ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/65

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-06-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 24 του Π.δ. 319/1995 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής: «.
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 24 του Π.δ. 319/1995, προστίθεται νέο άρθρο 24Α ως εξής: 24Α εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών Πειθαρχικού Δικαίου Κανόνες και διαδικασίες του Πειθαρχικού Δικαίου Αστυνομικού Προσωπικού (Π.δ. 120/2008, όπως εκάστοτε ισχύει), εφαρμόζονται αναλόγως και στους δόκιμους υπαστυνόμους, αν συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας των εκπαιδευόμενων δοκίμων υπαστυνόμων και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Ειδικότερα, εφαρμόζονται ιδίως οι κανόνες και οι διαδικασίες του Πειθαρχικού Δικαίου που αφορούν (α) στην τήρηση των κανόνων και αρχών του Ποινικού Δικαίου, (β) στη διάρκεια της πειθαρχικής ευθύνης, (γ) στη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων, (δ) στη θέση σε διαθεσιμότητα, (ε) στην επανάληψη της πειθαρχικής δίκης, (στ) στην άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων και πειθαρχικών συμβουλίων και (ζ) στην ακύρωση από τα διοικητικά δικαστήρια της πειθαρχικής απόφασης.
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Π.δ. 319/1995, αντικαθίσταται ως εξής: α. Για τα παραπτώματα που προβλέπονται περιοριστικώς στα άρθρα 10, 11 και 12 του Π.δ. 120/2008.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του Π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η ποινή της αποβολής από τη Σχολή επιβάλλεται από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η οποία στηρίζεται σε ένορκη διοικητική εξέταση Το συμβούλιο συγκαλείται με διαταγή του Υπαρχηγού, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της υπόθεσης που παραπέμπεται ενώπιόν του Στην περίπτωση των ένορκων διοικητικών εξετάσεων που διενεργούνται κατ’ άρθρο 26 του Π.δ. 120/2008 και αφορούν σε δόκιμο υπαστυνόμο, η κατά τα άρθρα 31 και 39 του ως άνω διατάγματος απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου για παραπομπή στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, είναι δεσμευτική για το Διοικητή της Σχολής.
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Π.δ. 319/1995, η λέξη «Ανακριτικού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Πειθαρχικού».
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του Π.δ. 319/1995, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνέρχεται σύμφωνα με όσα ορίζονται για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και εκδίδει αιτιολογημένη γνωμοδότηση, την οποία ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών υποβάλλει με το φάκελο της υπόθεσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παραπέμψει στον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκτιμά ελεύθερα τα στοιχεία και αποφαίνεται αν αποδείχτηκαν ή όχι τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τα αποδιδόμενα στο δόκιμο πειθαρχικά παραπτώματα Σε καταφατική περίπτωση αποφαίνεται αν αυτά συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν την επιβολή ποινής αποβολής ή συνιστούν, κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, διαφορετικά πειθαρχικά παραπτώματα και επιβάλει την προσήκουσα πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 24 Εάν κρίνει ότι αυτά δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, θέτει την υπόθεση στο αρχείο.
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του Π.δ. 319/1995, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Κατά της απόφασης του Υπαρχηγού επιτρέπεται, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αποφασίζει οριστικά.
5.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του Π.δ. 319/1995, η λέξη «Ανακριτικό» αντικαθίσταται από τη λέξη «Πειθαρχικό».
6.  
  Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 27 του Π.δ. 319/1995, προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: 8 Δόκιμος σε βάρος του οποίου διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για τους λόγους του άρθρου 26, δεν αποφοιτά από τη Σχολή μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, διατιθέμενος στο επιτελείο της Σχολής Στην περίπτωση αυτή, η επαγγελματική ικανότητα κατά το άρθρο 38 βαθμολογείται μετά το πέρας της πειθαρχικής διαδικασίας.
Άρθρο 5
1.  
  Η περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Π.δ. 319/1995 καταργείται.
Άρθρο 6
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του Π.δ. 319/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην εκπαιδευτική σειρά με την οποία αποφοιτά.
2.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 39 του Π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 8 1 Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση για λόγους υγείας, συνέχεια ή διακεκομμένα, το ίδιο εκπαιδευτικό έτος, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός εβδόμου (1/7) των πραγματικών εργασίμων ημερών και των δύο εξαμήνων, όπως καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν προάγεται στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος αν φοιτά στο Α’, Β’ ή Γ’ έτος σπουδών, ενώ δεν αποφοιτά από τη Σχολή αν φοιτά στο Δ’ έτος σπουδών και επαναλαμβάνει τη φοίτηση του εξαμήνου ή των εξαμήνων που απώλεσε, χωρίς να θεωρείται ότι απορρίπτεται Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή, εντάσσεται στην εκπαιδευτική σειρά με την οποία αποφοιτά Αν, όμως, πρόκειται για δόκιμο που τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο. 2 Δόκιμος γυναίκα που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση λόγω κυοφορίας (άδεια μητρότητας), συνέχεια ή διακεκομμένα, το ίδιο εκπαιδευτικό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός τρίτου (1/3) των πραγματικών εργασίμων ημερών και των δύο εξαμήνων, όπως καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν προάγεται στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος αν φοιτά στο Α’, Β’ ή Γ’ έτος σπουδών, ενώ δεν αποφοιτά από τη Σχολή αν φοιτά στο Δ’ έτος και επαναλαμβάνει τη φοίτηση του εξαμήνου ή των εξαμήνων που απώλεσε, χωρίς να θεωρείται ότι απορρίπτεται Με την ευδόκιμη αποφοίτησή της από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω κυοφορίας και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’. 3 Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση συνέχεια ή διακεκομμένα το ίδιο εκπαιδευτικό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός εβδόμου (1/7) των πραγματικών εργασίμων ημερών και των δύο εξαμήνων, όπως καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, λόγω λήψης του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας κατά το άρθρο 24, δεν προάγεται στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος αν φοιτά στο Α’, Β’ ή Γ’ έτος σπουδών, ενώ δεν αποφοιτά από τη Σχολή αν φοιτά στο Δ’ έτος Μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και εφόσον δεν του επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αποβολής από τη Σχολή, επαναλαμβάνει τη φοίτηση του εξαμήνου ή των εξαμήνων που απώλεσε, χωρίς να θεωρείται ότι απορρίπτεται Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω διαθεσιμότητας και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’. 4 Ο περιορισμός της παραγράφου 6 ως προς τη συνολική διάρκεια φοίτησης στη Σχολή δεν ισχύει για τους δοκίμους των περιπτώσεων α’, β’ και γ’.
3.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Π.δ. 319/1995, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 2 του Π.δ. 108/2012 (Α’ 191), καταργούνται.
4.  
  Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 39 του Π.δ. 319/1995, προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:«
12.  
  Η ένταξη στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 8 καθώς και στις περιπτώσεις β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου, γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου δοκίμου άλλος λόγος απώλειας έτους σπουδών. Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχει τέτοιος λόγος, ο δόκιμος δεν εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς της κατάταξής του και το απολεσθέν έτος συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της εκπαιδευτικής σειράς στην οποία τελικώς εντάσσεται.». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ.
Άρθρο 7
1.  
  Η περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Π.δ. 352/1995 (Α’ 187) καταργείται.
Άρθρο 8
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Π.δ. 352/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην εκπαιδευτική σειρά με την οποία αποφοιτά.
2.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 50 του Π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 8 1 Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση για λόγους υγείας, συνέχεια ή διακεκομμένα, στο ίδιο εξάμηνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1/5) των πραγματικών εργασίμων ημερών του εξαμήνου, όπως καθορίζονται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θεωρείται αποτυχών, ενώ αν φοιτά στο Ε’ εξάμηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο αντίστοιχο εξάμηνο της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή, εντάσσεται στην εκπαιδευτική σειρά με την οποία αποφοιτά Αν, όμως, πρόκειται για δόκιμο που τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο. 2 Δόκιμος γυναίκα που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση λόγω κυοφορίας (άδεια μητρότητας), συνέχεια ή διακεκομμένα, στο ίδιο εξάμηνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) των πραγματικών εργασίμων ημερών του εξαμήνου, όπως καθορίζονται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θεωρείται αποτυχούσα, ενώ αν φοιτά στο Ε’ εξάμηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο αντίστοιχο εξάμηνο της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου Με την ευδόκιμη αποφοίτησή της από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω κυοφορίας και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’. 3 Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση συνέχεια ή διακεκομμένα, στο ίδιο εξάμηνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1/5) των πραγματικών εργασίμων ημερών του εξαμήνου, όπως καθορίζονται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, λόγω λήψης του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας κατά το άρθρο 57, θεωρείται αποτυχών, ενώ αν φοιτά στο Ε’ εξάμηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή Μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και εφόσον δεν του επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αποβολής από τη Σχολή, επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο αντίστοιχο εξάμηνο της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω διαθεσιμότητας και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’. 4 Ο περιορισμός της παραγράφου 6 ως προς τη συνολική διάρκεια φοίτησης στη Σχολή δεν ισχύει για τους δοκίμους των περιπτώσεων α’, β’ και γ’.
3.  
  Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 50 του Π.δ. 352/1995, προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής: 12 Η ένταξη στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 8 καθώς και στις περιπτώσεις β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου, γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου δοκίμου άλλος λόγος απώλειας εξαμήνου Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχει τέτοιος λόγος, ο δόκιμος δεν εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς της κατάταξής του και το απολεσθέν εξάμηνο συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της εκπαιδευτικής σειράς στην οποία τελικώς εντάσσεται.
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο 57 του Π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 57 ποινές 1 Στους δοκίμους αστυφύλακες εκτός από τις κατώτερες πειθαρχικές ποινές της επίπληξης και του προστίμου που προβλέπονται από το Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού, επιβάλλεται και η ποινή της αποβολής από τη Σχολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 58 και 59 του παρόντος Επιπλέον, για τα παραπτώματα για τα οποία προβλέπεται η ποινή της επίπληξης ή του προστίμου, δύναται αντί αυτών να επιβάλλεται αιτιολογημένα κατά την κρίση της Διοίκησης το διοικητικό μέτρο της στέρησης μίας έως τριών ημερών εξόδου, κάθε μία εκ των οποίων αρχίζει την ώρα εξόδου και λήγει την αντίστοιχη ώρα της επόμενης ημέρας. 2 Για τα παραπτώματα των δοκίμων αστυφυλάκων που επισύρουν την ποινή της αποβολής από τη Σχολή δύναται, μετά την έκδοση διαταγής διενέργειας Ε.Δ.Ε. σε βάρος τους κατ’ άρθρο 26 του Π.δ. 120/2008 (Α’ 182), να ληφθεί το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ως άνω διατάγματος.
Άρθρο 10
1.  
  Μετά το άρθρο 57 του Π.δ. 352/1995, προστίθεται νέο άρθρο 57Α ως εξής: 57Α εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών Πειθαρχικού Δικαίου Κανόνες και διαδικασίες του Πειθαρχικού Δικαίου Αστυνομικού Προσωπικού (Π.δ. 120/2008, όπως εκάστοτε ισχύει), εφαρμόζονται αναλόγως και στους δόκιμους αστυφύλακες, αν συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας των εκπαιδευόμενων δοκίμων αστυφυλάκων και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Ειδικότερα, εφαρμόζονται ιδίως οι κανόνες και οι διαδικασίες του Πειθαρχικού Δικαίου που αφορούν (α) στην τήρηση των κανόνων και αρχών του Ποινικού Δικαίου, (β) στη διάρκεια της πειθαρχικής ευθύνης, (γ) στη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων, (δ) στη θέση σε διαθεσιμότητα, (ε) στην επανάληψη της πειθαρχικής δίκης, (στ) στην άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων και πειθαρχικών συμβουλίων και (ζ) στην ακύρωση από τα διοικητικά δικαστήρια της πειθαρχικής απόφασης.
Άρθρο 11
1.  
  Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: α. Για τα παραπτώματα που προβλέπονται περιοριστικώς στα άρθρα 10, 11 και 12 του Π.δ. 120/2008.
Άρθρο 12
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 του Π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η ποινή της αποβολής από τη Σχολή επιβάλλεται από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η οποία στηρίζεται σε ένορκη διοικητική εξέταση Το συμβούλιο συγκαλείται με διαταγή του Υπαρχηγού, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της υπόθεσης που παραπέμπεται ενώπιόν του Στην περίπτωση των ένορκων διοικητικών εξετάσεων που διενεργούνται κατ’ άρθρο 26 του Π.δ. 120/2008 και αφορούν σε δόκιμο αστυφύλακα, η κατά τα άρθρα 31 και 39 του ως άνω διατάγματος απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου για παραπομπή στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, είναι δεσμευτική για το Διοικητή της Σχολής.
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Π.δ. 352/1995, η λέξη «Ανακριτικού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Πειθαρχικού».
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του Π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνέρχεται σύμφωνα με όσα ορίζονται για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και εκδίδει αιτιολογημένη γνωμοδότηση, την οποία ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων υποβάλλει με το φάκελο της υπόθεσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παραπέμψει στον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκτιμά ελεύθερα τα στοιχεία και αποφαίνεται αν αποδείχτηκαν ή όχι τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τα αποδιδόμενα στο δόκιμο πειθαρχικά παραπτώματα Σε καταφατική περίπτωση αποφαίνεται αν αυτά συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν την επιβολή ποινής αποβολής ή συνιστούν, κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, διαφορετικά πειθαρχικά παραπτώματα και επιβάλει την προσήκουσα πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 57 Εάν κρίνει ότι αυτά δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, θέτει την υπόθεση στο αρχείο.
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του Π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Κατά της απόφασης του Υπαρχηγού επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφερομένου, η οποία ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αποφασίζει οριστικά.
5.  
  Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 59 του Π.δ. 352/1995, προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής: 7 Δόκιμος σε βάρος του οποίου διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για τους λόγους του άρθρου 58, δεν αποφοιτά από τη Σχολή μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, διατιθέμενος είτε στη Σχολή, είτε σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σώματος με διαταγή του Προϊστάμενου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Στην περίπτωση αυτή, η επαγγελματική ικανότητα κατά το άρθρο 49 βαθμολογείται μετά το πέρας της πειθαρχικής διαδικασίας.
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο24 "Πειθαρχικές Ποινές"
1.  
  Στους δόκιμους υπαστυνόμους εκτός από τις κατώτερες πειθαρχικές ποινές της επίπληξης και του προστίμου που προβλέπονται από το Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού, επιβάλλεται και η ποινή της αποβολής από τη Σχολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 του παρόντος. Επιπλέον, για τα παραπτώματα για τα οποία προβλέπεται η ποινή της επίπληξης ή του προστίμου, δύναται αντί αυτών να επιβάλλεται αιτιολογημένα κατά την κρίση της Διοίκησης το διοικητικό μέτρο της στέρησης μίας έως τριών ημερών εξόδου, κάθε μία εκ των οποίων αρχίζει την ώρα εξόδου και λήγει την αντίστοιχη ώρα της επόμενης ημέρας.
2.  
  Για τα παραπτώματα των δοκίμων υπαστυνόμων που επισύρουν την ποινή της αποβολής από τη Σχολή δύναται, μετά την έκδοση διαταγής διενέργειας Ε.Δ.Ε. σε βάρος τους κατ’ άρθρο 26 του Π.δ. 120/2008 (Α’ 182), να ληφθεί το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ως άνω διατάγματος.».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, περ. α’, στ’ και ζ’ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α’ 49).
 • Την υπ’ αριθμ. 113/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 2334/1995 «Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α’ 184).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 7 και 39 παρ. 1 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 73), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 231 του Ν. 4281/2014 (Α’ 160).
 • Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 20).
 • Την υπ’ αριθ. Υ6 από 25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 2109).
 • Την υπ’ αριθ. 8000/1/2016/10-α’ από 8-2-2016 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-06-08 Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2334 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 2014/4281 2014
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού 2008/120 2008
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174), 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187) και 584/1995 «Οργάνωση και λειτουργία[...]" 2012/108 2012
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2015/24 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία