Κατανομή οργανικών θέσεων Εφετών στα Εφετεία της χώρας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Οι οργανικές θέσεις των Εφετών οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της περίπτωσης α του άρθρου 47 του Ν. 4356/2015 (Α΄ 181) κατανέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 στα Εφετεία της χώρας ως εξής:"
1.  
  Εφετείο Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακόσιες σαράντα έξι (246)
2.  
  Εφετείο Εύβοιας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
3.  
  Εφετείο Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εξήντα δύο (62)
4.  
  Εφετείο Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα έξι (16)
5.  
  Εφετείο Πειραιώς: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι εννιά (29)
Article 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α, υποπερ. αα του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α 35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2408/1996 (Α΄ 104). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, [άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98)]. γ) Του άρθρου 47 του Ν. 4356/2015 (Α΄ 181).
 • Το υπ’ αριθμ. 95516/8-1-2016 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
 • Την υπ’ αριθμ. 10/2016 γνώμη της Προέδρου του Αρείου Πάγου η οποία για τη διατύπωσή της έλαβε υπόψιν της τις αιτιολογημένες προτάσεις των Προέδρων Εφετών που διευθύνουν τα Εφετεία της χώρας ήτοι: α. Την υπ’ αριθμ. 370/18-1-2016 γνώμη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. β. Την υπ’ αριθμ. 18/13-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Αιγαίου. γ. Την υπ’ αριθμ. 26/18-1-2016 γνώμη της Διευθύνουσας το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης. δ. Την υπ’ αριθμ. 40/18-1-2016 γνώμη του Προέδρου Εφετών Βορείου Αιγαίου. ε. Την υπ’ αριθμ. 36/18-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. στ. Την υπ’ αριθμ. 27/15-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. ζ. Την υπ’ αριθμ. 16/15-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου. η. Την υπ’ αριθμ. 19/15-1-2016 γνώμη του Προέδρου Εφετών Ευβοίας. θ. Την υπ’ αριθμ. 110/13-1-2016 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. ι. Την υπ’ αριθμ. 406/15-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Θράκης. ια. Την υπ’ αριθμ. 13/18-1-2016 γνώμη του Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων. ιβ. Την υπ’ αριθμ. 22/15-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Καλαμάτας. ιγ. Την υπ’ αριθμ. 14/14-1-2016 γνώμη του Προέδρου Εφετών Κέρκυρας. ιδ. Την υπ’ αριθμ. 14/15-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Κρήτης. ιε. Την υπ’ αριθμ. 32/15-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Λαμίας. ιστ. Την υπ’ αριθμ. 127/18-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Λάρισας. ιζ. Την υπ’ αριθμ. 120/15-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Ναυπλίου. ιη. Την υπ’ αριθμ. 20/13-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Πατρών. ιθ. Την υπ’ αριθμ. 76/15-1-2016 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς.
 • Τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή κίνηση των Εφετείων της Χώρας.
 • Τις υπ αριθμ. 80/2016 και 121/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. 2015/4356 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label