Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός και τρόπος αξιολόγησης των μαθητών Α. ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως αξιολόγηση νοείται η συστηματική, οργανωμένη και συνεχής διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων του μαθήματος. Με άλλα λόγια, είναι η διαδικασία που αποβλέπει με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένη μεθοδολογία να προσδιορίσει συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους. Ειδικότερα, η αξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί: - Στη διερεύνηση της μαθησιακής πορείας των μαθητών σε όλα τα θέματα που προσφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. - Στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. - Στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών και τη δημιουργία κινήτρων μάθησης. - Στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή. - Στην προώθηση των ιδιαίτερων κλίσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών. - Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μαθητών. - Στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτοαξιολόγησης και στην ανάπτυξη της αίσθησης της απόκτησης υπευθυνότητας όσον αφορά τη μόρφωση του. Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του μαθητή πρέπει να είναι εξατομικευμένη και να αφορά το μαθητή συνολικά ως προσωπικότητα και όχι μόνο την επίδοση του. Β. Ο ΤΡΟΠΟΣ/ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει τη μέτρηση πολλών χαρακτηριστικών του μαθητή, ώστε να συμπληρωθεί η συνολική εικόνα του. Συμπεριλαμβάνει την επίδοση, τη συνεργασία με άλλους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, τη συμμετοχή στην τάξη και στη σχολική ζωή κτλ. Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών εξαρτάται από τους στόχους και το περιεχόμενο του εξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου. Γενικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο οι παραδοσιακοί όσο και οι σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης. Για να διαπιστωθεί ο βαθμός και η έκταση, τόσο της επίτευξης των διδακτικών στόχων όσο και της συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των μαθητών, υπάρχουν ποικίλες τεχνικές. Ενδεικτικά αναφέρονται: α. Η προφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως με ερωτήσεις που απαιτούν σύντομη (όχι μονολεκτική) ή ελεύθερη απάντηση, β. Η γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις πρέπει να είναι ιεραρχημένες ως προς το βαθμό δυσκολίας και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών κάθε σχολείου. Πάντως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία ερωτήσεων, όπως: - Ελεύθερης ανάπτυξης, - Επιλογής σωστού - λάθους, - Πολλαπλής επιλογής, - Σύντομης απάντησης, - Ερμηνείας γραφικών παραστάσεων κ.τ.λ. γ. Η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα. Συμμετοχή του μαθητή τόσο κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, όσο και στις δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Επιπλέον, η ικανότητα του μαθητή για επικοινωνία και συνεργασία στην τάξη (συμμετοχή στη συζήτηση, κανόνες διαλόγου, ανταλλαγή απόψεων και έκφραση συναισθημάτων και εμπειριών, διαπραγματευτική ικανότητα κ.ά.). δ. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες. Δίνονται εργασίες είτε ατομικές είτε ομαδικές για διάφορα, συνήθως επίκαιρα, κοινωνικά-πολιτικά-οικονομικά ζητήματα. ε. Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (prοject). Εργασίες για τη διαπίστωση της δημιουργικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών (αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών, χρήση ποικίλων πηγών, πρωτότυπη σύλληψη και παρουσίαση εργασιών κτλ). Η βαθμολογία των εργασιών μπορεί να γίνεται είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από την ομάδα, συνολικά ή από κάθε μέλος της και είναι ανάλογη με την ποιότητα της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, την δημιουργική φαντασία, την αναλυτική και συνθετική ικανότητα, την δυσκολία, καθώς και τον τρόπο παρουσίασης. στ.Το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες του μαθητή. Το εν λόγω ενδιαφέρον αναφέρεται σε ζητήματα του σχολείου (ανάληψη εργασιών, οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων κτλ.), αλλά και γενικότερα σε θέματα σχετικά με το μάθημα, ζ. Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Ζητείται από τον μαθητή να αξιολογήσει τη συμμετοχή του στο μάθημα, τις εργασίες του, την προφορική ή γραπτή εξέταση του κτλ., με τρόπο αντικειμενικό, χωρίς υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση, η. Το Ατομικό Δελτίο Εργασιών και ο φάκελος του μαθητή. Περιλαμβάνει τις εργασίες και τις δραστηριότητες του μαθητή. Η αξιολόγηση αφορά τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή. Αναφέρεται στις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που απέκτησε ο μαθητής. Ο εκπαιδευτικός, εκτός από την «Αριθμητική βαθμολογία», είναι χρήσιμο να συντάσσει για κάθε μαθητή και μια «Ποιοτική έκθεση» με βαθμολογία ως εξής: άριστα, πολύ καλά, καλά, σχεδόν καλά. Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απαραίτητη. Γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση) για να διαπιστωθεί αν επετεύχθησαν οι στόχοι του μαθήματος, δηλαδή αν οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν αποτελεσματικά το έργο τους κι αν οι μαθητές έμαθαν αυτά που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
Άρθρο 2 "Περίοδοι διδακτικού έτους"
1.  
  Το σχολικό έτος για τα Επαγγελματικά Λύκεια δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους
2.  
  Το διδακτικό έτος για τα Επαγγελματικά Λύκεια δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους
3.  
  Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις
4.  
  Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τετράμηνα:
 1. Α΄ τετράμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου,
 2. Β΄ τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
5.  
  Την τελευταία ημέρα του Β΄ τετραμήνου δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων. Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Επαγγελματικού Λυκείου αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπόμενων γραπτών εξετάσεων.
6.  
  Το πρόγραμμα των τελικών γραπτών εξετάσεων, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή/την Διευθύντρια του Επαγγελματικού Λυκείου στους μαθητές/στις μαθήτριες, τρεις (03) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων
Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων
7.  
  Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων διεξάγονται μετά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λήγουν (ολοκληρώνονται οι διαδικασίες) την 30η Ιουνίου.
Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και λήγει (ολοκληρώνονται οι διαδικασίες) την 30η Ιουνίου, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου
8.  
  Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίοδοι, μία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και μία την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η ειδική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου ισχύει.α) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος π.δ στις αρχές του Σεπτεμβρίου β) για τους παραπεμπόμενους μαθητές της Γ΄ ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) .
Άρθρο 3 "Διακοπές - Αργίες μαθητών - Σχολικές εορτές"
1.  
  Διδασκαλία μαθημάτων δε διεξάγεται και εξετάσεις δε διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:
 1. Διακοπές Χριστουγέννων από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου,
 2. Διακοπές Πάσχα από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά
 3. Θερινές διακοπές από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις παρατάσεις του διδακτικού έτους
2.  
  Κατά τις θερινές διακοπές το κάθε ΕΠΑ.Λ λειτουργεί μία ημέρα κάθε εβδομάδα, η οποία ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ή εφόσον δεν υπάρχει, από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την περιοχή Αττικής και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της Χώρας από τους κατά τόπους Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε. και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Κατά την ημέρα αυτή ένας τουλάχιστον από τους εκπαιδευτικούς, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του γραφείου και ασκεί εκτάκτως αρμοδιότητες Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ, με δυνατότητα να υπογράφει έγγραφα ή τίτλους αντ’ αυτού. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημέρα λειτουργίας του γραφείου συμπίπτει με αργία, το γραφείο λειτουργεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
3.  
  Ημέρες αργίας ορίζονται:
 1. Όλες οι Κυριακές
 2. Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος
 3. Οι Εθνικές επέτειοι, της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου
 4. Η Καθαρά Δευτέρα
 5. Η 1η Μαΐου
 6. Οι ημέρες αργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής
4.  
  Μαθητές του Λατινικού δόγματος επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις παρακάτω εξαιρετέες για τη Δυτική Εκκλησία ημέρες και εορτές:
 1. Την εορτή του Μνήστορος Ιωσήφ
 2. Την εορτή της Αγίας Δωρεάς
 3. Από την παραμονή μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα
5.  
  Μαθητές της Ισραηλιτικής Θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις ακόλουθες Εβραϊκές Θρησκευτικές εορτές:
 1. Την παραμονή και την 1η του Εβραϊκού έτους
 2. Την ημέρα της εξιλέωσης
 3. Την παραμονή και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα
6.  
  Μαθητές της Μουσουλμανικής Θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις ακόλουθες Μουσουλμανικές Εορτές:
 1. Σεκέρ Μπαϊράμ
 2. Κουρμπάν Μπαϊράμ και την παραμονή των εορτών αυτών
7.  
  Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Αν η παραμονή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής.
8.  
  Την 26η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η εορτή της Σημαίας
9.  
  Τη 17η Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής.
10.  
  Τη 30η Ιανουαρίου ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται σχολικές δραστηριότητες αφιερωμένες στην μνήμη τους. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω δραστηριότητες πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής .
Άρθρο 4 "Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων"
1.  
  Τα μαθήματα της Α΄ τάξης διακρίνονται σε
 1. Γενικής Παιδείας,
 2. Προσανατολισμού
 3. Επιλογής
2.  
  Τα μαθήματα της Β’ τάξης διακρίνονται σε
 1. Γενικής Παιδείας,
 2. Τομέα
3.  
  Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης διακρίνονται σε
 1. Γενικής Παιδείας,
 2. Ειδικότητας
4.  
  Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους είναι
 1. Τα «Μαθηματικά» χωρίζονται σε.Άλγεβρα και Γεωμετρία .
 2. Οι «Φυσικές Επιστήμες» χωρίζονται σε.Φυσική, Χημεία, Βιολογία .
5.  
  Τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας διακρίνονται σε
 1. Θεωρητικά
 2. Εργαστηριακά
 3. Σχεδιαστικά
 4. Μικτά
6.  
  Τα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται τελική εξέταση στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου είναι
 1. Φυσική Αγωγή
 2. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία
 3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας
 4. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων
 5. Αγωγή Υγείας
 6. Συστήματα ελέγχου γέφυρας- μηχανοστασίου.
7.  
  Τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται τελική εξέταση στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου είναι όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.
8.  
  Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίζεται σε δύο κλάδους.
 1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και
 2. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
9.  
  Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίζεται σε δύο κλάδους.
 1. Άλγεβρα και
 2. Γεωμετρία.
10.  
  Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Θετικές Επιστήμες» της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει χωρίζεται σε δύο κλάδους.
 1. Φυσική και
 2. Χημεία
Άρθρο 4 "Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων"
1.  
  Τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. κατανέμονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Επιλογής και σε μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων. Τα μαθήματα των Τομέων και Ειδικοτήτων χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά, σχεδιαστικά και μικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος). Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας περιλαμβάνονται και μαθήματα τα οποία χωρίζονται σε κλάδους. Τα μαθήματα θεωρούνται:.
 1. Η Φυσική Αγωγή
 2. Γραπτώς εξεταζόμενα Τα μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι:
 3. Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή.
 4. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα.
2.  
  Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης χωρίζεται σε δύο κλάδους:
 1. Άλγεβρα και
 2. Γεωμετρία.
 3. Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Θετικές Επιστήμες» της Β΄ και Γ΄ τάξης ημερησίων και της Β΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο κλάδους:.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
Άρθρο 5 "Τρόπος αξιολόγησης Μικτών Μαθημάτων, Μαθημάτων Γενικής Παιδείας με κλάδους, Μαθήματος «Ερευνητική Εργασία», Μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή» και Μαθήματος «Φυσική Αγωγή» ανά τετράμηνο"
1.  
  Όλα τα μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά ανά τετράμηνο.
2.  
  Κάθε κλάδος μαθήματος Γενικής Παιδείας εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο.
3.  
  Τα μαθήματα που αποτελούνται από ξεχωριστό θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος και τα μικτά μαθήματα (Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος ή Θεωρητικό και Σχεδιαστικό μέρος, ή Σχεδιαστικό και Εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους και καταχωρείται ξεχωριστός βαθμός στο ΑΔΜ και αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο μερών και καταχωρίζεται ένας βαθμός ως τελική βαθμολογία του μαθήματος. Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο .
Άρθρο 5 "Τρόπος αξιολόγησης Μικτών Μαθημάτων, Μαθημάτων Γενικής Παιδείας με κλάδους, Μαθήματος «Ερευνητική Εργασία», Μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή» και Μαθήματος «Φυσική Αγωγή» ανά τετράμηνο"
1.  
  Τα μικτά μαθήματα (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους. Ο τελικός βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους και ως βαθμολογία του μαθήματος καταχωρίζεται ένας βαθμός. Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο.
2.  
  Κάθε κλάδος μαθήματος εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο
3.  
  Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία (Ρrοject)» εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο
4.  
  Το μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή» εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο
5.  
  Το μάθημα «Φυσική Αγωγή» εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο
Άρθρο 6 "Βαθμολογική Κλίμακα"
1.  
  Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα είναι 0-20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς: Κακώς 0-5 Ανεπαρκώς 5,1-9,4 Σχεδόν καλώς 9,5-13 Καλώς 13,1-16 Λίαν καλώς 16,1-18 Άριστα 18,1-20 Η βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου
2.  
  Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων των μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. Ως τελικός βαθμός κάθε κλάδου ορίζεται ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του με τον αντίστοιχο Γραπτό βαθμό και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
3.  
  Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου.
Άρθρο 7 "Αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία (Ρrοject)», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός -Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή» και «Φυσική Αγωγή» ανά τετράμηνο. Α. Ερευνητική Εργασία (Ρrοject) Κατά την έναρξη του σχολικού έ [...]"
1.  
  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής η βαθμολογική κλίμακα που προτείνεται ακολούθως έχει σημασία, γιατί ο μαθητής/μαθήτρια δεν επιδεικνύει μόνο μια ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και ενδιαφέρον, αθλητικό ήθος, συμμετοχή κ.λπ. Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, το οποίο αποβλέπει και σε άλλους παράπλευρους στόχους (όπως ψυχοπαιδαγωγικούς, βιωματικούς, κοινωνικούς κ.ά.), και άλλα στοιχεία πριμοδοτούνται αρκετά, τόσο για να βοηθήσουν τους μαθητές/μαθήτριες που εξαιτίας κληρονομικών ή άλλων λόγων (π.χ. παχυσαρκία, έλλειψη σωματικών ικανοτήτων κ.ά.) δεν μπορούν να έχουν επιδόσεις όσο και για να δημιουργήσουν κίνητρα για συμμετοχή στο μάθημα. Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να αποκτήσουν επίσης αθλητική κουλτούρα και να αναπτύξουν αθλητικές-κινητικές δεξιότητες χρήσιμες για τη μετέπειτα ζωή τους, που μπορούν να συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής. Η βαθμολογία θα διαμορφώνεται κατά 50% από τα τρία εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν οι μαθητές/μαθήτριες και κατά 50% από τα λοιπά στοιχεία (παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον, συμμετοχή κ.ά.). Συμπερασματικά, τα κριτήρια που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος της Φ.Α. για το ΕΠΑ.Λ. είναι.
2.  
  Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον.50% με άριστα 10 βαθμοί. Σύνολο.100% με άριστα 20 βαθμοί.
3.  
  Η συμμετοχή κάθε μαθητή/ μαθήτριας στην παρουσίαση της εργασίας.
4.  
  ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την αξιολόγηση του μαθητή/της μαθήτριας κατά τη διάρκεια του έτους ο διδάσκων/η διδάσκουσα συνεκτιμά.
 1. Τη συμμετοχή του στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία,
 2. την προφορική εξέταση, καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,
 3. τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο.
 4. Οι εργασίες κατανέμονται ως εξής.Α΄ Τετράμηνο.Δημιουργία- οργάνωση Ατομικού Φακέλου (pοrtfοliο) εξέλιξης του μαθητή (ατομική εργασία).
 5. Ο Ατομικός Φάκελος Μαθητή (pοrtfοliο).δημιουργείται και οργανώνεται από τον ίδιο τον μαθητή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ενημερώνεται από τον ίδιο τον μαθητή ακολουθώντας την προσωπική του πορεία σταδιοδρομίας, φυλάσσεται και διατηρείται με ευθύνη του κατόχου του και σε αυτόν μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο όποιος θελήσει ο ίδιος ο κάτοχός του.
 6. Συνιστάται να περιλαμβάνει.Ημερολόγιο προσωπικής πορείας - εξέλιξης, συμπληρωμένα φύλλα ασκήσεων, δομημένων εργασιών κ.λπ. που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος του ΣΕΠ, επιτεύγματα - διακρίσεις του μαθητή, σχολική επίδοση, σχέδιο εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα κτλ.
 7. Επιπλέον, προστίθενται στοιχεία που συνδέουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό με την Ασφάλεια και Υγιεινή.
 8. Β΄ Τετράμηνο.Ο διδάσκων θα επιλέξει σε συνεργασία με τους μαθητές ένα από τα κάτωθι.
5.  
  ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Για το μάθημα «Αγωγή Υγείας» θέση προφορικού βαθμού τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχετικής γραπτής εργασίας, μία για κάθε ένα από τα τετράμηνα. Το θέμα της εργασίας τετραμήνου ανατίθεται στους μαθητές και μαθήτριες συναποφασίζεται με τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα. Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για όλους τους μαθητές και μαθήτριες του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή/μαθήτρια ή ομάδα μαθητών/μαθητριών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων/ η διδάσκουσα και παραδίδεται πριν την λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε ένα από τα τετράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών, συνεκτιμώνται τα παρακάτω.
 1. Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.
 2. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.
 3. Η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα.
 4. Η ανάληψη πρωτοβουλιών.
 5. Σε περιπτώσεις που ο διδάσκων κρίνει απαραίτητο δύναται να διενεργούνται γραπτές και προφορικές δοκιμασίες στα τετράμηνα για την αξιολόγηση του μαθητή.
6.  
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ- ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ειδικά για το αμιγώς θεωρητικό μάθημα «Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας Μηχανοστασίου» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. θέση προφορικού βαθμού τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχετικής γραπτής εργασίας, μία για κάθε ένα από τα τετράμηνα. Το θέμα της εργασίας τετραμήνου που ανατίθεται στους μαθητές και μαθήτριες συναποφασίζεται με τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα. Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για όλους τους μαθητές και μαθήτριες του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή/μαθήτρια ή ομάδα μαθητών/μαθητριών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων/ η διδάσκουσα και παραδίδεται πριν την λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε ένα από τα τετράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών, συνεκτιμώνται τα παρακάτω.
 1. Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.
 2. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.
 3. Η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα.
 4. Η ανάληψη πρωτοβουλιών.
 5. Σε περιπτώσεις που ο διδάσκων κρίνει απαραίτητο δύναται να διενεργούνται γραπτές και προφορικές δοκιμασίες στα τετράμηνα για την αξιολόγηση του μαθητή.
 6. Β. Αξιολόγηση μαθητών ανά τετράμηνο σε μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου όπως μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων, Θεωρητικά μαθήματα των Τομέων και Ειδικοτήτων, Εργαστηριακά Μαθήματα και Εργαστηριακό μέρος Μικτών Μαθημάτων, μαθήματα Επιλογής, μαθήματα Γενικής Παιδείας.
Άρθρο 7 "Αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία (Ρrοject)», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός -Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή» και «Φυσική Αγωγή» ανά τετράμηνο. Α. Ερευνητική Εργασία (Ρrοject) Κατά την έναρξη του σχολικού έ [...]"
1.  
  Άθλημα ή Κινητική Δραστηριότητα Επιλογής: 50% με άριστα 10 βαθμοί
2.  
  Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον: 50% με άριστα 10 βαθμοί Σύνολο: 100% με άριστα 20 βαθμοί Για τους κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές, η βαθμολογία θα διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας επιλογής
Άρθρο 8 "Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις"
1.  
  Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών/μαθητριών ελέγχεται με προφορική ή πρακτική εξέταση, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων ή την εκτέλεση έργου στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Οι προφορικά ή πρακτικά εξεταζόμενοι/ες μαθητές/μαθήτριες βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση και η επίδοση συνεκτιμάται στον βαθμό τετραμήνου. Ειδικότερες προδιαγραφές για τις ενδιάμεσες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις μπορούν να δίδονται κατά μάθημα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
2.  
  Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών/μαθητριών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, διενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή/της μαθήτριας και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες.
 1. Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών/μαθητριών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας.
 2. Τα θέματα που δίνονται στους μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να μπορούν να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο.
 3. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται στα σχετικά παραδείγματα που έχουν διδαχτεί και τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
 4. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού.
 5. Ειδικά για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στις τελικές εξετάσεις, κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και διεξάγεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών/μαθητριών.
 6. Για τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως σχεδιαστικά ή εργαστηριακά και για το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων δεν προβλέπεται υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία τετραμήνου.
3.  
  Για τα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση στις τελικές εξετάσεις, κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου δύναται να πραγματοποιείται η μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα. Ειδικά για το μάθημα των Νέων Ελληνικών, για τα μαθήματα Επιλογής της Α΄ τάξης «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» και «Βασικές Αρχές Σύνθεσης», καθώς και για τα σχεδιαστικά μαθήματα των τομέων και των ειδικοτήτων, η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας ορίζεται ως δίωρη.
4.  
  Ως προς τη μορφή, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με τις οποίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών/μαθητριών.
5.  
  Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, οι εν λόγω υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες που αφορούν μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στις τελικές εξετάσεις, δύνανται να πραγματοποιηθούν στο Β΄ τετράμηνο.
Άρθρο 8 "Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις"
1.  
  Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική εξέταση για το μάθημα της ημέρας, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων στη διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί του μαθήματος της ημέρας. Οι εξεταζόμενοι προφορικά μαθητές βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση.
2.  
  Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικίλες ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις. Αυτές είναι:.
 1. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 10 έως 15 λεπτών, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών και στην ύλη του μαθήματος της ημέρας.
 2. Τα θέματα που δίνονται στους μαθητές θα πρέπει να προϋποθέτουν απαντήσεις, τις οποίες να μπορούν να διατυπώσουν οι μαθητές στον προβλεπόμενο χρόνο.
 3. Τα θέματα μπορεί να έχουν τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που αποστέλλονται στα σχολεία.
 4. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών είναι χωρίς αριθμητικό περιορισμό και αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος.
 5. Τα αποτελέσματά τους αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.
 6. Κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών.
 7. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.
 8. Ως προς τη μορφή τους, οι γραπτές αυτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με τις οποίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών.
 9. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο.
Άρθρο 9 "Ατομικές και Ομαδικές Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες"
1.  
  Οι ατομικές και ομαδικές συνθετικές-δημιουργικές εργασίες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος μέσω της αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές και να έχουν τη μορφή μικρής μελέτης ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από τους μαθητές και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αποστέλλει στα σχολεία οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και ενδεικτικές προτάσεις δημιουργικών εργασιών. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά τη κρίση του διδάσκοντος, ή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, γεγονός που αποφασίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορούν να δημοσιεύονται ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλον τρόπο κρίνει πρόσφορο το κάθε Επαγγελματικό Λύκειο.
2.  
 1. Η εκπόνηση τουλάχιστον μιας δημιουργικής εργασίας είναι προαιρετική σε κάθε τάξη του ΕΠΑ.Λ. Για τη δημιουργική εργασία μέσα στους δύο πρώτους μήνες του σχολικού έτους προτείνεται στους μαθητές κατάλογος εργασιών από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος και με γραπτή τους δήλωση οι μαθητές επιλέγουν το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές δυνατότητες.
 2. Ο υπεύθυνος διδάσκων για την παρακολούθηση των δημιουργικών εργασιών οργανώνει συναντήσεις με τους μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών.
 3. Τους ενημερώνει για τη διαδικασία έρευνας που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν.
3.  
  Η δημιουργική εργασία αξιολογείται από τον οικείο διδάσκοντα και λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν έχει θετική επίδραση στην επίδοση του μαθητή
4.  
  Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσότερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται στη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει, και όπου δεν υπάρχει ενημερώνονται με ευθύνη του καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα του κάθε μαθητή.
5.  
  Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο, δεν μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10). Εάν για κάποιο αντικείμενο εκδηλώσουν ενδιαφέρον πολλοί μαθητές και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες, καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε ομαδικές εργασίες που βρίσκονται πλησιέστερα στα ενδιαφέροντα τους. Εάν και μετά την ομαδοποίηση το πρόβλημα παραμένει, κάθε διδάσκων επιλέγει μεταξύ των μαθητών που επιθυμούν να εκπονήσουν στο αντικείμενο του εργασία όσους μπορεί να εποπτεύσει με κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους. Τους υπόλοιπους παραπέμπει στο Σύλλογο των Διδασκόντων, ο οποίος τους κατανέμει σε άλλους διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους, που περιέχονται στη δήλωση τους. Για όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση δημιουργικών - συνθετικών εργασιών από τους μαθητές, αποφασίζει ο Σύλλογος των Διδασκόντων.
Άρθρο 10 "Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών"
1.  
  Σε κάθε ΕΠΑ.Λ. δύνανται να τηρούν με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε χώρο που καθορίζεται από το Διευθυντή του Λυκείου φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσης τους. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κυρίως: α) Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών, β) Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει, γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεων του στον πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή από επίσημα αναγνωρισμένους επιστημονικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς υψηλού κύρους, δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή, ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές με τα μαθήματα. Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντάξει στο φάκελο του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον αρμόδιο καθηγητή.
2.  
  Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά η υποβοήθηση και η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, η παροχή έμμεσα στον μαθητή της δυνατότητας συμμετοχής του και της διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων για τη σχολική ζωή και τη βελτίωση της διδακτικής πράξης
3.  
  Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση των φακέλων και την αξιοποίηση τους καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων
Άρθρο 11 "Προφορική βαθμολογία τετραμήνων"
1.  
  Αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/τριών - Διαδικασίες
 1. τη συμμετοχή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία,
 2. την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα,
 3. τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,
 4. την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες,
 5. τις δημιουργικές εργασίες των μαθητών/μαθητριών, εφόσον έχουν ανατεθεί,
 6. τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή/ μαθήτριας, όπου αυτός τηρείται.
 7. Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία από τα παραπάνω αναφερθέντα, ο βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.
 8. Μαθητής/μαθήτρια που δεν παραδίδει (υποχρεωτική) ατομική εργασία που του/της έχει ανατεθεί βαθμολογείται στην εργασία αυτή με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).
2.  
  Τα θέματα για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στις τελικές εξετάσεις, εξάγονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που έχουν διδαχθεί και σύμφωνες με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές/μαθήτριες απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
3.  
  Για κάθε θέμα καθορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία. Κάθε θέμα δύναται να έχει περισσότερα του ενός ερωτήματα. Κάθε ερώτημα δύναται να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε ερωτήματα και υποερωτήματα η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται στις επιμέρους ερωτήσεις. Κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται ο βαθμός για κάθε μία από αυτές.
4.  
  Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής
 1. Ο βαθμός εφαρμογής στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων του μαθήματος με τη χρήση μεθόδων της σύγχρονης τεχνολογίας.
 2. Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής/η μαθήτρια έχει εφαρμόσει κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της.
 3. Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.
 4. Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή/ μαθήτριας.
 5. Η αξιολόγηση της άσκησης στο εργαστήριο γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή/της μαθήτριας από τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες και της καταγραφής και διατήρησης των αποτελεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα/φόρμα εργαστηριακής προόδου.
5.  
  Δεν κατατίθεται βαθμολογία για μάθημα ή κλάδο μαθήματος, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες/ διδάσκουσες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών.
6.  
  Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές και μαθήτριες έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους οπότε και δεν υπολογίζονται στην εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
7.  
  Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου, κάθε εκπαιδευτικός καταθέτει στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια του Σχολείου ή στους εκπαιδευτικούς που έχει ορίσει ο σύλλογος διδασκόντων, ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης των μαθητών/μαθητριών. Εάν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή/μαθήτριας, ο διδάσκων/η διδάσκουσα δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση.
8.  
  Με ευθύνη του Διευθυντή/της Διευθύντριας του σχολείου και των υπευθύνων που έχει ορίσει ο σύλλογος διδασκόντων, η προφορική βαθμολογία των μαθητών/μαθητριών καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα μετά από έλεγχο και αντιπαραβολή στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών /μαθητριών, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις. Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των τελικών γραπτών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος, αυτό διορθώνεται από τον Διευθυντή πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων .
Άρθρο 11 "Προφορική βαθμολογία τετραμήνων"
1.  
  Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
 1. Τη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία
 2. Την προφορική εξέταση καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,
 3. Την επίδοση του στις γραπτές δοκιμασίες,
 4. Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο,
 5. Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.
 6. Στην περίπτωση που λείπουν ορισμένα στοιχεία της παραγράφου 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων λοιπών στοιχείων.
2.  
  Για τη βαθμολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 1. Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας
 2. Η ποιότητα της εργασίας του ως τελικού αποτελέσματος
 3. Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κανονισμούς ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας του
 4. Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.
 5. Η αξιολόγηση της επίδειξης της άσκησης στο εργαστήριο γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή από τους διδάσκοντες και της καταγραφής των αποτελεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα εργαστηριακής προόδου.
 6. Για την επίδειξη ο μαθητής υποβοηθείται από σχετικά φύλλα έργου που συντάσσονται και μοιράζονται από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας.
3.  
  Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες δεν κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών
4.  
  Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγή από την παρακολούθηση τους
5.  
  Με τη λήξη του Α΄ και Β΄ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους τετραμηνιαίους βαθμούς επίδοσης
6.  
  Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού
7.  
  Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του διδάσκοντος η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών, καθώς και ηλεκτρονικά. Αντίγραφο της βαθμολογίας που καταχωρίζεται στον Η/Υ κρατείται υποχρεωτικά και σε δύο (2) αντίγραφα ασφαλείας. Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 12 "Κοινοποίηση της προφορικής βαθμολογίας - Ενημέρωση των κηδεμόνων"
1.  
  Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή
2.  
  Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών οργανώνεται μία τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων στα μέσα κάθε τετραμήνου με σκοπό την ενημέρωση τους στα θέματα της παραγράφου 1. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών.
3.  
  Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για όλα τα στοιχεία της παρ. 1. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών, εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο.
4.  
  Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθητές και στους κηδεμόνες αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 13 "Γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου"
1.  
  Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β Τετραμήνου και διενεργούνται με την ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων/διδασκουσών και του Διευθυντή/της Διευθύντριας. Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι γραπτές τελικές εξετάσεις είναι δίωρης διάρκειας και ξεκινούν με τη χορήγηση των θεμάτων στους εξεταζόμενους/στις εξεταζόμενες. Ειδικά για τα μαθήματα.• «Νέα Ελληνικά» • «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» και «Βασικές Αρχές Σύνθεσης», Α΄ τάξης Επιλογής • τα χαρακτηρισμένα ως σχεδιαστικά και το σχεδιαστικό μέρος των μικτών μαθημάτων, η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις είναι ταυτόσημες.
2.  
  Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. ορίζονται τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης.
3.  
  Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή/της Διευθύντριας του σχολείου.
4.  
  Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από έναν/μία μόνο εκπαιδευτικό ορίζεται από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του σχολείου ένας/μία επιπλέον εκπαιδευτικός της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας ή που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα ως συνεισηγητής - συνεξεταστής /συνεισηγήτρια - συνεξετάστρια του μαθήματος.
5.  
  Εάν δεν είναι εφικτό να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα/ την διδάσκουσα του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον/άλλη εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα ή από εκπαιδευτικό συναφούς ειδικότητας ο οποίος/οποία ορίζεται από τον Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες, τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον/την αρμόδιο/αρμόδια Διευθυντή/Διευθύντρια Δ.Ε. άλλος/άλλη εκπαιδευτικός.
6.  
  Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές και μαθήτριες ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή/της Διευθύντριας του σχολείου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Τα φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και αναγράφονται σε αυτά μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθητών/μαθητριών.
7.  
  Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές και μαθήτριες σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς ή κόλλα σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή/της Διευθύντριας και ειδική σφραγίδα για την αναγραφή των στοιχείων του μαθητή/μαθήτριας και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.
8.  
  Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών/επιτηρητριών ή όπου αυτό δεν είναι δυνατό ενώπιον ενός (01) επιτηρητή/ επιτηρήτριας σε κάθε αίθουσα, οι οποίοι μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνουν τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/μαθητριών, τα υπογράφουν και τα παραδίδουν με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο διδάσκοντα εκπαιδευτικό για τη βαθμολόγησή τους.
9.  
  Σε ό,τι αφορά τη φύλαξη γραπτών δοκιμίων τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/μαθητριών αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο σχολείο ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με Πράξη του Διευθυντή/της Διευθύντριας
Άρθρο 13 "Γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου"
1.  
  Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑ.Λ. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις είναι ταυτόσημες.
2.  
  Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. ορίζονται τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη έναρξη των εξετάσεων.
3.  
  Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης, υπογράφεται από τον διδάσκοντα καθηγητή και θεωρείται από τον Διευθυντή
4.  
  Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα των τάξεων του κάθε ΕΠΑ.Λ. Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από ένα μόνο καθηγητή ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ένας επιπλέον καθηγητής της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, ως συνεισηγητής του μαθήματος. Κατ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.
5.  
  Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, γράφονται στον πίνακα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 14. Τα φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθητών.
6.  
  Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλας αναφοράς ή κόλλα σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού
7.  
  Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός τουλάχιστον καθηγητή - επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγηση τους καθηγητή
8.  
  Για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων είναι δίωρη, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Σε καμιά περίπτωση η διάρκεια αυτή δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη των τριών ωρών. Ειδικά για τα μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.
Άρθρο 14 "Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων"
1.  
  Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα» της Α΄ τάξης Ημερησίου και της Α΄ και της Β΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή δύο κείμενα περιορισμένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο), που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχουν νοηματική πληρότητα. Είναι δυνατό να επιλεγεί μία μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. ΙΙ. Οι διαστάσεις της σχεδιαστικής επιφάνειας θα είναι 35Χ50 εκ.
 1. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη.
 2. i. την κατανόηση του κειμένου (οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγματικότητα, στόχοι και επιχειρήματα συγγραφέα, προβληματισμοί που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει κ.λπ.), ii. την οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση, τίτλοι ενοτήτων, συνοχή, αλληλουχία, τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία κ.λπ.).
 3. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.
 4. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων)
 5. i. σε σημασιολογικά στοιχεία (σημασίες λέξεων, συνώνυμα, αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με συγκεκριμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων με σημασιολογικά ισοδύναμες κ.λπ.), ii. στην επισήμανση της λειτουργίας μορφοσυντακτικών δομών και υφολογικών στοιχείων του κειμένου που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του συγγραφέα (ενεργητική ή παθητική σύνταξη, γλωσσικές ποικιλίες, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας [δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση], στοιχεία προφορικού λόγου, χρήση ειδικού λεξιλογίου, είδος κειμένου κ.λπ.).
 6. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών
 7. Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται από 350 έως 400 λέξεις.
 8. Το πρώτο (α) θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, το δεύτερο (β) με είκοσι πέντε (25) και το τρίτο (γ) με πενήντα (50).
 9. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του (α) και του (β) θέματος, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
 10. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.
 11. Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (α = 25 μονάδες + β = 25 μονάδες) και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο.
 12. ΙΙΙ.
 13. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.
 14. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
 15. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.
2.  
  Για κάθε θέμα καθορίζεται ορισμένη βαθμολογία. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η διαδικασία εξέτασης της παρ. 5. Η πεζογραφία, Νεότερη Λογοτεχνία: Προς αποφυγήν επικαλύψεων, τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από την εξεταστέα ύλη με τρόπο ώστε να είναι διαφορετικά ως προς το γνωστικό τους περιεχόμενο από τις ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α΄ και βαθμολογούνται αθροιστικά με πενήντα (50) μονάδες. Η πεζογραφία του Μεσοπολέμου). Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερα (4) θέματα, που μπορεί να αναλύονται σε δύο (2) ερωτήσεις το καθένα. Δύο (2) θέματα αναφέρονται στο αδίδακτο κείμενο και δύο (2) αναφέρονται στο διδαγμένο κείμενο. Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές. Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημερήσιου και της Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:.
 1. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής (ερώτηση επιλογής της σωστής απάντησης, ερώτηση πολλαπλής επιλογής ή πολλών επιλογών)
 2. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κτλ.).
 3. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
 4. Ειδικότερα, περιλαμβάνει:
 5. μία ερώτηση με πέντε (5) υποερωτήματα Σωστού-Λάθους (5Χ3=15 Μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που καθεμία βαθμολογείται με πέντε (5) Μονάδες (5Χ2=10 Μονάδες).
 6. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
 7. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες,.
 8. Ερώτηση ορθής κατάταξης/ταξινόμησης
 9. i. την κατανόηση του κειμένου (θέσεις, προβληματισμοί, επιδιώξεις, επιχειρήματα και οπτική γωνία του συντάκτη, εντοπισμός της κεντρικής ιδέας του κειμένου, προσδιορισμός του αποδέκτη του κειμένου κ.λπ.) ii. την οργάνωση του λόγου (δομή του κειμένου, πλαγιότιτλοι παραγράφων, λέξεις συνοχής, τρόποι ανάπτυξης παραγράφων κ.λπ.).
 10. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία κατανομή καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
 11. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
 12. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Το μάθημα «Αγωγή Υγείας» θεωρείται γραπτώς εξεταζόμενο και θέση γραπτού βαθμού επέχει σε αυτά ο βαθμός σχετικής γραπτής ατομικής εργασίας που ανατίθεται στους μαθητές για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών.
 13. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
 14. Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
 15. ΆΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ.
 16. Η Α΄ ομάδα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις με πιθανές υποερωτήσεις, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόησή τους.
 17. Η Β΄ ομάδα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις με πιθανές υποερωτήσεις κατά την κρίση του εκπαιδευτικού.
 18. Απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής ικανότητας.
 19. Οι ερωτήσεις της Β΄ ομάδας αφορούν την περιγραφή, την ερμηνεία, τα γεωμετρικά στοιχεία της σύνθεσης και τις αρχές της σύνθεσης ενός έργου τέχνης όπως:
 20. Αξονικότητα, Συμμετρία, Ασυμμετρία, Ρυθμός και Ιεραρχία.
 21. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε κάθε μια από τις δύο ομάδες.
 22. Η κατανομή της βαθμολογίας σε κάθε ομάδα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων που τις αποτελούν.
 23. Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων και των υποερωτήσεων καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
 24. Η γραπτή προαγωγική εξέταση του μαθήματος «Ελεύθερο Σχέδιο» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. θα έχει αντικείμενο τη σχεδίαση εκ του φυσικού απλής σύνθεσης αποτελούμενης από δύο ή τρία αντικείμενα και φωτισμένης κατά τρόπο ώστε να δημιουργούνται μεγάλες τονικές αντιθέσεις.
 25. Η αξιολόγηση θα αφορά τα κάτωθι κριτήρια:
 26. την τοποθέτηση-μέγεθος του θέματος, τις αναλογίες, την τονική απόδοση του θέματος και την έκφραση-απόδοση του θέματος. (25% της βαθμολογίας κάθε ένα κριτήριο).
 27. Οι διαστάσεις της σχεδιαστικής επιφάνειας θα είναι 35Χ50 εκ.
 28. Η γραπτή προαγωγική εξέταση του μαθήματος «Αρχές Σύνθεσης» περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα απαιτούν σύντομες απαντήσεις περιγραφικού τύπου διαβαθμισμένης δυσκολίας.
 29. Οι ερωτήσεις, με τις πιθανές υποερωτήσεις κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, δεν θα υπερβαίνουν τις πέντε (5). θα ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόηση τους και το άθροισμα τους θα συγκεντρώνει το 50 % της βαθμολογίας.
 30. Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων και των υποερωτήσεων καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
 31. Για το υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας θα δίδεται σχεδιαστική άσκηση που θα συνδυάζει αρκετές παραμέτρους της σύνθεσης ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης.
 32. Οι διαστάσεις της σχεδιαστικής επιφάνειας θα είναι 35x50 εκ.
 33. Η. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) Η γραπτή εξέταση στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα:
 34. α) δύο (2) θέματα θεωρίας, β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων.
 35. Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.
 36. Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
 37. Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2x25%)».
 38. Θ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.
 39. Ερώτηση αντιστοίχισης
 40. i. σε σημασιολογικά στοιχεία (σημασίες λέξεων, συνώνυμα, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων με σημασιολογικά ισοδύναμες, αντώνυμα, σχηματισμός προτάσεων ή περιόδων λόγου με συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις, κ.λπ.) ii. στην επισήμανση της λειτουργίας μορφοσυντακτικών δομών και υφολογικών στοιχείων του κειμένου που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του συγγραφέα (ενεργητική ή παθητική σύνταξη, χρήση στίξης, γλωσσικές ποικιλίες, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας - δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση, στοιχεία προφορικού λόγου, χρήση ειδικού λεξιλογίου, χαρακτηριστικά κειμενικού είδους κ.λπ.).
 41. i.
 42. Η ορθότητα απεικόνισης (π.χ. τεμνόμενα, προβαλλόμενα στοιχεία, ορθή μεταφορά κλίμακας, κ.τ.λ.), που αξιολογείται με 30 μονάδες, ii.
 43. Η ποιότητα σχεδίασης (π.χ. πάχος γραμμών, ακρίβεια, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές, κτλ), που αξιολογείται με 20 μονάδες, iii.
 44. Η πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται με 15 μονάδες, iν. Η γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (π.χ. διαγράμμιση, προσανατολισμός, άλλοι συμβολισμοί), που αξιολογείται με 15 μονάδες, ν. Η οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με 10 μονάδες, νi.
 45. (α)Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις κλειστού τύπου, με τις όποιες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.
 46. να συνθέσουν δικό τους κείμενο (ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο και το οποίο σχετίζεται θεματικά με το κείμενο που τους δόθηκε), στο πλαίσιο του οποίου απαντούν με πειστική επιχειρηματολογία στα ζητούμενα, διατυπώνουν κρίσεις και σχόλια ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις.
 47. Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται από 350 έως 450 λέξεις.
 48. Το πρώτο (α) θέμα βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες, το δεύτερο (β) και το τρίτο (γ) με δεκαπέντε πέντε (15) μονάδες το καθένα και το τέταρτο (δ) με πενήντα (50).
 49. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του «β» και του «γ» θέματος, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
 50. Ερώτηση συμπλήρωσης κενού (σε προτάσεις ή σε ολόκληρη παράγραφο πραγματική από το βιβλίο ή πρωτότυπη σύνθεση)
 51. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.
 52. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.
 53. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μια ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες.
 54. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.
 55. Ζ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
 56. Α΄ Ομάδα Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα που περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, μέσω των οποίων ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωσιακού χαρακτήρα δεδομένων όσο και η κατανόηση τους.
 57. Κάθε θέμα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
 58. Θέμα Α1 Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5x5=25).
 59. Όλα τα θέματα είναι κλειστού τύπου και η αξιολόγηση τους είναι αντικειμενική.
 60. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι του τύπου πολλαπλής επιλογής, ορθής ταξινόμησης/κατάταξης στοιχείων, αντιστοίχισης ή συμπλήρωσης κενού, του τύπου διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό - λάθος».
 61. Ενδεικτικοί τύποι ερωτήσεων (Α1):.
 62. Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό - λάθος» Θέμα Α2 Το θέμα Α2 περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
 63. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.
 64. Ειδικότερα, το θέμα Α2 συνδυάζει θέματα αντικειμενικής αξιολόγησης (απλή γνώση) και κατανόησης, τα οποία προϋποθέτουν τη δυνατότητα κατανόησης και συσχέτισης των πληροφοριών.
 65. Η συσχέτιση των πληροφοριών και εννοιών περιορίζει τις αδυναμίες των ερωτήσεων κλειστού ή αντικειμενικού τύπου και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συνθέτουν απαντήσεις με ακρίβεια και πληρότητα.
 66. Το θέμα αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεσαίας δυσκολίας, εφόσον η απάντηση απαιτεί τον συνδυασμό απάντησης αντικειμενικού τύπου και ανοικτής περιορισμένης απάντησης.
 67. Β΄ Ομάδα Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών για συνθετική και κριτική ανάλυση, όπως και η δυνατότητα διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών.
 68. Ειδικότερα, περιλαμβάνει δύο θέματα (Β1 και Β2) ανοικτής και εκτεταμένης ανάπτυξης.
 69. Με τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε γνώσεις και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών να κατανοούν, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να διασυνδέουν ιστορικές και θεολογικές γνώσεις σχετικά με την πίστη, τη λατρεία και τη ζωή της Εκκλησίας, καθώς και σχετικά με το θρησκευτικό φαινόμενο εκτός Εκκλησίας, και, συνακόλουθα, να επεξεργάζονται κριτικά και να προεκτείνουν τις γνώσεις τους.
 70. Στις ερωτήσεις της Β Ομάδας μπορούν να δίνονται πηγές πληροφοριών (π.χ. κείμενο, εικόνα κ.ά.), εφόσον δεν ελέγχεται η δηλωτική γνώση, για να υλοποιηθούν αποδοτικότερα τα παραπάνω.
 71. Οι ερωτήσεις ανοικτής και εκτεταμένης ανάπτυξης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μεσαίας δυσκολίας, εφόσον οι απαντήσεις σε αυτές προϋποθέτουν αναπαραγωγή, επεξεργασία και σύνθεση γνώσεων με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια.
 72. Σημειωτέον ότι οι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους είκοσι (20) έως τριάντα (30) στίχους η καθεμία.
 73. Η υπέρβαση του ενδεικτικού αυτού ορίου δεν συνεπάγεται αρνητική βαθμολόγηση.
 74. Θέμα Β1 Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
 75. Θέμα Β2 Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
 76. Η. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ Η γραπτή εξέταση στο μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» περιλαμβάνει δύο (2) θέματα θεωρίας και δύο (2) θέματα με ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του, με τη βαθμολογία να κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα.
 77. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ερωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να αναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων.
 78. Στα θέματα της θεωρίας δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
 79. Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
 80. Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.
 81. Θ. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:
 82. Θέμα 1.
 83. Κατανόηση γραπτού λόγου Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 180-350 λέξεων για τα Αγγλικά, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν (α) στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%).
 84. Θέμα 2α. Λεξικογραμματική Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα.
 85. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%).
 86. Θέμα 2β. Λεξικογραμματική Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα.
 87. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).
 88. Θέμα 3.
 89. Παραγωγή γραπτού λόγου Οι μαθητές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 120-150 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).
 90. Ι. ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:
 91. Θέμα 1.
 92. Κατανόηση γραπτού λόγου Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων για τα Γαλλικά και Γερμανικά, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν (α) στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%).
 93. Θέμα 2α. Λεξικογραμματική Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα.
 94. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%).
 95. Θέμα 2β. Λεξικογραμματική Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα.
 96. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).
 97. Θέμα 3.
 98. Παραγωγή γραπτού λόγου Οι μαθητές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 80-120 λέξεων στη Γαλλική και Γερμανική (για τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.) και κείμενο έκτασης 120-150 λέξεων στη Γαλλική και Γερμανική (για τη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.), σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).
 99. ΙΙ.
 100. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α. ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ. ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:.
3.  
  Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή, το διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα. Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών. Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία θέματα, στα οποία καλούνται:. Δύο (2) θέματα αναφέρονται στο αδίδακτο κείμενο και δύο (2) στο διδαγμένο κείμενο. Ως προς το αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο τα θέματα αφορούν: Α) τον εντοπισμό και τον σχολιασμό του κεντρικού θέματος ή /και των δευτερευόντων θεμάτων του κειμένου, την αξιολόγηση στάσεων και αντιλήψεων που εντοπίζονται σε αυτό, τον χαρακτηρισμό των προσώπων που αναφέρονται και την παρουσίαση της ιδεολογικής τους στάσης, λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο και τον χρόνο της δράσης τους κ.λπ. Β) τον εντοπισμό των εκφραστικών μέσων και τρόπων που αξιοποιούνται στο κείμενο (π.χ. μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, εικόνες, στοιχεία της γλώσσας, όπως λόγιες, λαϊκές, ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.) και τον σχολιασμό του ρόλου αυτών των εκφραστικών μέσων και τρόπων στη δημιουργία του ιδιαίτερου ύφους, στο αισθητικό αποτέλεσμα και στη μετάδοση του μηνύματος του κειμένου. Ως προς το διδαγμένο λογοτεχνικό κείμενο τα θέματα αφορούν: Α) την αναγνώριση χαρακτηριστικών στοιχείων που σχετίζονται με το λογοτεχνικό είδος, τον συγγραφέα και το λογοτεχνικό ρεύμα στο οποίο εντάσσεται το κείμενο (χωρίς οι ερωτήσεις να προϋποθέτουν απομνημόνευση καινά απαιτούν ανάκληση μνήμης), Β) την κατανόηση του περιεχομένου, τον ερμηνευτικό ή αισθητικό σχολιασμό φράσεων, στίχων ή παραγράφων, τον χαρακτηρισμό προσώπων, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση στάσεων και αντιλήψεων. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε θέμα. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις των θεμάτων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες κάθε ερώτησης καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές. Γ. ΙΣΤΟΡΙΑ Οι μαθητές αξιολογούνται στο μάθημα «Ιστορία» με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες: Ι. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):.
 1. Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου
 2. Να απαντήσουν σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται:
 3. i) η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κτλ.) ii) η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κτλ.) iii) τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα - αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κτλ.), iν) η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου.
 4. Να συντάξουν ένα κείμενο ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο.
 5. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.
 6. Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με τριάντα πέντε (35) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες.
 7. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης, καθώς και το περιεχόμενο.
 8. Β. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.
4.  
  Σε κάθε περίπτωση τα εργαστηριακά μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα
 1. Το θέμα της εξέτασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος, είναι απλής γεωμετρικής μορφής, δίνεται σε σχέδιο (ή σκαρίφημα) όψεων - τομών ή αξονομετρικής προβολής ή συνδυασμού τους και περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα (τίτλους, διαστάσεις, ενδείξεις κτλ.),.
 2. Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου.
 3. Τα κριτήρια αξιολόγησης του Σχεδίου είναι τα εξής:
 4. i.
 5. Η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κτλ), που αξιολογείται με τριάντα πέντε (35) μονάδες, ii.
 6. Η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κτλ), που αξιολογείται με τριάντα (30) μονάδες, iii.
 7. Η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κτλ), που αξιολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, iν. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες.
5.  
  Στα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου και στο θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η δεύτερη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι λιγότερες από δύο) ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα. Σε περίπτωση που λόγω της φύσης του μαθήματος δεν είναι εφικτό να δοθούν ασκήσεις ή προβλήματα, οι μαθητές θα εξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σε (όχι λιγότερες από δύο)ερωτήσεις που θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη. Ι. ΣΧΕΔΙΟ.
 1. Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ.
 2. Ο τρόπος παράστασης του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμών τους.
 3. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.τ.λ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του.
 4. Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση με Η/Υ κατόψεων, τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό Η/Υ και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.
 5. Η εξέταση γίνεται στον εργαστηριακό χώρο και αξιολογούνται τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία.
 6. Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι:
 7. η ορθότητα απεικόνισης, με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις, η πληρότητα σχεδίασης, η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα και ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος,.
 8. Μετά το πέρας της εξέτασης του μαθήματος γίνεται εκτύπωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και ο βαθμός επίδοσης του μαθητή.
 9. Η εκτύπωση αυτή, η οποία σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του τομέα, επέχει θέση γραπτού.
Άρθρο 15 "Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών"
1.  
  Με απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι επιτηρητές καθηγητές, οι οποίοι κατανέμονται σε διαφορετικές αίθουσες εξετάσεων κάθε ημέρα. Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατόν να ορίζονται εφεδρικοί επιτηρητές.
2.  
  Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την τάξη και την επιτήρηση των μαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στο Διευθυντή ή τον εισηγητή του εξεταζόμενου μαθήματος όποιο πρόβλημα προκύψει
3.  
  Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από το Διευθυντή το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν την κόλλα διαγωνίσματος, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί των θεμάτων, τις οποίες παρέχει μόνο ο εισηγητής του εξεταζόμενου μαθήματος. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των μαθητών διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα και υπογράφουν στο τέλος του κειμένου.
Άρθρο 16 "Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης"
1.  
  Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται με αλφαβητική σειρά με την ευθύνη του Διευθυντή, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις γίνεται κατά αλφαβητική σειρά και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.
2.  
  Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (biancο), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα ανάλογα αντικείμενα. Με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, μετά από πρόταση των εισηγητών, είναι δυνατόν να επιτραπεί στους μαθητές να φέρουν μαζί τους κατά την εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων οποιαδήποτε αναγκαία βοηθήματα. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στους μαθητές μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.
3.  
  Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή από οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή και ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων-εξεταστών, στο εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν. Ο Διευθυντής, οι επιτηρητές της αίθουσας και οι διδάσκοντες πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλούν σε προφορική απολογία τον μαθητή, συντάσσουν πρακτικό το οποίο και υπογράφουν και στη συνέχεια ενημερώνουν τον κηδεμόνα του.
Άρθρο 17 "Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων"
1.  
  Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, και σε περίπτωση απουσίας του από άλλον καθηγητή της ίδιας ειδικότητας, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ή τον αρμόδιο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εάν δεν υπάρχει καθηγητής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας στο σχολείο αυτό
2.  
  Τα γραπτά των μαθητών διορθωμένα και βαθμολογημένα παραδίδονται από τον αρμόδιο καθηγητή στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., συνοδευόμενα από ονομαστική κατάσταση με τους βαθμούς των μαθητών, το αργότερο εντός πέντε ημερών από την ημέρα της εξέτασης κάθε μαθήματος. Ο Διευθυντής μεριμνά για τον έλεγχο και την καταχώριση της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και στον Η/Υ του Σχολείου.
Άρθρο 18 "Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά με [...]"
1.  
  Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).
2.  
  Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο (άρθρο 19 του ν. 2009/1992).
3.  
  Οι Διευθυντές, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4.  
  Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το ΕΠΑ.Λ. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με το μάθημα για το γραπτό του οποίου ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης, και από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον βαθμού Δ΄, ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα μονάδες σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά είναι περισσότερα από εβδομήντα, στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών - αναβαθμολογητών. Την ευθύνη συντονισμού του έργου της αναβαθμολόγησης έχει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Επαγγελματικό Λύκειο.
5.  
  Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους δύο καθηγητές αναβαθμολογητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό. Ο βαθμός του πρώτου αναβαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανή ταινία κατά τρόπο ώστε να μη γνωρίζει ο δεύτερος αναβαθμολογητής τον βαθμό του πρώτου. Ο μέσος όρος των δύο βαθμών που αποτελεί τον τελικό βαθμό του γραπτού δοκιμίου, υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20), είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος και των δύο βαθμολογητών διά του δέκα (10). Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών - αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, το γραπτό αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή - αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών - αναβαθμολογητών. Ο γραπτός βαθμός της αναβαθμολόγησης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών και των τριών βαθμολογητών δια του δέκα πέντε (15) και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το δοκίμιο από τον οικείο καθηγητή.
6.  
  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών, το οποίο και αποστέλλει στα Λύκεια προέλευσης τους μαζί με τα γραπτά
7.  
  Οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησης τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Διευθυντή και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, άλλους από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από το μέσο όρο των δύο εξεταστών -αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.
8.  
  Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων ΕΠΑ.Λ ή οι ίδιοι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους. Η επιτροπή και η διαδικασία αναβαθμολόγησης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7.
Άρθρο 19 "Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις"
1.  
  Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους γραπτή εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).
2.  
  Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου
 1. Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, και ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων.
 2. Η ασθένεια βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της με αρ. πρωτ.
 3. ΣΤ5/71/1986 (Β΄ 834) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 4. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης.
 5. Οι μαθητές αυτοί εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου.
 6. Εάν το πρόβλημα υγείας διαρκεί και στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, αυτοί οι μαθητές μπορούν να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για να εξεταστούν σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν, αφού προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης.
 7. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την πρώτη εξεταστική περίοδο καθώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, εφόσον το πρόβλημα διαρκεί.
 8. Όσοι από αυτούς τους μαθητές εξετάστηκαν σε ορισμένα μαθήματα και στη συνέχεια για τους λόγους που περιγράφονται παραπάνω δεν προσήλθαν στις δύο εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, μπορούν να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου να εξεταστούν και στα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν ετήσιο βαθμό επίδοσης μικρότερο από εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
 9. Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι ή συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή μαθητές που βρίσκονται σε κατάσταση ναυτολόγησης
Άρθρο 19 "Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις"
1.  
  Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0)
2.  
  Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου: Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στο Διευθυντή, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφαση του ο Σύλλογος των Διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της Απόφασης με αριθμό ΣΤ5/71/1986 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 834/τ.Β΄/1986). Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος την περίοδο του Ιουνίου. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί, βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι ή συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
3.  
  Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα λήξης των εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στον Διευθυντή του Λυκείου: α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, β) άλλα δικαιολογητικά - εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α της παρούσης - τα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου. Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.
Άρθρο 20 "Προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές"
1.  
  Εξετάσεις Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων Οι διατάξεις του διατάγματος εφαρμόζονται αναλόγως και για την αξιολόγηση των μαθητών της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων στα αντίστοιχα μαθήματα που προβλέπονται από το ισχύον για τα Λύκεια αυτά πρόγραμμα. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη νοείται η Α΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, όπου αναφέρεται Β΄ τάξη νοείται η Β΄ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και όπου αναφέρεται Γ΄ και Δ΄ τάξη νοείται η Γ΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Άρθρο 21 "Εξαγωγή του ετήσιου προφορικού βαθμού κατά μάθημα, του βαθμού ετήσιας επίδοσης, του τελικού βαθμού των κλάδων 1.Α) Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων Γενικής Παιδείας, τα οποία χωρίζονται σε δύο κλάδους, εξάγεται ως εξής: i. [...]"
1.  
  Επίδοση μαθητών/μαθητριών Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης υπολογίζεται ως εξής.α. Στα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται τελική εξέταση ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο τετραμήνων. β. Στα μαθήματα στα οποία προβλέπεται τελική εξέταση ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των τετραμήνων και της τελικής εξέτασης διά δύο. γ. Στα μικτά μαθήματα βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης των δύο μερών, θεωρητικού και εργαστηριακού, σχεδιαστικού και εργαστηριακού. δ. Στα μαθήματα με κλάδους βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του κάθε κλάδου του μαθήματος. Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται με προσέγγιση δεκάτου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος στο Α΄ τετράμηνο τότε ο βαθμός αναπληρώνεται από το βαθμό του μαθήματος του Β΄ τετραμήνου και αντίστροφα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» μηδέν (0). Για τους μαθητές των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Γ΄ - Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της περίπτωσης α’ της παρ. 18 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) οι οποίοι είναι επί μακράν ναυτολογημένοι και δεν έχει κατατεθεί για αυτούς βαθμολογία των διδασκομένων μαθημάτων σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτησή τους κριθεί επαρκής ο τρόπος αξιολόγησής τους ορίζεται ως εξής.Οι συγκεκριμένοι μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου - Ιουνίου, ή, σε περίπτωση που η ναυτολόγησή τους δεν επιτρέπει τη συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, ή τον Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές της αντίστοιχης τάξης του ΕΠΑ.Λ. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού και της γραπτής εξέτασης. Οι συγκεκριμένοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές .
Άρθρο 21 "Εξαγωγή του ετήσιου προφορικού βαθμού κατά μάθημα, του βαθμού ετήσιας επίδοσης, του τελικού βαθμού των κλάδων 1.Α) Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων Γενικής Παιδείας, τα οποία χωρίζονται σε δύο κλάδους, εξάγεται ως εξής: i. [...]"
2.  
  Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς: «Φυσική Αγωγή», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή» και «Ερευνητική Εργασία», βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός. Ως ετήσιος προφορικός βαθμός λογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
3.  
  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από το βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου
4.  
  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» μηδέν (0)».
Άρθρο 22 "Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής και απολυτηρίου - (Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.)"
1.  
  του βαθμού προαγωγής - Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου - (Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.) Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής. Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή/της μαθήτριας όλων των μαθημάτων που είναι γραπτώς εξεταζόμενα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», «Αγωγή Υγείας», «Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας- Μηχανοστασίου». Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου. Για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων που είναι γραπτώς εξεταζόμενα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων διά του πλήθους των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου .
Άρθρο 22 "Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής και απολυτηρίου - (Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.)"
1.  
  Για όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων που είναι γραπτώς εξεταζόμενα συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή» και «Ερευνητική Εργασία (Ρrοject)», όπου αυτά διδάσκονται, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Για όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή» και «Ερευνητική Εργασία (Ρrοject)», όπου αυτά διδάσκονται, διά του πλήθους των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
2.  
  Για τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε αυτά αναγράφεται στο απολυτήριο ή αποδεικτικό, στα υπηρεσιακά βιβλία καθώς και στα αποδεικτικά σπουδών
Άρθρο 23 "Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ- Πτυχίου ΕΠΑ.Λ."
1.  
  Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ – Πτυχίου ΕΠΑ.Λ . Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από το βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής και οι βαθμοί ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων της τελευταίας τάξης.
2.  
 1. Βαθμός πτυχίου για τα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης.
 2. Βαθμός πτυχίου για τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται μόνο στη Γ΄ τάξη ή μόνο στη Δ΄ τάξη, ο βαθμός του μαθήματος αυτού προσμετράται αυτούσιος για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
 3. Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται σε δύο συνεχόμενα έτη κατά την Γ΄ και Δ΄ τάξη, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθήματος στα δύο αυτά έτη.
 4. Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από το βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής.
4.  
  Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 23 "Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ- Πτυχίου ΕΠΑ.Λ."
1.  
  Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο των μαθημάτων της τελευταίας τάξης (Γ΄ για τα Ημερήσια και Δ΄ για τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.). Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από το βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής και οι βαθμοί ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων της τελευταίας τάξης.
2.  
 1. Βαθμός πτυχίου για τα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης.
 2. Βαθμός πτυχίου για τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται μόνο στη Γ΄ τάξη ή μόνο στη Δ΄ τάξη, ο βαθμός του μαθήματος αυτού προσμετράται αυτούσιος για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
 3. Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται σε δύο συνεχόμενα έτη κατά την Γ΄ και Δ΄ τάξη, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθήματος στα δύο αυτά έτη.
 4. Ως συντελεστές στάθμισης λαμβάνονται οι διδακτικές ώρες του μαθήματος σε κάθε τάξη.
 5. Αριθμός ωρών Γ΄ τάξης χ βαθμός Γ΄ τάξης + αριθμός ωρών Δ΄ τάξης χ βαθμός Δ΄ τάξης Αριθμός ωρών Γ΄ τάξης + αριθμός ωρών Δ΄ τάξης Ως αριθμός ωρών νοείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας του μαθήματος την εβδομάδα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
 6. Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από το βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής.
3.  
  Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 24 "Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών, απόκτηση πτυχίου Α. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ. Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για: (α)Την προαγωγή την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους μαθητές [...]"
1.  
  Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 8 της περίπτωσης Α.
2.  
  Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και σε κανένα από αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότερος του οκτώ (08). Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου εξετάζονται γραπτά με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου (μεταφέροντας τον προφορικό βαθμό των δύο τετραμήνων) στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), οπότε και προάγονται εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
3.  
  Για τους μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα «Μαθηματικά» ή/και «Ελληνική Γλώσσα» ή/και «θετικές Επιστήμες», τα οποία έχουν κλάδους, έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εξετάζονται γραπτά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο Τελικός Βαθμός του είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
4.  
  Για τους μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία», έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης στο μάθημα αυτό μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), επιλέγεται το θέμα στο οποίο υστέρησαν περισσότερο (από τα δυο με τα οποία ασχολήθηκαν συνολικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς) και οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί ορίζουν τμήματα της ερευνητικής εργασίας που κρίνουν ότι πρέπει να επεξεργαστούν εκ νέου. Το Σεπτέμβριο υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους μαζί με το προσωπικό τους ημερολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο προς επαναξιολόγηση.
5.  
  Για τους μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στο μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός -Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή», έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης στο μάθημα αυτό μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), το Σεπτέμβριο υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους μαζί με το προσωπικό τους ημερολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο προς επαναξιολόγηση.
6.  
  Στα μαθήματα που θέση γραπτού βαθμού επέχει ο βαθμός της εργασίας, το θέμα της προβλεπόμενης ατομικής εργασίας είναι το ίδιο με αυτό που τους είχε ανατεθεί
7.  
  Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που δεν προάγονται, με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη
8.  
  Για την απόλυση των μαθητών απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5)
9.  
  Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ τάξης που είναι γραπτώς εξεταζόμενα τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και σε κανένα από αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότερος του οκτώ (08)
10.  
  Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά με τον τρόπο και τη διαδικασία των πτυχιακών και απολυτήριων εξετάσεων του Ιουνίου (μεταφέροντας τον προφορικό βαθμό των δύο τετραμήνων), ως ακολούθως:
 1. Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν λάβει πτυχίο, σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5)
 2. Οι μαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5)
11.  
  Οι μαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι, με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, δεν απολύονται ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, δεν επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, αλλά προσέρχονται σε γραπτή εξέταση στις εξεταστικές περιόδους του επόμενου σχολικού έτους και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί για το έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των μαθημάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν. Στα μαθήματα που αντικαταστάθηκαν οι μαθητές αυτοί εξετάζονται στην ύλη που είχε καθοριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησης τους στην τελευταία τάξη. Οι παραπάνω μαθητές δεν εξετάζονται στα μαθήματα που προσετέθησαν. Αν δεν απολυθούν ή δεν λάβουν πτυχίο ούτε το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησης τους στη Γ΄ τάξη, μπορούν είτε να επαναφοιτήσουν στην ίδια ειδικότητα είτε να προσέλθουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξεταζόμενοι στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της ίδιας ειδικότητας της Γ΄ τάξης το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Σε κάθε περίπτωση παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων. Β. ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 25 "Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών"
1.  
  Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου - Ιουνίου ή παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου του ιδίου έτους, εξεταζόμενοι γραπτώς και προφορικώς σε όλα τα μαθήματα, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές της αντίστοιχης τάξης του ΕΠΑ.Λ. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού και της γραπτής εξέτασης.
2.  
  Στα μαθήματα.«Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», «Αγωγή Υγείας» οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές δεν αξιολογούνται.
3.  
  Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.
4.  
  Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές. Για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές και μαθήτριες στο μάθημα «Φυσική Αγωγή», η βαθμολογία θα διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας επιλογής .
Άρθρο 25 "Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών"
1.  
  Οι κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου - Ιουνίου ή παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς σε όλα τα μαθήματα, όπως οι υπόλοιποι μαθητές της αντίστοιχης τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός τετραμήνων του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία (Ρrοject)» και «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή» οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.
2.  
  Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση
3.  
  Οι μαθητές αυτοί προάγονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος
Άρθρο 26 "Μαθητές από ξένα σχολεία"
1.  
  Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.δ. 155/1978 (Α΄ 33), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.δ. 182/1984 (Α΄ 60), και φοιτούν σε Ελληνικό Επαγγελματικό Λύκειο, προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων αυτών. Για τους μαθητές αυτούς: α) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης Α του άρθρου 24, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο μονάδες, β) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης Α του άρθρου 24, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία μονάδα. Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις για τους μαθητές της ημεδαπής.
2.  
  Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 182/1984 (ΦΕΚ. 60) η φράση «με βαθμολογική βάση το οκτώ (8)» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5)» και η φράση «με βαθμολογική βάση το δέκα (10)» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)» για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις ΕΠΑ.Λ.
3.  
  Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 23519 /Γ2/01-03-2010 Υ.Α. (258 Β΄) με θέμα: «Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Λ. για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 9 της περίπτωσης Α του άρθρου 24 του παρόντος, για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. καθώς και της παραγράφου 2 της περίπτωσης Β του άρθρου 24 του παρόντος για τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
5.  
  Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21
Άρθρο 27 "Λοιπά θέματα"
1.  
  Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιολόγηση του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο του σχολείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και των γονέων του σε ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο σχολείο. Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικανοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή απαιτούν ειδικά μέσα εκτίμησης. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται είτε με την απλή αναγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Σχετικά υποδείγματα ερωτηματολογίων ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται στα σχολεία με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας/Ερευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
2.  
  Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνονται και ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης που εκπονούνται από τους μαθητές σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του Συλλόγου των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Άρθρο 28
1.  
  Όπου στις διατάξεις του Διατάγματος αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλειπομένων των λοιπών και, εάν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του πρώτου, δεκαδικά ψηφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ
Άρθρο 29 "Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ."
1.  
  Οι ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού για την αξιολόγηση, τις προαγωγικές εξετάσεις και την προαγωγή των μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ισχύουν και για τους μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
2.  
  Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην τελευταία τάξη και στα μαθήματα της Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ο βαθμός των οποίων συνυπολογίζεται στο πτυχίο, ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.
3.  
  Για την Ειδική Εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ορίζονται επιτροπές με νέα σύνθεση, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και μέλη που μετείχαν σε προηγούμενες επιτροπές
4.  
  Οι εκπαιδευτικοί των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατό να ορίζονται μέλη σε περισσότερες από μία επιτροπές και μέχρι τρεις το πολύ, ύστερα από γραπτή αιτιολόγηση του αρμοδίου οργάνου για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται σε αυτούς αποζημίωση μόνο για τη μία, εφόσον ο συνολικός αριθμός των γραπτών που διορθώνουν δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60). Αν ο αριθμός των γραπτών υπερβαίνει τα εξήντα (60), καταβάλλεται σ αυτούς αποζημίωση για δύο επιτροπές.
5.  
  Πέρα από τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου, οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 30 "Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων - εξέταστρα"
1.  
  Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι ειδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διενεργούνται κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, για τις αντίστοιχες εξετάσεις των μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ.
2.  
  Οι μαθητές των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που προσέρχονται στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, καταβάλλουν εξέταστρα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, υπό μορφή παραβόλου υπέρ του λογαριασμού της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε. Ο κατά τα εκάστοτε οριζόμενα σύμφωνα με τον ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/01.09.77), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 31 "Επιτροπές εποπτείας εξετάσεων"
1.  
  Την εποπτεία των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. έχει ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης σε ό,τι αφορά τα Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ. της δικαιοδοσίας του. Μετά το πέρας των εξετάσεων αυτών υποβάλλουν σχετική έκθεση στη Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Ε.Π.Ο.
Άρθρο 32 "Εξεταστικές Επιτροπές - Επιτηρητές"
1.  
  Με απόφαση του οργάνου που έχει την εποπτεία των εξετάσεων των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. ορίζονται ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί.
 1. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε., με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ που υπηρετεί σε ΕΠΑ.Λ.
 2. Μέλη της Εξεταστικής επιτροπής, ορίζονται εκπαιδευτικοί των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 3. Ο αριθμός των μελών της επιτροπής υπολογίζεται με βάση την αρχή ότι για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζεται ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, και ότι η σχέση μεταξύ του αριθμού των μελών της επιτροπής και του αριθμού των προς διόρθωση γραπτών δοκιμίων, για κάθε ειδικότητα, είναι 1 προς 60 το πολύ.
 4. Γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται ένας εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Π.Ε. 01 έως και Π.Ε. 20 και Τ.Ε. 01.
 5. Εφόσον οι μαθητές του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις είναι περισσότεροι από 100, τότε ορίζεται ένας ακόμη εκπαιδευτικός, ως γραμματέας από τους κλάδους που προαναφέρθηκαν.
 6. Όταν οι μαθητές του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις υπερβαίνουν τους 200, είναι δυνατό, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1, να ορίζονται περισσότερες της μιας επιτροπές εξετάσεων.
 7. Στην επιτροπή διενέργειας των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. και σε αναλογία ίση προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών του Δημοσίου που είναι μέλη της επιτροπής.
 8. Με πρόταση του Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης ορίζει με πράξη του τα μέλη της επιτροπής που προέρχονται από καθηγητές που διδάσκουν στο Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκιμασίες των μαθητών ορίζονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής ως επιτηρητές ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο τομέα και ένας εκπαιδευτικός του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.
2.  
  Εφόσον υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε., αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί, ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορισθούν μέλη της εξεταστικής επιτροπής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από τα Γενικά Λύκεια ή Τ.Ε.Ι, ύστερα από συνεννόηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον πρόεδρο των ΤΕΙ που ανήκει ο εκπαιδευτικός. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των προαναφερόμενων ως μελών της εξεταστικής επιτροπής, εφόσον έχουν διδάξει έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία ή έχουν εργαστεί την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία στην επιχείρηση στην οποία ανήκε το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 33 "Υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής πριν και μετά την έναρξη των εξετάσεων"
1.  
  Πριν από την έναρξη διεξαγωγής των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο πρόεδρος με δύο τουλάχιστον μέλη της επιτροπής από δημόσιους εκπαιδευτικούς και το γραμματέα της επιτροπής, διαπιστώνουν:
 1. εάν οι μαθητές πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις
 2. αν έχουν καταχωρισθεί στα ατομικά δελτία των εξεταζομένων μαθητών οι προφορικοί βαθμοί των τετραμήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσεων, αν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση των βαθμών αυτών
2.  
  Ο Διευθυντής του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. παραδίδει στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών που δικαιούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και την αναλυτική βαθμολογία των τετραμήνων κατά μάθημα. Στη συνέχεια, τα γραπτά αυτά διορθώνονται και βαθμολογούνται από το μέλος της Επιτροπής του Δημοσίου.
3.  
  Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., καταρτίζουν το πρόγραμμα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα που κρίνει ο Πρόεδρος απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων. Α 1α και Α 1β αυτού του άρθρου και του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής. Β. 1. Α. 1. Α 1α και Α 1β αυτού του άρθρου.
 1. Από έναν (1) εκπαιδευτικό των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ή Γενικών Λυκείων ή των ΤΕΙ, ίδιας ή συναφούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα.
 2. Από έναν εκπαιδευτικό του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα ο οποίος έχει προταθεί για την εξεταστική επιτροπή.
4.  
  Σε περίπτωση που ο βαθμός του εκπαιδευτικού του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., διαφέρει από το βαθμό του μέλους της επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο περισσότερο από δεκαπέντε (15) μόρια, το γραπτό αυτό αναβαθμολογείται αυτεπάγγελτα. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος της Εξεταστικής επιτροπής διαβιβάζει τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και τους αρχικούς βαθμούς των καθηγητών μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων στην αρμόδια Δ/νση Δ.Ε., όπου και αναβαθμολογούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αναβαθμολογήσεων διατάξεις.
Άρθρο 34 "Έκδοση αποτελεσμάτων - αρχείο εξετάσεων"
1.  
  Οι τελικοί βαθμοί της ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε κάθε μάθημα καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα ατομικά δελτία των μαθητών και σύμφωνα μ αυτούς τους βαθμούς εξάγεται το τελικό αποτέλεσμα της ετήσιας επίδοσης του μαθητή
2.  
  Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα οι απολυόμενοι μαθητές και η κατά μάθημα βαθμολογία με το γενικό βαθμό απόλυσης τους, αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και οι παραπεμπόμενοι και απορριπτόμενοι μαθητές με τα οφειλόμενα για τον καθένα μαθήματα. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού, καθώς και αντίγραφο του μητρώου των μαθητών του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται με φροντίδα του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής στον οικείο Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε. ή στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου και αρχειοθετούνται. Με βάση το αρχείο αυτό γίνεται η θεώρηση και επικύρωση των τίτλων των μαθητών των αντίστοιχων Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
3.  
  Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατομικού δελτίου κάθε μαθητή μεταφέρονται ο γενικός βαθμός απόλυσης ή πτυχίου αριθμητικώς και ολογράφως για τους απολυόμενους μαθητές ή όσους λαμβάνουν πτυχίο και τα οφειλόμενα μαθήματα για τους παραπεμπόμενους μαθητές. Σ αυτήν την περίπτωση τα καταχωρισμένα αυτά στοιχεία σφραγίζονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.
Άρθρο 35 "Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους"
1.  
  Μαθητές Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, αλλά το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. στο οποίο φοιτούσαν έχει αναστείλει τη λειτουργία του, δικαιούνται να προσέλθουν σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις σε ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους με τη διαδικασία της μετεγγραφής, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα της οποία ανήκε το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ., που έχει αναστείλει τη λειτουργία του.
2.  
  Οι προαναφερόμενοι μαθητές δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να εξετασθούν σε Δημόσια ΕΠΑ.Λ. με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του Δημοσίου ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θα εξεταστεί ο μαθητής γίνεται από τον οικείο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 25 που αφορούν τον τρόπο εξέτασης για τους κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές των δημοσίων ΕΠΑΛ ισχύουν και για τους μαθητές των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 36 "Έκδοση τίτλων σπουδών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ."
1.  
  Τα απολυτήρια και τα πτυχία των μαθητών υπογράφονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, το Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., και τρία (3) μέλη της επιτροπής που προέρχονται τα δύο (2) από τη Δημόσια Εκπαίδευση και το ένα (1) από το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. Με φροντίδα του Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. τα απολυτήρια και τα πτυχία υποβάλλονται για θεώρηση και επικύρωση στον αρμόδιο στο Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.
2.  
  Μετά τη λήξη του έργου των εξεταστικών επιτροπών, η έκδοση των τίτλων σπουδών για τους μαθητές που έλαβαν μέρος στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις γίνεται από το Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., που τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση στον αρμόδιο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε.
3.  
  Στις περιπτώσεις που Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ. έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, οι τίτλοι των μαθητών που φοίτησαν σε αυτά εκδίδονται από τον αρμόδιο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρούνται στις Διευθύνσεις Δ.Ε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 34.
Άρθρο 37 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος Π.δ. παύει να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι προηγούμενες διατάξεις του Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους μαθητές που φοίτησαν το έτος 2015-16 στη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και για όσους εξ αυτών των μαθητών παραπέμπονται σε μαθήματα σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.
Άρθρο 38
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-16, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.