Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1 "Προσθήκη Τμήματος"
1.  
  Στα Τμήματα των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 1γ΄ του άρθρου 3 του Ν. 1158/1981, προστίθεται και έβδομο (7ο) Τμήμα, το Τμήμα Μοντάζ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 2 "Σχολικό και διδακτικό έτος"
1.  
  Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31η Αυγούστου του επόμενου έτους, διαιρείται δε σε δύο (2) διδακτικές περιόδους (εξάμηνα) και την περίοδο των θερινών διακοπών. Κάθε διδακτική περίοδος περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και μέχρι τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων. Οι δύο διδακτικές περίοδοι αποτελούν το διδακτικό έτος.
2.  
  Η διδασκαλία των μαθημάτων της α΄ περιόδου (χειμερινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου και λήγει μετά τη συμπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων, της δε β΄ περιόδου (εαρινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων της α΄ περιόδου και λήγει μετά τη συμπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων
3.  
  Για τη συμπλήρωση της διδασκαλίας ή τη διενέργεια εξετάσεων μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στις παρ. 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παρατείνονται οι διδακτικές περίοδοι με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 3 "Εορτολόγιο"
1.  
  Οι Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας-Τηλεόρασης αργούν:
 1. Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, για το ίδιο χρονικό διάστημα που ισχύει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 2. Κατά τις διακοπές του Πάσχα οι οποίες αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά
 3. Κατά τις θερινές διακοπές οι οποίες αρχίζουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ιουνίου και λήγουν στις 31 Αυγούστου
2.  
  Οι Σχολές αργούν και κατά τις λοιπές εξαιρετέες εορτές και ημέρες αργίας που ισχύουν για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 4 "Εγγραφές - Προθεσμίες εγγραφών"
1.  
  Οι σπουδαστές εγγράφονται με αίτησή τους, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο τους όπως είναι γραμμένο στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια των ΟΤΑ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στις οικείες διατάξεις
2.  
  Στο Α΄ έτος εγγράφονται οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις και οι απορριφθέντες του έτους αυτού
3.  
  Στο Β΄ και Γ΄ έτος εγγράφονται οι προαχθέντες από το προηγούμενο έτος, οι απορριφθέντες αυτού του έτους και οι καταταγέντες σ αυτά, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις
4.  
  Οι εγγραφές των σπουδαστών αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 30 του ίδιου μήνα. Ειδικότερα οι εγγραφές των σπουδαστών οι οποίοι πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις ή έλαβαν μέρος στις κατατακτήριες ή επαναληπτικές εξετάσεις, πραγματοποιούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των αποτελεσμάτων.
5.  
  Ο Διευθυντής της Σχολής δύναται για εξαιρετικούς λόγους, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης σπουδαστή, να επιτρέψει την εγγραφή του, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών από τις προθεσμίες της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
6.  
  Εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, δύναται ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού να παρατείνει αιτιολογημένα για γενικότερους λόγους την προθεσμία εγγραφών πέρα από τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου, αλλά η παράταση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης των προθεσμιών αυτών.
7.  
  Εφόσον ο σπουδαστής δεν εγγραφεί σε ένα έτος εντός των ανωτέρω προθεσμιών, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του έτους αυτού ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις
Άρθρο 5 "Εξετάσεις"
1.  
  Εισαγωγικές εξετάσεις
 1. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων των υποψηφίων
 2. Οι εισαγωγικές είναι γραπτές εξετάσεις γενικού γνωστικού περιεχομένου, καθώς και εξετάσεις των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων στην ειδικότητα της επιλογής τους
 3. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζει, κάθε έτος, το πρόγραμμα των εξετάσεων με προκήρυξη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981, όπως συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219).
 4. Η ανωτέρω προκήρυξη ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων και τοιχοκολλάται στην είσοδο των κτιρίων των εξεταστικών κέντρων και των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας-Τηλεόρασης.
 5. Με την προκήρυξη καθορίζονται οι μέρες, τα εξεταστικά κέντρα, οι ώρες ενάρξεως των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η διάρκεια εξετάσεως κάθε μαθήματος.
 6. Ο χρόνος εξετάσεως μετριέται από το πέρας της εκφώνησης του θέματος στους εξεταζόμενους.
 7. Επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 75 μονάδες σε σύνολο 100 στις εξετάσεις γνωστικού περιεχομένου και τουλάχιστον 50 μονάδες σε σύνολο 100 στις εξετάσεις καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.
 8. Οι επιτυχόντες δύνανται να εγγράφονται στο Τμήμα των Κινηματογραφικών Σχολών που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.
 9. Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθημα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την εξεταστική Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα
 10. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την επικύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού των ονομαστικών πινάκων των εισαγομένων σε κάθε Τμήμα που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.
 11. Οι πίνακες δημοσιεύονται και ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και τοιχοκολλώνται στις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας-Τηλεόρασης.
 12. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών των εισαγωγικών εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7β του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 271).
2.  
  Κατατακτήριες εξετάσεις
 1. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 20 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, ισότιμων ή συναφών, της αλλοδαπής
 2. Οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλονται στη Σχολή που επιλέγουν να φοιτήσουν από 1η μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών και τα σχετικά πιστοποιητικά.
 3. Η ενδιαφερόμενη Σχολή υποβάλλει τα δικαιολογητικά αυτά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
 4. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1158/1981 στο δεύτερο ή τρίτο έτος σπουδών, αφού εξεταστούν στα μαθήματα που διδάσκονται στα έτη αυτά.
 5. Στις κατατακτήριες εξετάσεις συμμετέχουν επίσης διπλωματούχοι των Τμημάτων των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης, οι οποίοι μπορούν να καταταγούν μέχρι και στο δεύτερο έτος άλλου Τμήματος της ίδιας Σχολής, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Άρμα Θέσπιδος» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47).
3.  
  Προαγωγικές εξετάσεις
 1. Οι προαγωγικές εξετάσεις, εκτός της περίπτωσης των μαθημάτων που διδάσκονται μόνο κατά τη διάρκεια της α΄ διδακτικής περιόδου, διενεργούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων της β΄ διδακτικής περιόδου.
 2. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής, με τη συνεργασία των Καθηγητών.
 3. Ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις εξετάσεις των κυρίων και δευτερευόντων μαθημάτων, οι οποίες μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή κρίνει ο εκπαιδευτικός του εκάστοτε μαθήματος (απαλλακτική εργασία, προφορικές, γραπτές ή μεικτές εξετάσεις κ.λπ.).
 4. Κατά τις προαγωγικές εξετάσεις οι σπουδαστές εξετάζονται στην ύλη της οποίας η διδασκαλία είναι υποχρεωτική για το έτος σπουδών τους, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων
 5. Η συμμετοχή των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική.
 6. Από τις εξετάσεις αποκλείονται σπουδαστές με ελλιπή φοίτηση.
 7. Σπουδαστής που απουσιάζει σε εξεταζόμενο μάθημα, λαμβάνει στο μάθημα αυτό μονάδα.
 8. Οι σπουδαστές που απουσίασαν δικαιολογημένα, βάσει επίσημων αποδεικτικών στοιχείων τα οποία κρίνονται από το Σύλλογο των Καθηγητών, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
 9. Η Σχολή καταρτίζει πίνακες των σπουδαστών που δικαιούνται συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις και αυτών που αποκλείονται από τις εξετάσεις λόγω ελλιπούς φοίτησης.
 10. Οι πίνακες επικυρώνονται από το Διευθυντή της Σχολής και τοιχοκολλώνται στο χώρο ανακοινώσεων της Σχολής.
 11. Για την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών διεξάγονται από το Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής, μετά τη λήξη των μαθημάτων της α΄ διδακτικής περιόδου (χειμερινό εξάμηνο), εξετάσεις στην ύλη των μαθημάτων που διδάχθηκαν.
 12. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι μέχρι τρεις (3) εβδομάδες.
 13. Ο βαθμός της προόδου κάθε μαθήματος προστίθεται στο βαθμό της προαγωγικής εξέτασης.
 14. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με το δύο (2) και εξάγεται ο προαγωγικός βαθμός του μαθήματος.
 15. Σπουδαστής προάγεται στο επόμενο έτος αν λάβει σε κάθε μάθημα προαγωγικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
 16. Παραπέμπεται δε σε επαναληπτική προαγωγική εξέταση στα μαθήματα που έλαβε βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5).
 17. Στην περίπτωση που ορισμένο μάθημα διδάσκεται μόνο κατά τη διάρκεια της α΄ διδακτικής περιόδου (χειμερινό εξάμηνο), ο βαθμός της προόδου συνιστά τον προαγωγικό βαθμό του μαθήματος.
 18. Στην περίπτωση που ορισμένο μάθημα διδάσκεται μόνο κατά τη διάρκεια της β΄ διδακτικής περιόδου (εαρινό εξάμηνο), ο βαθμός της προαγωγικής εξέτασης συνιστά τον προαγωγικό βαθμό του μαθήματος.
 19. Στον προαγωγικό βαθμό κάθε μαθήματος συνεκτιμάται και η επίδοση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της α΄ και β΄ διδακτικής περιόδου.
 20. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για την ελλιπή φοίτηση εφαρμόζονται και για την εξέταση των μαθημάτων που διδάσκονται μόνο κατά τη διάρκεια της μιας εκ των δύο διδακτικών περιόδων
4.  
  Διπλωματικές εξετάσεις
 1. Οι διπλωματικές εξετάσεις διενεργούνται κατ’ αρχήν από την οικεία Σχολή στα κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα.
 2. Οι εξετάσεις από τη Σχολή, εκτός της περίπτωσης των μαθημάτων που διδάσκονται μόνο κατά τη διάρκεια της α΄ διδακτικής περιόδου, πραγματοποιούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων της β΄ διδακτικής περιόδου.
 3. Οι σπουδαστές που πέτυχαν σε όλα τα μαθήματα, παραπέμπονται για εξέταση στα κύρια μαθήματα από Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1158/1981.
 4. Οι εξετάσεις από την Επιτροπή πραγματοποιούνται τον Ιούνιο μήνα κάθε έτους.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στις διπλωματικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές που φοίτησαν και δεν αποκλείονται λόγω ελλιπούς φοίτησης
 6. Ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις διπλωματικές εξετάσεις όλων των μαθημάτων.
 7. Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
 8. Ο τρόπος εξαγωγής του προαγωγικού βαθμού κάθε μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων που διδάσκονται μόνο κατά τη διάρκεια της μιας εκ των δύο διδακτικών περιόδων, ισχύει και για την εξαγωγή του βαθμού της επίδοσης των σπουδαστών στις διπλωματικές εξετάσεις που διενεργεί ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής.
 9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για την ελλιπή φοίτηση εφαρμόζονται και για την εξέταση των μαθημάτων που διδάσκονται μόνο κατά τη διάρκεια της μιας εκ των δύο διδακτικών περιόδων
 10. Για τη συμμετοχή του σπουδαστή στις διπλωματικές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η Σχολή υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατάλογο των σπουδαστών που δικαιούνται συμμετοχής με αναλυτικούς πίνακες της επίδοσης τους σε όλα τα μαθήματα.
 11. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε κυρίου μαθήματος από τα μέλη της Επιτροπής αποτελεί το βαθμό της επίδοσης του σπουδαστή στο μάθημα αυτό.
 12. Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5).
 13. Σπουδαστής που δεν έλαβε το βαθμό πέντε (5) σε οποιοδήποτε μάθημα κατά τις εξετάσεις που διενεργεί ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής ή η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, παραπέμπεται σε επαναληπτικές διπλωματικές εξετάσεις
 14. Ο μέσος όρος των βαθμών της Επιτροπής του Υπουργείου στα κύρια μαθήματα και ο μέσος όρος των βαθμών του Συλλόγου των Καθηγητών της Σχολής στα δευτερεύοντα, αποτελούν ξεχωριστούς παράγοντες που αποδίδουν την επίδοση των σπουδαστών, η οποία αναγράφεται στα διπλώματα τους
 15. Επιτρέπεται η συμμετοχή αποφοίτων σπουδαστών στις επόμενες εξεταστικές περιόδους και μέχρι την έκδοση του διπλώματος τους, για βελτίωση βαθμολογίας
5.  
  Επαναληπτικές εξετάσεις
 1. Οι επαναληπτικές εξετάσεις διακρίνονται:
 2. (1) Σε επαναληπτικές προαγωγικές που διεξάγονται μια φορά ετησίως, από 10 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου και (2) Σε επαναληπτικές διπλωματικές που διεξάγονται δύο φορές ετησίως, από 10 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου και κατά το μήνα Φεβρουάριο
 3. Όσοι τριτοετείς σπουδαστές αποτυγχάνουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Σχολές και τις Επιτροπές δεν επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της τάξης τους, αλλά παραπέμπονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους, μέχρι και την εξεταστική περίοδο των επαναληπτικών διπλωματικών εξετάσεων του Φεβρουαρίου που έπεται του σχολικού έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνεται η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, και εξετάζονται μόνο στα μαθήματα στα οποία απέτυχαν
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές οι οποίοι παραπέμπονται λόγω ελλιπούς φοίτησης ή απουσίασαν δικαιολογημένα κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου ή έλαβαν βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5) κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου
 5. Όσοι δεν προσέρχονται στις επαναληπτικές εξετάσεις για οποιοδήποτε λόγο, λαμβάνουν μονάδα
 6. Ο τρόπος διεξαγωγής και βαθμολόγησης των σπουδαστών κατά τις προαγωγικές και διπλωματικές εξετάσεις ισχύει και για τις επαναληπτικές εξετάσεις τους
 7. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981, όπως συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219), δύνανται, για λόγους εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, να τροποποιούνται οι καθοριζόμενες με το Διάταγμα αυτό ημερομηνίες διεξαγωγής των πάσης φύσεως εξετάσεων.
Άρθρο 6 "Φοίτηση - Απουσίες"
1.  
  Η φοίτηση στις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης διαρθρώνεται σε τρία (3) έτη σπουδών. Η ανώτατη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη σπουδών εκτός εάν συντρέχουν τεκμηριωμένοι λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας και μόνο με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και για χρονικό διάστημα που εκείνο θα ορίσει κατά περίπτωση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις εισαγωγής με κατατακτήριες εξετάσεις, με το ελάχιστο και το ανώτατο όριο φοίτησης να εξαρτώνται από το έτος κατάταξης του σπουδαστή.
2.  
  Η σπουδαστική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή του σπουδαστή στη Σχολή και διατηρείται μέχρι τη λήψη του διπλώματος του ή αλλιώς μέχρι τη λήξη των επαναληπτικών διπλωματικών εξετάσεων του Φεβρουαρίου που έπεται του σχολικού έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνεται η ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Ο σπουδαστής που μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του χάνει τη σπουδαστική του ιδιότητα και διαγράφεται αυτοδικαίως από τη Σχολή. Για την απώλεια της σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Σχολή, στην οποία βεβαιώνονται συγχρόνως και τα μαθήματα στα οποία ο σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς. Η πράξη αυτή υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος τη θεωρεί κατά το δεύτερο σκέλος της.
3.  
  Η παρακολούθηση των διδασκόμενων θεωρητικών μαθημάτων και των ασκήσεων - εργαστηρίων κάθε Τμήματος είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές του Τμήματος αυτού. Η τακτική φοίτηση αποδεικνύεται από δελτία απουσιών τα οποία τηρούνται από τους Καθηγητές της Σχολής.
4.  
  Οι απουσίες υπολογίζονται ανά μία για κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος στη θεωρία και στις ασκήσεις - εργαστήρια και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών που παραδίδονται από τους Καθηγητές μετά τη λήξη των μαθημάτων του μήνα στη Γραμματεία της Σχολής
Άρθρο 7 "Ελλιπής φοίτηση και συνέπεια αυτής"
1.  
  Η φοίτηση των σπουδαστών λογίζεται ελλιπής στις εξής περιπτώσεις:
 1. Αν ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια του έτους ή του εξαμήνου σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται σε μια από τις δύο διδακτικές περιόδους, σημείωσε, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αιτία, απουσίες περισσότερες από το 1/6 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν για κάθε κύριο μάθημα ή περισσότερες από το 1/4 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας για κάθε δευτερεύον μάθημα.
 2. Ειδικά όμως για τις ασκήσεις - εργαστηριακά μαθήματα, ανεξάρτητα αν είναι κύρια ή δευτερεύοντα, η φοίτηση λογίζεται ελλιπής σε περίπτωση που ο σπουδαστής σημείωσε απουσίες περισσότερες από το 1/12 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας.
 3. Αν κατά τη διάρκεια του έτους συγκέντρωσε σύνολο απουσιών μεγαλύτερο από το 1/4 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν
2.  
  Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο σπουδαστής αποκλείεται από τις εξετάσεις του Ιουνίου και παραπέμπεται για εξέταση το μήνα Σεπτέμβριο. Αν ο σπουδαστής εμπίπτει στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αποκλείεται των εξετάσεων του Ιουνίου και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και υποχρεώνεται να επαναλάβει όλα τα μαθήματα του έτους στο οποίο φοιτά.
3.  
  Πριν από τη διεξαγωγή των προαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων η Γραμματεία της Σχολής καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναφέρεται η ελλιπής φοίτηση των σπουδαστών. Ο πίνακας υπογράφεται από το Διευθυντή της Σχολής και τοποθετείται στη θέση ανακοινώσεων της Σχολής για ενημέρωση των σπουδαστών.
Άρθρο 8 "Βαθμολογική Κλίμακα"
1.  
  Η επίδοση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους βαθμολογείται με τους βαθμούς από ένα (1) μέχρι δέκα (10). Ο κατώτερος προαγωγικός βαθμός, δηλαδή η βάση, είναι το πέντε (5) Καλώς.
2.  
  Οι ανωτέρω βαθμοί αξιολογούνται ως εξής: α) Άριστα από 8,5 έως 10
 1. Λίαν Καλώς από 7,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανόμενο, γ) Καλώς από 5 έως 7,5 μη συμπεριλαμβανόμενο, δ) Κακώς από 1 έως 5 μη συμπεριλαμβανόμενο
Άρθρο 9 "Κατάθεση Βαθμολογίας"
1.  
  Οι βαθμοί προόδου των σπουδαστών γράφονται ολογράφως και αριθμητικώς από τους Καθηγητές των μαθημάτων σε δελτία ποιότητας τα οποία, αφού υπογραφούν, παραδίδονται, μετά τη λήξη των εξετάσεων του Φεβρουαρίου και πριν από τις προαγωγικές ή διπλωματικές εξετάσεις, στη Γραμματεία της Σχολής που είναι και η αρμόδια για τη φύλαξη τους στο αρχείο της Σχολής
2.  
  Η βαθμολογία των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Άρθρο 10 "Εκπαιδευτικές Επισκέψεις"
1.  
  Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων αποφασίζεται από το Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής
Άρθρο 11 "Μετεγγραφές"
1.  
  Οι μετεγγραφές σπουδαστών Ανωτέρων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δημοσίων ή Ιδιωτικών Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης ενεργούνται στις εξής περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει αποδοχή της Σχολής στην οποία ζητούν να μετεγγραφούν:
 1. Αν ο σπουδαστής εγγράφεται απευθείας σε άλλη Σχολή, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και μέσα στη νόμιμη προθεσμία εγγραφών
 2. Αν ο σπουδαστής μετοίκησε, μετά την έναρξη του διδακτικού έτους, σε άλλη πόλη ή άλλο δήμο της αυτής πόλεως, όπου βρίσκεται και η έδρα της Σχολής στην οποία θέλει να μετεγγραφεί.
 3. Η μετοίκηση διαπιστώνεται από δημόσιο έγγραφο ή δημόσια αρχή.
 4. Αν ο σπουδαστής δεν δύναται να συνεχίσει τη φοίτηση του λόγω κατάργησης της Σχολής ή διακοπής λειτουργίας της
2.  
  Οι αιτήσεις των σπουδαστών που εμπίπτουν στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στη νέα Σχολή που επιθυμούν να φοιτήσουν. Με την αίτηση υποβάλλεται και πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοίτησε ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο προκύπτει η σπουδαστική του κατάσταση.
3.  
  Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των σπουδαστών που εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τις Σχολές στις οποίες επιθυμούν να μετεγγραφούν, μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των σπουδαστών που εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από τις Σχολές στις οποίες επιθυμούν να μετεγγραφούν. Στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την αίτηση υποβάλλεται και πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοίτησε ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο προκύπτει η σπουδαστική του κατάσταση και ο αριθμός των απουσιών που πραγματοποίησε κατά μάθημα μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης του.
Άρθρο 12 "Τίτλοι Σπουδών"
1.  
  Στους σπουδαστές της Σχολής χορηγούνται διπλώματα του άρθρου 13 του Ν. 1158/1981 και πιστοποιητικά σπουδαστικής κατάστασης.
2.  
  Τα διπλώματα υπογράφονται από το Διευθυντή και τους Καθηγητές της Σχολής και υποβάλλονται για θεώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντός του έτους που εκδίδονται τα αποτελέσματα
3.  
  Ο τύπος του διπλώματος που χορηγείται από τις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης καθορίζεται ως εξής:
Άρθρο 13 "Ταυτότητες Σπουδών"
1.  
  Μετά τη λήξη των εγγραφών, χορηγείται από τη Σχολή σε κάθε σπουδαστή που εγγράφεται για πρώτη φορά, ταυτότητα η οποία έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σπουδαστική του ιδιότητα και χρησιμεύει για τη βεβαίωση της ιδιότητάς του αυτής. Η ταυτότητα φέρει πρόσφατη φωτογραφία του σπουδαστή και αναγράφει τον αύξοντα αριθμό μητρώου του και την ακριβή περίοδο ισχύος της. Ο τύπος της ταυτότητας καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών της Σχολής. Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της σπουδαστικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της ταυτότητας σπουδών, η οποία, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επιστρέφεται στη Σχολή.
Άρθρο 14 "Υποχρεώσεις των σπουδαστών"
1.  
  Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, υπόκεινται στους κανονισμούς της Σχολής και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται γι’ αυτούς στους νόμους και τις λοιπές κείμενες διατάξεις
2.  
  Οι σπουδαστές οφείλουν να εγγράφονται εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος και να παραλαμβάνουν τις ταυτότητές τους
3.  
  Για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τις σπουδές τους πρέπει να απευθύνονται προφορικά στους Καθηγητές τους και εγγράφως, κατά περίπτωση, στην ιεραρχία της Σχολής
4.  
  Σε περίπτωση ιδρύσεως Σπουδαστικού Συλλόγου ή αντιπροσωπευτικής Επιτροπής Σπουδαστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιείται η ίδρυση στο Διευθυντή της Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναγνώρισή τους. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως από τη Διοίκηση του Συλλόγου ή την Επιτροπή και συνοδεύεται από αντίγραφο του Καταστατικού και της δικαστικής πράξης αναγνώρισης ή αντίγραφο του Κανονισμού της Επιτροπής Σπουδαστών.
5.  
  Σπουδαστικοί Σύλλογοι ή Επιτροπές ή σπουδαστές που επιθυμούν να οργανώσουν κάθε μορφής συγκέντρωση ή εκδήλωση μέσα στη Σχολή, υποχρεώνονται να ζητήσουν και να λάβουν έγγραφη άδεια από το Διευθυντή της Σχολής. Η διενέργεια συγκέντρωσης ή εκδήλωσης χωρίς έγγραφη άδεια είναι πειθαρχικό παράπτωμα για τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου ή της Επιτροπής ή τους σπουδαστές.
Άρθρο 15 "Παραπτώματα σπουδαστών"
1.  
  Ο σπουδαστής της Σχολής διαπράττει πειθαρχικά παραπτώματα και τιμωρείται στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και τις αποφάσεις της Διοίκησης της Σχολής που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις. β) Όταν συμπεριφέρεται κατά τρόπο αναξιοπρεπή, προσβάλλει το κύρος της Σχολής και δεν αποδίδει τον οφειλόμενο σεβασμό στο προσωπικό της Σχολής. γ) Όταν κλέψει εργασία ή αντιγράψει αυτούσιο αναρτημένο υλικό από το διαδίκτυο.
Άρθρο 16 "Ποινές"
1.  
  Οι ποινές που επιβάλλονται για τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι εξής:
 1. Επίπληξη
 2. Αποβολή από ένα μάθημα μέχρι οκτώ (8) ώρες
 3. Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες
 4. Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι τριάντα (30) ημέρες
 5. Αποβολή από τη Σχολή για ολόκληρο το σχολικό έτος
 6. Αποβολή οριστική από τη Σχολή
 7. Αποβολή οριστική από όλες τις Σχολές του Κράτους
2.  
  Οι ποινές της περίπτωσης α΄ επιβάλλονται από το Διευθυντή της Σχολής, των περιπτώσεων β΄ έως και δ΄ από το Σύλλογο των Καθηγητών και των περιπτώσεων ε΄ στ΄ και ζ΄ από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόταση του Συλλόγου των Καθηγητών
3.  
  Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να τροποποιήσει τις ποινές των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και ζ΄ επιεικέστερα μετά από στοιχεία που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους
4.  
  Οι ποινές των περιπτώσεων α΄ έως και δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται ύστερα από κλήση του διωκομένου για παροχή εξηγήσεων, των δε περιπτώσεων ε΄, στ΄ και ζ΄ ύστερα από έγγραφη κλήση σε απολογία, από το Σύλλογο των Καθηγητών. Ο Σύλλογος των Καθηγητών δύναται, μετά παρέλευση ενός έτους, να διαγράψει τις πειθαρχικές ποινές που ο ίδιος ή ο Διευθυντής της Σχολής έχει επιβάλλει σε σπουδαστή, αν στο μεταξύ επέδειξε άριστη διαγωγή.
5.  
  Οι ποινές των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ επιβάλλονται όταν ο σπουδαστής επιδεικνύει, κατ’ επανάληψη, ιδιαζόντως κακή συμπεριφορά εντός της Σχολής, ή παρεμποδίζει με βίαια μέσα τη λειτουργία της Σχολής, ή χρησιμοποιεί τη σπουδαστική του ιδιότητα για δυσφήμιση αυτής. Η ποινή της περίπτωσης ζ΄ δύναται να επιβληθεί μόνον εφόσον ο σπουδαστής έχει τιμωρηθεί με τις ποινές των περιπτώσεων ε΄ ή στ΄ τρεις (3) τουλάχιστον φορές συνολικά.
6.  
  Οι απουσίες που γίνονται κατά την περίοδο της αποβολής προστίθενται στις λοιπές, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απουσιών
Άρθρο 17 "Καθήκοντα εκπαιδευτικού προσωπικού"
1.  
  Οι Καθηγητές της Σχολής οφείλουν να διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητας τους, σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκαν, να χορηγούν σημειώσεις για τα μαθήματα που διδάσκουν, να προτείνουν ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία τουλάχιστον τεσσάρων (4) συγγραμμάτων για το διδακτικό τους αντικείμενο, να τηρούν τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Διεύθυνσης της Σχολής και του Συλλόγου των Καθηγητών
2.  
  Οι Καθηγητές θέτουν υπόψη του Διευθυντή της Σχολής θέματα που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας των μαθημάτων και τη λειτουργία της Σχολής, τα οποία ο Διευθυντής εισηγείται στο Σύλλογο των Καθηγητών για τη λήψη απόφασης
Άρθρο 18 "Σύλλογος των Καθηγητών"
1.  
  Οι Καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής αποτελούν το Σύλλογο των Καθηγητών. Των συνεδριάσεων του Συλλόγου προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2.  
  Ο Σύλλογος συγκαλείται εγγράφως από το Διευθυντή της Σχολής, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και σε χρόνο που δεν παρακωλύεται η διδασκαλία των μαθημάτων. Ο Σύλλογος δύναται να συγκληθεί προφορικά, αν ζητηθεί εκτάκτως από το 1/2 των μελών του. Η έκτακτη σύγκλιση πραγματοποιείται σε δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
3.  
  Ο Σύλλογος αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην ορθή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και συνεδριάζει βάσει ημερησίας διάταξης που καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής
4.  
  Οι αποφάσεις του Συλλόγου καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών
5.  
  Ο Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά, ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
6.  
  Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Καθηγητών συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Σχολής και εκπρόσωπος του Συλλόγου των Σπουδαστών, ελλείψει δε αυτού ο εκπρόσωπος εκλέγεται από τους σπουδαστές όλων των τάξεων της Σχολής. Σε περίπτωση που ιδρυθούν περισσότεροι του ενός σπουδαστικοί σύλλογοι ή σπουδαστικός σύλλογος και αντιπροσωπευτική επιτροπή σπουδαστών, τότε στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών κατά το προηγούμενο εδάφιο συμμετέχει εκπρόσωπος του πιο αντιπροσωπευτικού οργάνου των σπουδαστών.
Άρθρο 19 "Τηρούμενα Βιβλία Σχολής"
1.  
  Για την τήρηση των λεπτομερών στοιχείων εγγραφής, φοίτησης, προόδου και διεξαγωγής των προαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων των σπουδαστών τηρούνται από τη Σχολή τα εξής βιβλία: α) Μητρώο Σπουδαστών β) Βιβλίο Επίδοσης των Σπουδαστών γ) Βιβλίο Απουσιών των Σπουδαστών δ) Βιβλίο Πειθαρχικών Ποινών ε) Μητρώο Διπλωματούχων στ) Ατομικοί Φάκελοι ή Καρτέλες Σπουδαστών και άλλοι υποβοηθητικοί φάκελοι ζ) Βιβλίο Πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών η) Πρωτόκολλο
Άρθρο 20 "Διδασκόμενα μαθήματα Πρακτικές και Εργαστηριακές Ασκήσεις Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Διδασκαλίας"
1.  
  Τα υποχρεωτικά ανά Τμήμα διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε κύρια και δευτερεύοντα. Από τα θεωρητικά, κύρια είναι όλα τα μαθήματα εκτός των Σεμιναρίων και των Μasterclasses τα οποία είναι δευτερεύοντα. Από τις ασκήσεις - εργαστήρια, για όλα τα Τμήματα εκτός του Κινουμένου Σχεδίου, κύρια είναι τα παρακάτω:.
 1. Άσκηση / Εργαστήριο:
 2. ταινία μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης έως 15΄ σε φιλμ ή βίντεο ΗD (ομαδική / συνεργασία ειδικοτήτων)
 3. Πτυχιακή Εργασία:
 4. δημιουργία ταινίας animatiοn με επιλεγμένη τεχνική διάρκειας έως 1,5΄.
 5. Από τις ασκήσεις - εργαστήρια, για το Τμήμα Κινουμένου Σχεδίου, κύρια είναι τα παρακάτω:.
2.  
  Τα υποχρεωτικά ανά Τμήμα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας τους έχουν ως εξής:
3.  
  Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Σχολή, μετά από απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών, μπορεί να προσθέσει, με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981, όπως συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219), και προαιρετικά μαθήματα που θα συντελέσουν στην αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών. Σε περίπτωση που προαιρετικό μάθημα διδάσκεται στη Σχολή, η παρακολούθηση του είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές της, χωρίς όμως ο βαθμός επίδοσης στο μάθημα αυτό να συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο σπουδών τους.
Άρθρο 21 "Προϋποθέσεις παρακολούθησης από τους τυφλούς σπουδαστές"
1.  
  Οι τυφλοί σπουδαστές με οπτική οξύτητα κάτω του 1/20, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 «Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 1, 2 και 5 του Ν. 1904/1951 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των τυφλών»» (ΦΕΚ Α΄ 191), όπως ισχύει, μπορούν να φοιτήσουν στα Τμήματα: α) Σεναρίου - Κριτικής, β) Οργάνωσης Παραγωγής, γ) Εγγραφής Ήχου.
2.  
  Οι σπουδαστές με οπτική οξύτητα πάνω του 1/10 έως και 3/10 έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα παρακάτω Τμήματα: α) Σκηνοθεσίας - Σεναρίου -Κριτικής, β) Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας, γ) Φωτογραφίας Κινηματογράφου - Τηλεόρασης, δ) Οργάνωσης Παραγωγής και ε) Εγγραφής Ήχου
3.  
  Η οπτική οξύτητα και το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς
4.  
  Οι σπουδαστές με προβλήματα όρασης μπορούν να εξεταστούν είτε προφορικά, είτε γραπτά, με επιτρεπτό χρονικό όριο εξέτασης μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους σπουδαστές και με την ανάλογη υποστηρικτική τεχνολογία
5.  
  Η διδακτική ύλη και το συνοδευτικό υλικό θα πρέπει να παρέχεται στους σπουδαστές σε μορφή με την οποία είναι εξοικειωμένοι (Βraille, μεγέθυνση, ηλεκτρονικά κ.λπ.).
Άρθρο 22 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 1γ΄ και 2 και του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 127). β) Του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 171). γ) Του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 114). δ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116). ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την από 20/1/2014 και την από 2/10/2014 σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981, όπως συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 74/2015 και 159/2015 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-04-26 Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/76
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1951/1904 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1904 1951
ΝΟΜΟΣ 1979/958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/958 1979
ΝΟΜΟΣ 1981/1158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1158 1981
Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις. 2010/3905 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία