ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/62

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-05-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-05-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από τις 17 Ιουνίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1988 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μέχρι τις 17 Ιουνίου 2011, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1988 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είχαν χαρακτηριστεί ως Ταλιμπάν καθώς και σε σχέση με φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτούς, όπως τα ανωτέρω έχουν καταχωρηθεί στην Ενότητα Α («φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τους Ταλιμπάν») και την Ενότητα Β («νομικά πρόσωπα και άλλες ομάδες και επιχειρήσεις που συνδέονται με τους Ταλιμπάν») του Ενιαίου Καταλόγου της Επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267(1999) και 1333(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε σχέση με τα λοιπά φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν και συνιστούν απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Αφγανιστάν, όπως καταχωρούνται στον Κατάλογο της Επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1988 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: (α) δεσμεύονται χωρίς καθυστέρηση όλα τα κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι των προαναφερομένων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα ή τελούν υπό τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, αυτών ή προσώπων τα οποία ενεργούν για λογαριασμό τους ή υπό τις οδηγίες τους και απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση, τόσο αυτών όσο και οποιωνδήποτε άλλων κεφαλαίων, χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων, προς όφελος των προσώπων αυτών, από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, (β) απαγορεύεται η είσοδος ή διέλευση μέσω του ελληνικού εδάφους των προσώπων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν δημιουργεί υποχρέωση άρνησης εισόδου ή απαίτηση για την αναχώρηση από το ελληνικό έδαφος Ελλήνων υπηκόων και ότι η εν λόγω απαγόρευση δεν ισχύει όταν η είσοδος ή διέλευση είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δικαστικής διαδικασίας ή εάν η Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κρίνει, κατά περίπτωση μόνο, ότι η είσοδος ή η διέλευση είναι δικαιολογημένες, ιδίως όταν αυτό σχετίζεται άμεσα με την υποστήριξη των προσπαθειών της Κυβέρνησης του Αφγανιστάν για την προαγωγή της συμφιλίωσης. (γ) απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση και μεταβίβαση στα φυσικά αυτά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, από το ελληνικό έδαφος ή από Έλληνες υπηκόους που βρίσκονται εκτός ελληνικού εδάφους, ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα σε ελληνικά μητρώα, οπλισμού και σχετικού υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω είδη, καθώς και τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης σε σχέση με στρατιωτικές δραστηριότητες.
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος Προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές οικονομικών και χρηματοοικονομικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων όσων διατίθενται για τη φιλοξενία στο Διαδίκτυο ή άλλες συναφείς υπηρεσίες, που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη: (α) των καταχωρημένων Ταλιμπάν και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με αυτούς και (β) άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με τους Ταλιμπάν και στην απειλή που αυτοί συνιστούν για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Αφγανιστάν και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων που συνδέονται με αυτά
Άρθρο 3
1.  
  Τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται και στην καταβολή λύτρων σε καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν την πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος Προεδρικού διατάγματος, με οποιαδήποτε πληρωμή υπέρ των καταχωρημένων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες πληρωμές συνεχίζουν να υπόκεινται στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος Προεδρικού διατάγματος και παραμένουν δεσμευμένες
Άρθρο 5
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που τα σχετικά Κράτη έχουν καθορίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 1452(2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ότι: (α) απαιτούνται για βασικά έξοδα, μεταξύ των οποίων πληρωμές για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική θεραπεία, φόρους, ασφάλιστρα, και δαπάνες κοινής ωφέλειας, ή αποκλειστικά για την πληρωμή ευλόγων επαγγελματικών αμοιβών και την αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την συνήθη διατήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αυτό απαιτείται, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, περιουσιακά στοιχεία ή σε αυτούς τους πόρους, και εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός της προθεσμίας η οποία προβλέπεται από την παράγραφο 15 της απόφασης 1735(2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, (β) απαιτούνται για έκτακτα έξοδα, εφ’ όσον κάτι τέτοιο έχει γνωστοποιηθεί από το σχετικό Κράτος ή από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή αυτή
Άρθρο 6
1.  
  Επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 1452(2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να προστίθενται στους λογαριασμούς οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος: (α) Οι τόκοι και άλλες αποδόσεις που οφείλονται επ’ αυτών των λογαριασμών, (β) οι πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που προέκυψαν πριν οι λογαριασμοί αυτοί υπαχθούν στις διατάξεις των αποφάσεων 1267(1999), 1333(2000), 1390(2002) ή 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τόκοι, αποδοχές και πληρωμές συνεχίζουν να υπάγονται σε αυτές τις διατάξεις
Άρθρο 7
1.  
  Από την 17η Ιουνίου 2011, ημερομηνία κατά την οποίαν υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η απόφαση 1988(2011), όταν οι αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας λαμβάνουν από την Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών την προβλεπόμενη από την παράγραφο 24 της απόφασης 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ειδοποίηση περί διαγραφής κάποιου ονόματος από τον Κατάλογο ο οποίος έχει καταρτισθεί σύμφωνα με την απόφαση 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, γνωστοποιούν εγκαίρως στα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διαγραφή τους από τον Κατάλογο. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α’ 242).
 • Τις υπ’ αριθ. 155/2013 και 89/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92 /1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (ΦΕΚ Α’ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
 • Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α’ 20), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114).
 • Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β’ 204).
 • Την Υ6/25.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ Β’2109).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 20 Δεκεμβρίου 2011 περί δημοσίευσης της απόφασης 1988(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α’ 3/2012).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/Υ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ5 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία τ[...]" 2015/70 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί εφαρμογής της απόφασης 2160 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/113 2016