ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/37

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιτέας και του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Δελφών με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τη συγχώνευση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιτέας και του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Δελφών με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας με έδρα την Άμφισσα. Μετά τη συγχώνευση, το σύνολο της περιοχής τοπικής αρμοδιότητας των Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ιτέας και Δελφών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών για τις οποίες έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, υπάγεται στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας, το οποίο λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο για τις ίδιες περιοχές.
2.  
  Η μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιτέας μεταφέρεται στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις του Ν.δ/τος 811/1971, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του Ν.δ/τος 811/1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 153/1967 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (Α΄ 9), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 4356/2015 «Σύμφωνο Συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98), γ) των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου» (Α΄ 114).
 • Τη με αριθμό Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών» (Β΄ 2168).
 • Τη με αριθμό 7/2015 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Άμφισσας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
 • Τη με αριθμό 32/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. 2015/4356 2015
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/811 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/811 1971
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/153 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/153 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία