ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/5

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 305/ 1992 «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 152).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του Π.δ 305/1992 (Α΄ 152) αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος δεν κρίνονται κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις και δεν προάγονται στις ακόλουθες περιπτώσεις 1 Τελούν στην κατάσταση της διαθεσιμότητας (αυτεπάγγελτης ή μη) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.δ/τος 343/1969 (Α΄ 238). 2 Εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση. 3 Έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 4 Έχουν τεθεί στην κατάσταση της αργίας με απόλυση ή της αργίας με πρόσκαιρη παύση. 5 Έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου. 2 Οι υπαγόμενοι στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου Αξιωματικοί κρίνονται έκτακτα μετά την άρση του κωλύματος εξαιτίας του οποίου παραλείφθηκαν από τις κρίσεις και τις προαγωγές Εάν εγγραφούν σε πίνακα προακτέων, προάγονται αναδρομικά από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους και ανακτούν την αρχαιότητα τους, εκτός των θέσεων που απώλεσαν επειδή τους επιβλήθηκε η ποινή της αργίας με απόλυση .
Άρθρο 2 "Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του Π.δ 305/1992 (Α΄ 152) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:«"
4.  
  Αρμόδιοι για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των αξιωματικών και την επ’ αυτών γνωμάτευση είναι οι ακόλουθοι:
 1. Ο Αρχηγός χωρίς γνωματεύοντα για τους Υπαρχηγούς Επιχειρήσεων και Υποστήριξης και τον Διευθυντή Επιθεώρησης και Ελέγχου
 2. Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων με γνωματεύοντα τον Αρχηγό για τους Συντονιστές Επιχειρήσεων, τον Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, τον Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε), τους Διοικητές των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ), τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), τον Διοικητή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ) και τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ).
 3. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης με γνωματεύοντα τον Αρχηγό για τον Συντονιστή Υποστήριξης, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τον Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π.Σ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) και του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών.
 4. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων με γνωματεύοντα τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων για τους Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ) που υπάγονται στην περιοχή της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας, πλην του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής.
 5. Ο Συντονιστής Υποστήριξης με γνωματεύοντα τον Υπαρχηγό Υποστήριξης για τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων του Επιτελείου και τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, για τους επικεφαλής των γραφείων του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και των Υπασπιστών αυτών, για τους αξιωματικούς που υπηρετούν στα γραφεία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για τους αξιωματικούς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή άλλες πολιτικές ή στρατιωτικές Υπηρεσίες στο Νομό Αττικής και για τους λοιπούς νομούς ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης στην οποία εδρεύει η υπηρεσία με γνωματεύοντα τον οικείο Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
 6. Επίσης ο Συντονιστής Υποστήριξης συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης για τους Τμηματάρχες των οικείων Τμημάτων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με γνωματεύοντα τον Υπαρχηγό Υποστήριξης.
 7. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ) με γνωματεύοντα τον οικείο Συντονιστή Επιχειρήσεων για τους Υποδιοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, τους Διοικητές Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, τους Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, τους Προϊσταμένους των Πυροσβεστικών Συνεργείων (πλην Αθηνών) και τους Αξιωματικούς που υπηρετούν στα γραφεία και κλιμάκια των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.
 8. Ο Διοικητής της οικείας Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με γνωματεύοντα το Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης για τους Υποδιοικητές των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και τους Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Σταθμών που υπάγονται σε Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 9. Οι Διοικητές των Ε.Μ.Α.Κ με γνωματεύοντα τον οικείο Συντονιστή Επιχειρήσεων, για τους Υποδιοικητές αυτών.
 10. Οι Υποδιοικητές των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Ε.Μ.Α.Κ με γνωματεύοντες τους αντίστοιχους Διοικητές για τους αξιωματικούς που υπηρετούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες.
 11. Οι Διοικητές ή Διευθυντές αντίστοιχα του Ε.Σ.Κ.Ε, της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ), της Υγειονομικής Υπηρεσίας (ΥΓ.Υ.Π.Σ.) και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με γνωματεύοντα τους Υπαρχηγούς Επιχειρήσεων και Υποστήριξης κατά λόγο υπαγωγής, για τους αξιωματικούς που υπηρετούν σε αυτές.
 12. Για τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας συντάκτης είναι ο Διοικητής αυτής με γνωματεύοντα τον Υπαρχηγό Υποστήριξης.
 13. Ο Διευθυντής Επιθεώρησης και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.Π.Σ) για τους Αξιωματικούς που υπηρετούν σε αυτή με γνωματεύοντα τον Αρχηγό.
 14. Οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Πυροσβεστικών Συνεργείων με γνωματεύοντα τον οικείο Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης για τους αξιωματικούς που υπηρετούν σε αυτές, πλην των αξιωματικών που υπηρετούν σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, όπου γνωματεύων είναι ο Διοικητής της Διοίκησης
 15. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Επιτελείου και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας με γνωματεύοντα τον Συντονιστή Υποστήριξης για τους αξιωματικούς που υπηρετούν σε αυτές
 16. Ο αρμόδιος συντάκτης της Υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οργανικά και ο αντίστοιχα αρμόδιος γνωματεύων για τους αποσπασμένους αξιωματικούς σε διάφορες σχολές για εκπαίδευση ή στην αλλοδαπή για οποιοδήποτε λόγο.
 17. Εφόσον οι αξιολογούμενοι απουσιάζουν πέραν του διμήνου, ο συντάκτης υποχρεούται να ζητεί από την οικεία Υπηρεσία ή σχολή πληροφορίες για την επίδοση και τα ουσιαστικά τους προσόντα κατά το χρόνο της απόσπασης.
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 30 του Π.δ 305/1992 (Α΄ 152) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.δ 45/1998 (Α΄ 44), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν διανύουν τον τελικό βαθμό εξέλιξής τους και κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, τίθενται εκτός υπηρεσίας και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής τους, κατά τα προβλεπόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που περιέρχονται σε αυτό τα πρακτικά του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων κοινοποιεί εγγράφως στους κριθέντες ως ευδοκίμως τερματίσαντες ή αποστρατευτέους την απόφαση του Συμβουλίου αυτού με την αιτιολογία αυτής Οι εν λόγω αξιωματικοί δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτούς της απόφασης των οικείων Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων να προσφύγουν στα αρμόδια Δευτεροβάθμια Συμβούλια για επανάκριση Τα Δευτεροβάθμια Συμβούλια στην περίπτωση αυτή συνεδριάζουν εκτάκτως και αποφαίνονται οριστικά για τις προσφυγές αυτές εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Π.δ 305/1992 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Πυράρχου που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, ένα μήνα πριν καταληφθούν από το όριο ηλικίας, προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, με την προϋπόθεση ότι κρίνονται προακτέοι από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων και δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του Π.δ 305/1992 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου, οι οποίοι εξέρχονται από την υπηρεσία λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας, προάγονται, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον ένα έτος στον κατεχόμενο βαθμό, εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, όταν αυτός προβλέπεται για την κατηγορία τους, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα
4.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του Π.δ 305/1992 (Α΄ 152) καταργείται αναριθμούμενης της παραγράφου 6 σε 5.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις (Α΄ 258). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). γ. Του Π.δ/τος 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α΄ 167). δ. Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενική Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20). ε. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). στ. Της υπ’ αριθ. Υ5/27-01-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204). ζ. Της υπ’ αριθ. Υ6/25-9-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 24/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/343 1969
Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. 1992/305 1992
Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 305/1992 «Ρύθμιση θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 152) και άλλες διατάξεις. 1998/45 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία