ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/53

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου», μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου στο Δήμο Λέσβου Ν. Λέσβου και κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου» με έδρα τη Μυτιλήνη, στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, το οποίο καταργείται
2.  
  Το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου» με τη δημοσίευση του παρόντος υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει, και υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου
3.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το Β.δ. 14/19-1-1939 «Περί Κωδικοποιήσεως των Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α΄ 24), όπως ισχύει,
 • Την αριθμ. Υ36166/14-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα» (Β΄ 2252).
 • Την αριθμ. 767/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου Ν. Λέσβου, με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (Α΄180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και η παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000 (Α΄ 196).
 • Την αριθμ. Δ79/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της πρότασης του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98),
 • Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
 • Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116 - Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 121).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ36166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ36166 2015
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1939/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/14 1939
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία