ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/41

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Μεταφορά μίας (1) οργανικής θέσης Εμπειρογνώμονα από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στις Βρυξέλλες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεταφορά μίας (1) οργανικής θέσης Εμπειρογνώμονα από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Τροποποιείται η σύνθεση του προσωπικού της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του Π.δ. 194/1998 «Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών» (Α΄ 144) (Πίνακας Α΄ Πρεσβείες-Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Ενότητα Μόνιμες Αντιπροσωπείες παράγραφος 4) με τη μεταφορά μίας (1) οργανικής θέσης Εμπειρογνώμονα από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες η σύνθεση της οποίας ανακαθορίστηκε με το άρθρο 3 του Π.δ. 56/2011 «Τροποποίηση Π.δ. 194/1998 (Α΄ 144), κατάργηση Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 141).
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015),
 • Την υπ’ αριθ. Υ21/06.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη» (Β΄ 2144),
 • Την υπ’ αριθ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168),
 • Τηνυπ’ αριθ. Φ. 083/ΑΣ 1604/24.02.2016 εισήγηση του ΣΤ΄ Γενικού Διευθυντού Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών,
 • Τις υπ’ αριθ. ΜΕ.2/085/0719/12.502/14.01.2016 (Α.Δ.Α. 6ΣΩ4Ε-ΕΦ1), ΜΕ.2/085/0723/120.499/14.01.2016 (Α.Δ.Α. 6ΩΤ6Ε-Τ47) και ΜΕ.2/085/0248/120.10/11.12.2015 (Α.Δ.Α. 6ΓΑΣΕ-Α17) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών,
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πρόσθετη δαπάνη: α) για το τρέχον έτος ύψους 13,777,30 Ευρώ περίπου (Φορέας 09-120, Κ.Α,Ε, 0719, 0723, 0248) και β) για κάθε επόμενο έτος ύψους 5.600 Ευρώ περίπου (Φορέας 09-120, Κ.Α.Ε. 0248) και γ) η πρόσθετη ετήσια δαπάνη που προκαλείται κατά τα επόμενα έτη θα προσαυξάνεται ανά διετία με το ποσό των 58.320 Ευρώ περίπου και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για το σκοπό αυτό και είναι εντός των ορίων του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής,
 • Την 170/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ21 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία