«Ρυθμίσεις διενέργειας αλιείας εντός της μη ενοικιαζόμενης ή μη παραχωρημένης περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζεται η διενέργεια αλιείας εντός της μη ενοικιαζόμενης ή μη παραχωρημένης εκάστοτε περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού, που εκτείνεται από την λιμνοθάλασσα Ανατολικής Κλείσοβας έως και τη λιμνοθάλασσα Παλαιοποτάμου, συμπεριλαμβανομένων και των υπαρχόντων και μελλοντικών διαύλων, με σκοπό την ορθολογική αλιευτική διαχείριση της περιοχής
Άρθρο 2 "Ελεύθεροι αλιείς - Άδειες"
1.  
  Η αλιεία εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1 ασκείται μόνο από τους ελεύθερους αλιείς της παραγράφου 2, που είναι εφοδιασμένοι με την Ατομική Άδεια Ελεύθερου Αλιέα λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού της παραγράφου 3 και όπου απαιτείται με την άδεια σκάφους εσωτερικών υδάτων και την άδεια αλίευσης σκάφους λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού της παραγράφου 6, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε δικαιώματος προς το Δημόσιο και προς τους μισθωτές των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων
2.  
  Ελεύθεροι Αλιείς χαρακτηρίζονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αλιείς σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 1361/1983, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. Είναι δημότες μόνιμοι κάτοικοι:
 2. αα) της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ββ) της Δημοτικής Κοινότητας Αιτωλικού της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ή γγ) της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
 3. Έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους
 4. Αποκομίζουν από την αλιεία τα δύο τρίτα τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους.
 5. Για τους νεοεισερχόμενους αλιείς, η πλήρωση της προϋπόθεσης της περίπτωσης αυτής απαιτείται κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας της παραγράφου 3, σύμφωνα με την παράγραφο 4, και εφεξής.
3.  
  Οι Ελεύθεροι Αλιείς της παραγράφου 2 υποχρεούνται να εφοδιάζονται με ειδική άδεια υπό τον τίτλο «Ατομική Άδεια Ελεύθερου Αλιέα λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού», η οποία χορηγείται από την αρμόδια για την έκδοση αδειών αλιείας Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, μετά από κατάθεση στην υπηρεσία αυτή σχετικής αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με τα οποία πιστοποιείται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2:
 1. Βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας με την οποία πιστοποιείται αρμοδίως ότι είναι δημότες μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών της περίπτωσης 2α
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βεβαίωση αγροτικού συλλόγου της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1361/1987, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) και ισχύει.
 4. Αντίγραφο της πιο πρόσφατης δήλωσης φόρου εισοδήματος, από την οποία προκύπτει το συνολικό ετήσιο εισόδημα από κάθε πηγή
4.  
  Η χρονική διάρκεια της ισχύος της άδειας της παραγράφου 3 είναι διετής και ανανεώνεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν τη λήξη της, σύμφωνα με τη διαδικασία έκδοσης της άδειας της παραγράφου 3
5.  
  Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εγγράφου της άδειας της παραγράφου 3, η αντικατάσταση της ενεργείται από την εκδούσα αυτήν αρχή, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του περί απώλειας ή φθοράς της άδειας, και επιπλέον, σε περίπτωση φθοράς, από την προς αντικατάσταση φθαρείσα άδεια
6.  
  Η αλιεία με σκάφος, εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1, επιτρέπεται από τους ελεύθερους αλιείς της παραγράφου 1 που είναι εφοδιασμένοι με την ατομική άδεια της παραγράφου 3, και μόνο με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος κυριότητας τους, το οποίο είναι εφοδιασμένο: α) με άδεια σκάφους εσωτερικών υδάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) και β) με άδεια υπό τον τίτλο «άδεια αλίευσης σκάφους λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού», στην οποία αναγράφονται ο αριθμός μητρώου αλιευτικών σκαφών (ΑΜΑΣ-Λ), τα αλιευτικά εργαλεία και οι όροι χρήσης τους σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. Η άδεια αλίευσης σκάφους λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού χορηγείται από την αρμόδια για την έκδοση αδειών αλιείας Υπηρεσία της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, μετά από την υποβολή σε αυτήν σχετικής αίτησης του ελεύθερου αλιέα της παραγράφου 2 που έχει εφοδιασθεί με την Ατομική Άδεια Ελεύθερου Αλιέα λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού της παραγράφου 3, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος. Στην αίτηση αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του σκάφους και ο αλιευτικός εξοπλισμός του. Η άδεια αλίευσης σκάφους λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού επιδεικνύεται πάντα κατά τη διενέργεια ελέγχων μαζί με την άδεια σκάφους εσωτερικών υδάτων, έχει ισχύ μόνο εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1 και η ισχύς της παύει ή αναστέλλεται αν παύσει ή ανασταλεί η ισχύς της άδειας σκάφους εσωτερικών υδάτων.
7.  
  Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αλίευσης σκάφους λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού της παραγράφου 6 είναι διετής και ανανεώνεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν τη λήξη της, σύμφωνα με τη διαδικασία έκδοσης της άδειας αυτής της παραγράφου 6. Η αρμόδια για την έκδοση των αδειών αλίευσης σκάφους λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού Υπηρεσία της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας τηρεί καταστάσεις ανανέωσης αυτών και καταγράφει σε αυτές τυχόν αλλαγές του σκάφους.
8.  
  Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εγγράφου της άδειας αλίευσης σκάφους λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού της παραγράφου 6, η αντικατάσταση της ενεργείται από την εκδούσα αυτήν αρχή, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του περί απώλειας ή φθοράς της άδειας, και επιπλέον σε περίπτωση φθοράς, από την προς αντικατάσταση φθαρείσα άδεια
9.  
  Ο ελεύθερος αλιέας, μετά την έκδοση της άδειας αλίευσης σκάφους λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού της παραγράφου 6, υποχρεούται αμελλητί να βάψει το σκάφος με μπλε χρώμα και να αναγράψει πάνω σε αυτό με ευδιάκριτο τρόπο τον αριθμό του αλιευτικού μητρώου εσωτερικών υδάτων (ΑΜΑΣ-Λ)
Άρθρο 3 "Άσκηση επαγγελματικής αλιείας Επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία"
1.  
  Η επαγγελματική αλιεία εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1 επιτρέπεται μόνο με τα κάτωθι εργαλεία:
 1. Πολυάγκιστρο λεπτό (παραγάδι), μέγιστου μήκους έως 1500 μέτρα, με 2000 αγκίστρια κατ’ ανώτατο όριο
 2. Καμάκι άνευ φωτός
 3. Καμάκι με τη βοήθεια φωτιστικής συσκευής, έντασης φωτός μέχρι χίλια διακόσια (1200) κηρία
 4. Σταφνοκάρι, παραδοσιακό αλιευτικό εργαλείο οριζόμενο ως εξής:
 5. παραλληλόγραμμο απλάδι δίχτυ επιφάνειας 20 έως 50 τετραγωνικών μέτρων που έχει εύρος ανοίγματος ματιού από 5 έως 30 χιλιοστά, μετρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008 στερεωμένο σε ξύλινους ή μεταλλικούς τοξωτούς βραχίονες ενωμένους στο κέντρο τους
 6. Καλαμίδι
 7. Εργαλεία ή μέσα που φέρουν κοινή ονομασία «βαντάκια», «τράϊνες» και «τονιές», οριζόμενα ως εξής:
  • «βαντάκια»:
  • θύσανοι από αρμυρίκια όγκου μικρότερου του 0,5 κυβικού μέτρου που τοποθετούνται σε αβαθείς περιοχές,
  • «τράινες»:
  • ή συρτές από πετονιές μήκους 10 έως 30 μέτρων με τεχνητό ή ζωντανό δόλωμα,
  • «τονιές»:
  • πετονιές μήκους έως 5 μέτρων με ζωντανό δόλωμα, τοποθετημένες σε καλάμια στερεωμένα στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας
 8. Μόνο για τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, δίχτυα απλάδια ή μανωμένα, με ελάχιστο άνοιγμα ματιού 40 χιλιοστά μετρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008 και μήκους έως 550 μέτρα ανά επαγγελματικό σκάφος, με άλτος έως 5 μέτρα.
 9. Δεν επιτρέπεται η χρήση κλαμπάνου.
 10. Αθερινόδιχτο αποκλειστικά για αλιεία αθερίνας (Αtherina bοyeri), με δίχτυ απλάδι, με ελάχιστο άνοιγμα ματιού 16 χιλιοστά, μετρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008, μήκους έως 220 μέτρων ανά επαγγελματικό σκάφος και ύψος έως 400 (αριθμός ματιών)
2.  
  Όλα τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για αλιεία εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1 σημαίνονται με σημαδούρες χρώματος κίτρινου
3.  
  Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αντικατάσταση των εργαλείων αλιείας της παραγράφου 1 με άλλα παρόμοιας φύσης εργαλεία
Άρθρο 4 "Περιορισμοί επαγγελματικής αλιείας"
1.  
  Η επαγγελματική αλιεία εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1, επιτρέπεται με όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 εργαλεία, πλην εκείνου της περίπτωσης (γ) του άρθρου 3, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, και με το εργαλείο της περίπτωσης (γ) από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου, ανά εικοσιτετράωρο, σε απόσταση 350 μέτρων από τους καθολικούς φραγμούς, περιμετρικά των εσωτερικών ορίων στομίων καθώς και παντός τύπου ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και σε απόσταση 100 μέτρων εκ των ιχθυοφραγμών και με τους κάτωθι χρονικούς και τεχνικούς προσδιορισμούς:
 1. Με λεπτό πολυάγκιστρο (παραγάδι) όλο το έτος
 2. Με καμάκι άνευ φωτός όλο το έτος
 3. Με καμάκι με τη βοήθεια φωτός από την 1η Οκτωβρίου έως την 28η Φεβρουαρίου του επομένου έτους.
 4. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού και στην περιοχή της Νίδοβας μέχρι και τη θέση των παλαιών φραγμών Ιχθυοτροφείου Πόρου επιτρέπεται η αλιεία με καμάκι με τη βοήθεια του φωτός καθ’ όλο το έτος.
 5. Με σταφνοκάρι όλο το έτος
 6. Με καλαμίδι και λοιπά εργαλεία ή μέσα που φέρουν την κοινή ονομασία «βαντάκια», «τράινες», «τονιές» όλο το έτος
 7. Με δίχτυα αποκλειστικά και μόνο στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και σε απόσταση 300 μέτρων από τις γέφυρες του Αιτωλικού και 50 μέτρων από τη βόρεια ακτή όλο το έτος πλην της περιόδου από 15 Μαρτίου έως 15 Μαίου
 8. Με αθερινόδιχτο αποκλειστικά για αλιεία αθερίνας για την περίοδο από 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους έως 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μέτρων από παντός τύπου ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις.
2.  
  Η επαγγελματική αλιεία εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1, με σκάφη, τα οποία διαθέτουν ιπποδύναμη μηχανής μικρότερη των 15 ΚW επιτρέπεται μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους
3.  
  Απαγορεύεται η επαγγελματική αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο στο θαλάσσιο χώρο έξω από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού, το χρονικό διάστημα που τα ιχθυοτροφεία της περιοχής είναι κλειστά και δεν εσοδεύουν σε απόσταση μικρότερη των 250 μέτρων περιμετρικά των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων, και σε απόσταση 50 μέτρων από τους ιχθυοφραγμούς και από τις λουρονησίδες
4.  
  Απαγορεύεται η επαγγελματική αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο στο θαλάσσιο χώρο έξω από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού, τη χρονική περίοδο που τα ιχθυοτροφεία της περιοχής είναι ανοικτά και εσοδεύουν, σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τη νοητή γραμμή που ενώνει το εσοδευτικό στόμιο του Διαύλου της Ανατολικής Κλείσοβας, μέχρι και το δυτικό στόμιο του Παλαιοποτάμου πλην του εργαλείου παραγάδι το οποίο απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων
5.  
  Η διενέργεια αλιείας στις αβαθείς εκτάσεις, ένθεν και ένθεν του διαύλου του λιμένος Μεσολογγίου, επιτρέπεται με τα αλιευτικά εργαλεία του άρθρου 3, κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Ιουνίου κάθε έτους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
Άρθρο 5 "Άσκηση μη επαγγελματικής αλιείας"
1.  
  Η ερασιτεχνική αλιεία εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1 επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του π.δ. 373/1985 (Α΄ 131), όπως κάθε φορά ισχύουν.
2.  
  Η διενέργεια αθλητικής αλιείας εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1 επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 4 παρ. 1 και 5 του π.δ. 373/85, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 6 "Κυρώσεις- Ποινές"
1.  
  Οι παραβάτες του παρόντος διατάγματος τιμωρούνται με τις κυρώσεις και τις ποινές των άρθρων 11 και 17 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 7 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν αλιεία εντός της περιοχής που καθορίζεται στο άρθρο 1, υποχρεούνται να εφοδιασθούν με τις άδειες Ελεύθερου Αλιέα λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού και αλίευσης σκάφους λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου — Αιτωλικού που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο των έξι μηνών, για την αλιεία στην περιοχή που καθορίζεται στο άρθρο 1, ισχύουν οι διατάξεις του β.δ. 435/70 (Α΄ 142), με βάση τις οποίες ήδη ασκείται η αλιεία.
Άρθρο 8 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος, καταργείται το β.δ. 435/70 (Α΄ 142).
Άρθρο 9 "Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός κώδιξ» (ΦΕΚ Α΄ 27), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 221). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).
 • Το προεδρικό διάταγμα 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 116).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο αριθμ. 261/24-10-2014 πρακτικό του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αρ. 37/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων