ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/45

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-04-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-04-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-04-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης"
1.  
  Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύεται Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών. Η ανωτέρω κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο του Τμήματος.
2.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας της ανωτέρω Κατεύθυνσης ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθ. 2897/7-11-2014, συνεδρίασή της.
 • Το υπ’ αριθ. 57370/Ζ1/7-4-2015 έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διατύπωση γνώμης επί της απόφασης της οικείας Συγκλήτου για ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ιδρύματος.
 • Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 4009/ 2011 όπως ισχύει, προθεσμία, χωρίς το Συμβούλιο του ιδρύματος να διατυπώσει γνώμη επί του ερωτήματος που διατυπώθηκε με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Το υπ’ αριθ. 100039/Ζ1/24-6-2015 έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή, για την ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (συνεδρίαση 22/13-7-2015) που απεστάλη με το υπ’ αριθ. 1081/15-7-2015 έγγραφο της Προέδρου της.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη ύψους 25.000 € περίπου για το έτος 2016 ως ακολούθως: α) δαπάνη ύψους 11.320 € περίπου για κάλυψη δαπανών λειτουργικών εξόδων, β) δαπάνη ύψους 13.888 € περίπου άπαξ, για δαπάνες εξοπλισμού και γ) για κάθε επόμενο έτος δαπάνες ύψους 7.000 € περίπου. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ. (ΚΑΕ 4121).
 • Την 85/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις α. Των παρ. 6 και 10α του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 95), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 • Την υπ’ αριθ. Υ21/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη» (Β΄ 2144).
 • Την υπ’ αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
 • Την υπ’ αριθ. Υ27/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου (Β΄ 2168) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Υ99/28-12-2015 (Β΄ 2869) και Υ134/15-3-2016 (Β΄ 711) αποφάσεις.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ21 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ27 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ27 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ29 2015
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία