ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/49

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται:"
1.  
  Πτυχίο Λογοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή.
2.  
  Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Λογοθεραπείας της ημεδαπής ή.
3.  
  Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Λογοθεραπευτή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2 "Αρμόδια αρχή - Υποβολή δικαιολογητικών"
1.  
  Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή ορίζεται η κατά τόπους Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα
2.  
  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι τασσόμενες προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 5 του παρόντος διατάγματος στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου
 3. Παράβολο δημοσίου ταμείου, όπως αυτό ορίζεται από την ΚΥΑ Υ7/6697/13-1-1994 (ΦΕΚ Β΄ 28), όπως ισχύει
 4. Παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 5. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
 6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου
 7. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
3.  
 1. Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους της Ε.Ε. (άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85)) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80)) ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/-ίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 του Ν. 4251/2014) ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του Ν. 4251/2014) ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν. 4251/2014) ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρο 114 του Ν. 4251/2014) ή δεκαετής άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014).
 2. Για τους πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τους πολίτες Τρίτων Χωρών, απαιτείται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και το επίσημο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ανωτάτου επιπέδου (Γ2) ή απολυτήριο ελληνικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου) ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής
Άρθρο 3 "Κωλύματα άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή Ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή"
1.  
  Δεν χορηγείται η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή σε όποιον Α. Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα:.
 1. για κακούργημα,
 2. για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νοθείας, κιβδηλείας, παραχάραξης, αισχροκέρδειας, τοκογλυφίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, ψευδορκίας, παράβαση καθήκοντος,
 3. για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών,
 4. για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,
 5. για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 6. σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του για οποιοδήποτε αδίκημα, Β. Έχει τεθεί σε πλήρη ή μερική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αστικού κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί η συμπαράσταση αυτή.
2.  
  Η βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος Λογοθεραπευτή ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον:
 1. Συντρέχει οποιαδήποτε περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
 2. Στην περίπτωση χορήγησης της βεβαίωσης λόγω πλάνης για την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων με εφαρμογή των γενικών αρχών περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων, ανεξαρτήτως της υποκειμενικής συμπεριφοράς του αιτηθέντος τη χορήγηση
Άρθρο 4 "Τήρηση Μητρώου"
1.  
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας υποχρεούνται να τηρούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος Μητρώα, σε ηλεκτρονική μορφή στα οποία καταχωρούνται οι χορηγούμενες βεβαιώσεις, αντίγραφα των οποίων κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 5 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή χορηγείται σε όποιον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος διαθέτει: Α. α) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και Ι.Τ.Ε.) ως ισότιμο και β) άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του πτυχίου ή αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετή (2ετή) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε Β. α) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και β) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Λογοθεραπείας της ημεδαπής ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπεία της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών (πλήρους φοίτησης) αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και.
 1. αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετή (2ετή) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και δ)για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Λογοθεραπεία της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, είτε Γ. α) Βεβαίωση σπουδών Λογοθεραπείας της ημεδαπής χορηγούμενη από νομίμως λειτουργήσαντα στη χώρα φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, οι κάτοχοι της οποίας έκαναν έναρξη των σπουδών τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η λειτουργία του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε Δ. α) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπεία της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών (πλήρους φοίτησης) και β) άδεια άσκησης επαγγέλματος στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου και γ) αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
2.  
  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, τα αποδεικτικά των ακαδημαϊκών τίτλων και της επαγγελματικής απασχόλησης δύνανται να έχουν εκδοθεί και μετά τη δημοσίευση του παρόντος, εντός όμως της προβλεπόμενης προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
3.  
  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, τα αποδεικτικά των ακαδημαϊκών τίτλων και της επαγγελματικής απασχόλησης προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος
4.  
  Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί υπό την ισχύ του Π.δ. 176/2014 επανακρίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Π.δ.
Άρθρο 6 "Ισχύς"
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Π.δ. 176/2014 (Α΄ 279) καταργείται. Στον Υπουργό Υγείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 2519/1997 (Α΄ 165) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4058/2012 (Α΄ 63) «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γ) του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». δ) την αριθ. Υ 25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
 • Την αριθμ. 4 απόφαση της 250ης Ολομ./14-07-2015 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, (σχετική η αριθ. Β1α/οικ. 85731/10-11-2015 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε΄ του αρθρ. 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
 • Την υπ’ αριθμ. 13/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-05-05 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/80
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/25 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/Υ7/6697 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/Υ7_6697 1994
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. 2011/3919 2011
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2012/4058 2012
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. 2014/4251 2014
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 2010/38 2010
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών. 2014/176 2014
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015