των διατάξεων που αφορούν την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που έχει καταληφθεί ή δωρηθεί για τον ίδιο ή άλλον κοινωφελή σκοπό. Κατά τα λοιπά, ο Δήμος Αιγάλεω υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις του υπό κατάργηση ιδρύματος. Το προσωπικό που υπηρετεί στο εν λόγω ίδρυμα εντάσσεται στον οικείο Δήμο κατά τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθμό Υ28/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168).
 • Τη με αριθμό 36166/19.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα» (Β΄ 2252).
 • Την αριθμ. 281/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω του Ν. Αττικής.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 237 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114).
 • Τις με αριθμ. 188/2013 και 44/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, Α΄98)» (Π.Ε. 246/2010, 39/2011, 201/2014).
 • Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις (Α΄ 29).
 • Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Το Π.δ. 463/1989 «Σύσταση ιδίου δημοτικού ιδρύματος με το όνομα «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» στο Δήμο Αιγάλεω του Νομού Αττικής» (Α΄ 202).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/36166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/36166 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ28 2015
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών καιΚοινοτικών Υπαλλήλων. 2007/3584 2007
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/463 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/463 1989
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία