ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/38

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αντικαθίσταται το άρθρο 34 του Π.δ. 230/1998 όπως τροποποιηθέν ισχύει, ως εξής: Άρθρο 34 Δ2 Διεύθυνση ΝΑΤΟ και Ευρωατλαντικής Ασφάλειας Αρμοδιότητες - Διάρθρωση 1 Στην αρμοδιότητα της Δ2 Διεύθυνσης ΝΑΤΟ και Ευρωατλαντικής Ασφάλειας αυτόνομα ή σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τυχόν άλλα υπουργεία ή Υπηρεσίες ανήκουν 1 Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος που ανάγεται στην συμμετοχή της Ελλάδος στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) καθώς και τα θέματα Ελέγχου Συμβατικών Εξοπλισμών. 2 Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν το Ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφαλείας ειδικότερα δε θεμάτων που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις σημειούμενες στο πλαίσιό του εξελίξεις Η εκτίμηση της σημασίας των στοιχείων αυτών ως προς τις τυχόν επιπτώσεις τους στις ελληνικές υποθέσεις και συμφέροντα Επίσης η υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία και με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους ως προς την ακολουθητέα πολιτική στο ΝΑΤΟ και γενικότερα ως προς την χάραξη της Αρχιτεκτονικής Ασφαλείας στον Ευρωατλαντικό χώρο. 3 Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το καθεστώς Ελέγχου Συμβατικών Εξοπλισμών περιλαμβανομένου και του εκσυγχρονισμού των οικείων Συνθηκών (Συμβατικές Δυνάμεις στην Ευρώπη-CFΕ, Κείμενο Βιέννης Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών) Η διατύπωση προτάσεων για τις θέσεις της Ελλάδος σε θέματα αφοπλισμού και διεθνούς ασφάλειας Η παρακολούθηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών, της υλοποίησης των συμφωνιών για την μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη. 4 Η συμμετοχή στην Μικτή Επιτροπή των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας καθώς και η μέριμνα για την σύγκληση της εν λόγω Επιτροπής σε τακτικά διαστήματα. 5 Η παρακολούθηση της δραστηριότητας διεθνών και ελληνικών οργανώσεων που αποβλέπουν στην ευρύτερη διάδοση και προώθηση των αρχών και σκοπών της Ατλαντικής Συμμαχίας και της έννοιας της Ευρωατλαντικής Ασφάλειας καθώς και η ενημέρωση όσων μετέχουν, από ελληνικής πλευράς στις εργασίες των οργανώσεων αυτών. 6 Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου για κάθε θέμα συναφούς αρμοδιότητάς τους που αφορά το ΝΑΤΟ, τις εξελίξεις στο καθεστώς Ελέγχου Συμβατικών Εξοπλισμών και γενικότερα την Ευρωατλαντική Ασφάλεια. 7 Η φύλαξη της διαβαθμισμένης αλληλογραφίας η οποία απευθύνεται ή κοινοποιείται στην Δ2 Διεύθυνση ή σχετίζεται με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές της. 2 Η Δ2 Διεύθυνση ΝΑΤΟ και Ευρωατλαντικής Ασφάλειας περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα, η αρμοδιότητα των οποίων κατανέμεται ως ακολούθως Ι. Πολιτική Διάσταση ΝΑΤΟ Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, Επιτροπές Συμμαχίας Εταιρικές Σχέσεις Επιχειρήσεις ΙΙ Στρατιωτική Διάσταση ΝΑΤΟ Αμυντική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της Πυρηνικής πολιτικής και της Κυβερνοάμυνας, Ασκήσεις Μετασχηματισμός Συμμαχίας ΙΙΙ Έλεγχος Συμβατικών Εξοπλισμών Θέματα συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη (ΣΔΕ-CFΕ), Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών, Κείμενο Βιέννης Η Συμμετοχή σε συναφείς ομάδες εργασίας του ΝΑΤΟ, για την διαμόρφωση της πολιτικής επί των ως άνω θεμάτων Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Άμυνας .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως τροποποιηθέν ισχύει.
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Την υπ’ αριθ. Υ21/06.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη» (Β΄ 2144).
 • Την υπ’ αριθ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. Α.Π.Φ. 083/ΑΣ 12596/17.12.2015 εισήγηση της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος.
 • Την 54/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Εξωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ21 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία