ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του Π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 24/1997 (Α΄ 29)"
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 23 του Π.δ. 24/ 1997, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 36/1998, αντικαθίστανται εκ νέου ως εξής: 1 Οι αξιωματικοί όλων των βαθμών, πλην του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιολογούνται κάθε χρόνο ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό και την κατάσταση στην οποία τελούν, με εξαίρεση τους τελούντες στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας Το έτος αξιολόγησης αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Νοεμβρίου του επόμενου έτους Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται αμέσως από τους συντάκτες στους γνωματεύοντες, οι οποίοι υποχρεούνται να αποστέλλουν αυτές ανυπερθέτως εντός του β΄ δεκαημέρου του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού. 2 Η σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των αξιωματικών γίνεται τακτικά μεν το α΄ δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου, εκτάκτως δε σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούντα με τον αξιολογούμενο και εφόσον η διακοπή διήρκεσε ή θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες, πλην των περιπτώσεων διακοπής της υπηρεσιακής εξάρτησης λόγω απόσπασης του αξιωματικού για εκπαίδευση στις διάφορες Σχολές Διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία στη θέση του συντάκτη τοποθετηθεί αξιωματικός ανώτερος ή αρχαιότερος απ’ αυτόν, χωρίς αυτός να μετακινηθεί .
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι αξιωματικοί κρίνονται τακτικώς κατά το χρονικό διάστημα από 21 Ιανουαρίου μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους και εκτάκτως, στις περιπτώσεις, που προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Το β΄ δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους καταρτίζεται πίνακας των αξιωματικών που κρίνονται στις τακτικές κρίσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος κοινοποιείται στις Υπηρεσίες προς ενημέρωση των κρινομένων αξιωματικών με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας .
4.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Τα συμβούλια κρίσεων συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσα στο α΄ δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ανώτερος αξιωματικός ως Γραμματέας των συμβουλίων με τον αναπληρωτή του, καθώς και αναπληρωματικά μέλη των συμβουλίων ισάριθμα προς τα τακτικά, πλην του Αρχηγού ο οποίος δεν αναπληρώνεται Όταν δεν υπάρχουν Αντιστράτηγοι Αστυνομίας ή Υποστράτηγοι Αστυνομίας, για τη συγκρότηση των συμβουλίων κρίσεων, ορίζονται, στη θέση των Αντιστρατήγων ομοιόβαθμοι του Στρατού Ξηράς και στη θέση των Υποστρατήγων, Ταξίαρχοι Αστυνομίας Τα προερχόμενα από το Στρατό Ξηράς τακτικά και αναπληρωματικά μέλη προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
5.  
  Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 36 του ιδίου ως άνω Προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: 7 Οι τακτικές κρίσεις αρχίζουν από το βαθμό του Αντιστρατήγου και συνεχίζονται διαδοχικά στους λοιπούς βαθμούς προς τη βάση της ιεραρχίας, από τα αρμόδια συμβούλια, ανασυγκροτούμενα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αφού δημοσιευθούν κάθε φορά τα εκδιδόμενα σε εκτέλεση των πινάκων των συμβουλίων Προεδρικά διατάγματα για τους αξιωματικούς του ανωτέρου βαθμού, με εξαίρεση τις κρίσεις των αξιωματικών από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και κάτω, για τις οποίες δεν είναι απαραίτητο να τηρηθεί η διαδικασία της δημοσίευσης των εκδιδομένων σε εκτέλεση των πινάκων των συμβουλίων Προεδρικών διαταγμάτων. 8 Οι εργασίες των συμβουλίων περατώνονται μέχρι την 20η Φεβρουαρίου, παράταση δε αυτών μέχρι ένα μήνα είναι δυνατή, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ύστερα από πρόταση του Αρχηγού .
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 100/2003 (Α΄94)"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του Π.δ. 100/2003, αντικαθίσταται ως εξής: Οι ανώτατοι και οι ανώτεροι Αξιωματικοί δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης από 1 μέχρι και 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού το αργότερο μέχρι 30 Δεκεμβρίου
Άρθρο 3 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι ανώτατοι Αξιωματικοί, Αστυνομικοί Διευθυντές και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό τους στο πλαίσιο των τακτικών κρίσεων, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, κρίνονται και προάγονται εφόσον συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους μέχρι τέλος Απριλίου του έτους διενέργειας των τακτικών κρίσεων
2.  
  Το έτος αξιολόγησης για το 2015 αρχίζει την 21η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης για το έτος 2015 συντάσσονται και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. Το έτος αξιολόγησης για το 2016 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου του ιδίου έτους.
3.  
  Η συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσεων και η κατάρτιση του πίνακα κρινόμενων Αξιωματικών για το έτος 2016, εφόσον δεν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα πραγματοποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος
4.  
  Οι ανώτατοι και οι ανώτεροι Αξιωματικοί, στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων έτους 2016, δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης, εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται άμεσα από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ6 από 25.09.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
 • Την υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/23-α΄/12.01.2016 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), όπως ισχύουν.
 • Την υπ’ αριθ. 14/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. δ΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/ 2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 24/1997. 1998/36 1998
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. 2003/100 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2016/81 2016
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018