ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/66

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-06-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων Εφετών στα Εφετεία της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι οργανικές θέσεις των Εφετών οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της περίπτωσης α του άρθρου 47 του Ν. 4356/2015 (Α΄ 181) κατανέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 στα Εφετεία της χώρας ως εξής:"
1.  
  Εφετείο Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακόσιες σαράντα έξι (246)
2.  
  Εφετείο Εύβοιας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
3.  
  Εφετείο Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εξήντα δύο (62)
4.  
  Εφετείο Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα έξι (16)
5.  
  Εφετείο Πειραιώς: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι εννιά (29)
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α, υποπερ. αα του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α 35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2408/1996 (Α΄ 104). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, [άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98)]. γ) Του άρθρου 47 του Ν. 4356/2015 (Α΄ 181).
 • Το υπ’ αριθμ. 95516/8-1-2016 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
 • Την υπ’ αριθμ. 10/2016 γνώμη της Προέδρου του Αρείου Πάγου η οποία για τη διατύπωσή της έλαβε υπόψιν της τις αιτιολογημένες προτάσεις των Προέδρων Εφετών που διευθύνουν τα Εφετεία της χώρας ήτοι: α. Την υπ’ αριθμ. 370/18-1-2016 γνώμη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. β. Την υπ’ αριθμ. 18/13-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Αιγαίου. γ. Την υπ’ αριθμ. 26/18-1-2016 γνώμη της Διευθύνουσας το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης. δ. Την υπ’ αριθμ. 40/18-1-2016 γνώμη του Προέδρου Εφετών Βορείου Αιγαίου. ε. Την υπ’ αριθμ. 36/18-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. στ. Την υπ’ αριθμ. 27/15-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. ζ. Την υπ’ αριθμ. 16/15-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου. η. Την υπ’ αριθμ. 19/15-1-2016 γνώμη του Προέδρου Εφετών Ευβοίας. θ. Την υπ’ αριθμ. 110/13-1-2016 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. ι. Την υπ’ αριθμ. 406/15-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Θράκης. ια. Την υπ’ αριθμ. 13/18-1-2016 γνώμη του Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων. ιβ. Την υπ’ αριθμ. 22/15-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Καλαμάτας. ιγ. Την υπ’ αριθμ. 14/14-1-2016 γνώμη του Προέδρου Εφετών Κέρκυρας. ιδ. Την υπ’ αριθμ. 14/15-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Κρήτης. ιε. Την υπ’ αριθμ. 32/15-1-2016 γνώμη της Προέδρου Εφετών Λαμίας. ιστ. Την υπ’ αριθμ. 127/18-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Λάρισας. ιζ. Την υπ’ αριθμ. 120/15-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Ναυπλίου. ιη. Την υπ’ αριθμ. 20/13-1-2016 γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Πατρών. ιθ. Την υπ’ αριθμ. 76/15-1-2016 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς.
 • Τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή κίνηση των Εφετείων της Χώρας.
 • Τις υπ αριθμ. 80/2016 και 121/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-06-08 Κατανομή οργανικών θέσεων Εφετών στα Εφετεία της χώρας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/112
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. 2015/4356 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία